Công văn 1258/TCT-CS

Công văn số 1258/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1258/TCT-CS ưu đãi thuế TNDN.


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1258/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 13/CT-TTHT ngày 03/01/2008 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai hỏi về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 5 Mục II phần E Thông tư số 24/2007/NĐ-CP Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn:

5. Cơ sở kinh doanh đang trong thời gian hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp có tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất), chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thì cơ sở kinh doanh mới sau khi có sự thay đổi nêu trên tiếp tục hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đơn vị đang được hưởng cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại, nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư”.

Tại điểm 1 Mục IV phần E Thông tư số 24/2007/NĐ-CP Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">134/2007/TT-BTC (nêu trên) hướng dẫn:

“Cơ sở kinh doanh thành lập trong các trường hợp dưới đây không hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư.

- Cơ sở kinh doanh thành lập trong các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của pháp luật”.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên và theo như công văn của Cục thuế tỉnh Đồng Nai nêu thì trường hợp Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ (Công ty Hoa Kỳ) sáp nhập vào Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Kim Tuyền (Công ty Kim Tuyền) và trở thành chi nhánh hạch toán phụ thuộc của Công ty Kim Tuyền. Trong đó, Công ty Kim Tuyền đang trong thời gian hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, Công ty Hoa Kỳ đã hưởng hết ưu đãi miễn giảm thì Công ty Kim Tuyền tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Kim Tuyền (cũ), nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư.

Trong thời gian hưởng ưu đãi, Công ty phải hạch toán riêng kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Kim Tuyền (cũ) và chi nhánh Công ty tại Hải Dương (Công ty Hoa Kỳ); nếu bị lỗ không được bù trừ mà chuyển lỗ riêng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH TACN Kim Tuyền;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1258/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1258/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/03/2008
Ngày hiệu lực 28/03/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1258/TCT-CS ưu đãi thuế TNDN.


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1258/TCT-CS ưu đãi thuế TNDN.
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1258/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 28/03/2008
Ngày hiệu lực 28/03/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1258/TCT-CS ưu đãi thuế TNDN.

Lịch sử hiệu lực Công văn 1258/TCT-CS ưu đãi thuế TNDN.

  • 28/03/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 28/03/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực