Công văn 1260TCT/TNCN

Công văn số 1260TCT/TNCN về việc xác định tổ chức chi trả thực hiện khấu trừ tại nguồn thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1260TCT/TNCN xác định tổ chức chi trả thực hiện khấu trừ tại nguồn thuế thu nhập người có thu nhập cao


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1260TCT/TNCN
V/v: xác định tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn thuế TNCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 161/CT-THDT ngày 25/01/2005 của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc xác định tổ chức chi trả thực hiện khấu trừ tại nguồn thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (gọi tắt là thuế TNCN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Mục III Thông tư số 147/2004/NĐ-CP">81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và công văn số 13692 TC/TCT ngày 23/11/2004 của Bộ Tài chính về việc thuế thu nhập của các cá nhân làm đại lý, thì:

1. Việc khấu trừ tiền thuế TNCN của các cá nhân trúng thưởng xổ số được thực hiện tại nơi trả thưởng. Do vậy, đối với Công ty xổ số kiến thiết, Văn phòng đại diện hoặc Đại lý xổ số kiến thiết ngoài tỉnh có quyền hoặc được ủy quyền chi trả trúng thưởng xổ số cho cá nhân trúng thưởng có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế TNCN trước khi chi trả tiền trúng thưởng cho cá nhân để nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

2. Đối với trường hợp Công ty bảo hiểm có mở Văn phòng Tổng đại lý ở địa phương khác mà các tổng đại lý có phát sinh nguồn thu nhập nhưng việc chi trả thu nhập do Công ty bảo hiểm trực tiếp trả vào tài khoản của từng cá nhân thì việc khấu trừ thuế thu nhập được thực hiện tại Công ty bảo hiểm.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP (HC), TNCN, PCCS, DTTT

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1260TCT/TNCN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1260TCT/TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/04/2005
Ngày hiệu lực 