Công văn 1259/NCC-KHTC

Công văn 1259/NCC-KHTC hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/2015 do Cục Người có công ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1259/NCC-KHTC 2015 hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước ngày Thương binh Liệt sĩ


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC NGƯỜI CÓ CÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1259/NCC-KHTC
V/v: Hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/2015

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 1328/QĐ-CTN ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch nước về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2015) (gửi kèm theo), Cục Người có công hướng dẫn thêm một số điểm như sau:

1. Mục 2, khoản II. Điều 1 Quyết định số 1328/QĐ-CTN:

1.1. Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ (bố, mẹ; vợ, chồng; con; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ) là một đại diện duy nhất trong toàn bộ thân nhân chủ yếu còn sống được nhận 01 suất quà. Trường hợp thân nhân chủ yếu của liệt sĩ đồng thời là đối tượng nhận quà theo quy định tại khoản I và Mục 1, 4 của khoản II Điều 1 Quyết định số 1328/QĐ-CTN thì đại diện thân nhân còn lại của liệt sĩ cũng được nhận 01 suất quà theo quy định của Mục này.

1.2. Trường hợp thân nhân chủ yếu của liệt sĩ chỉ có duy nhất một người còn sống đồng thời đại diện duy nhất đó thuộc đối tượng tặng quà theo quy định tại Mục 1, 3, 4 của khoản I điều 1 và Mục 1, 4 của khoản II Điều I Quyết định số 1328/QĐ-CTN thì được nhận thêm 01 suất quà dành cho đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ.

1.3. Trường hợp thân nhân chủ yếu của liệt sĩ có từ 2 người trở lên còn sống đều thuộc đối tượng tặng quà theo quy định tại Mục 1, 3, 4 của khoản 1 Điều 1 và Mục 1, 4 của khoản II Điều 1 Quyết định số 1328/QĐ-CTN thì cử một người để nhận 01 suất quà dành cho đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ.

2. Mục 3, khoản II, Điều 1 Quyết định số 1328/QĐ-CTN:

Đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ (chỉ áp dụng đối với trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân chủ yếu) là một người duy nhất được họ tộc ủy nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ.

Việc tặng quà của Chủ tịch nước đến đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ phải đảm bảo đúng đối tượng, không trùng lặp và không bỏ sót (mỗi một liệt sĩ thì đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ sẽ được nhận một suất quà).

3. Đối với đối tượng quy định tại khoản I và Mục 1, 2, 4 của khoản II Điều 1 Quyết định số 1328/QĐ-CTN (trừ đối tượng theo hướng dẫn tại điểm 1.2 và điểm 1.3 Mục 1 Công văn này), mỗi người chỉ được nhận một suất quà của Chủ tịch nước. Trường hợp một người được xác nhận là 2 đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng cả hai mức quà theo quy định thì chỉ được nhận 01 suất quà với mức cao nhất. Trường hợp người được xác nhận là 2 đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng cùng một mức quà thì được nhận 01 suất quà với mức đó.

4. Tổ chức thực hiện:

- Quà tặng của Chủ tịch nước đối với đối tượng chính sách được tặng bằng tiền. Việc tặng quà cho người có công phải kết hợp thật chu đáo với việc thăm hỏi, động viên của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức trên địa bàn đến từng đối tượng. Giám đốc Sở lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Cơ quan của địa phương tổ chức tuyên truyền và thực hiện tặng quà của Chủ tịch nước tới đối tượng chính sách kịp thời, đầy đủ trước ngày Thương binh - Liệt sĩ, không để xảy ra sai sót, tiêu cực.

- Kinh phí thực hiện chi trả quà tặng của Chủ tịch nước tại các địa phương do Ngân sách Trung ương đảm bảo. Căn cứ kết quả thực hiện, Bộ sẽ điều chỉnh bổ sung dự toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2015 của các địa phương.

- Kinh phí tặng quà đối với các đối tượng chính sách thuộc quân đội, công an nhân dân do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn thực hiện.

- Căn cứ đối tượng nhận quà ngày thương binh, liệt sĩ theo quy định. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lập danh sách đối tượng nhận quà của Chủ tịch nước theo biểu mẫu số 01 đính kèm gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ hồ sơ gốc của đối tượng kiểm tra, đối chiếu, phê duyệt danh sách đối tượng nhận quà ngày thương binh, liệt sĩ, gửi danh sách đã được phê duyệt về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để tổ chức thực hiện; kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện tại địa phương theo biểu mẫu số 02 đính kèm về Bộ (Cục Người có công, Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 31/8/2015./.

 

 

Nơi nhận:
-
Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp (để báo cáo);
- Cục CS - TC Chính trị - Bộ Quốc phòng;
- Cục CS - Tổng cục XDLL - Bộ Công an;
- Vụ KHTC;
- Lưu: VP, Cục NCC.

CỤC TRƯỞNG
Hoàng Công Thái

 

Biểu số 01

Danh sách đối tượng nhận quà của Chủ tịch nước nhân dịp ngày thương binh, liệt sĩ

 

STT

Họ và tên

Loại đối tượng

Mức quà tặng

Ký nhận

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

Ghi chú:

(1): Ghi số thứ tự từ 1 đến hết

(2): Ghi rõ, đầy đủ họ và tên người thuộc đối tượng nhận quà; ghi lần lượt theo từng đối tượng và mức quà để tiện theo dõi, tổng hợp, kiểm tra

(3): Loại đối tượng: theo chính sách hiện đang hưởng như: Thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ,v.v...

(4): Ghi rõ mức quà tặng được nhận theo quy định

(5): Người nhận ký tên. Trong trường hợp người nhận quà thay thì ghi rõ họ và tên người nhận thay, quan hệ với người được nhận quà vào cột (6)

(6): Ghi những trường hợp thân nhân liệt sỹ được nhận quà: ghi rõ quan hệ của người nhận quà với liệt sĩ và ghi đầy đủ họ, tên liệt sỹ (VD: con của liệt sỹ Nguyễn Văn A)

 

Biểu số 02

SỞ LAO ĐỘNG - TBXH TỈNH…………………..

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TẶNG QUÀ CHỦ TỊCH NƯỚC CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ 27/7/2015

 

TT

LOẠI ĐỐI TƯỢNG

SỐ NGƯỜI

SỐ TIỀN

I

Mức quà 400.000 đồng để tặng đối với các đối tượng

 

 

1

Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng; nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

 

 

2

Thân nhân liệt sĩ đang hưởng; trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

 

 

3

Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

 

 

4

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

 

 

II

Mức quà 200.000 đồng để tặng đối với các đối tượng:

 

 

1

Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh hưởng chế độ mất sức lao động.

 

 

2

Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ (bố, mẹ; vợ hoặc chồng; con; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ)

 

 

3

Đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ (anh, em, người được họ tộc ủy nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ)

 

 

4

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

 

 

 

Cộng

 

 

 


Phòng Chính sách
Người có công


Phòng Kế hoạch – Tài chính

Ngày        tháng      năm      
Giám đốc Sở LĐTBXH

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1259/NCC-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1259/NCC-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2015
Ngày hiệu lực09/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1259/NCC-KHTC 2015 hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước ngày Thương binh Liệt sĩ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1259/NCC-KHTC 2015 hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước ngày Thương binh Liệt sĩ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1259/NCC-KHTC
        Cơ quan ban hànhCục Người có công
        Người kýHoàng Công Thái
        Ngày ban hành09/07/2015
        Ngày hiệu lực09/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1259/NCC-KHTC 2015 hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước ngày Thương binh Liệt sĩ

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1259/NCC-KHTC 2015 hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước ngày Thương binh Liệt sĩ

             • 09/07/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/07/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực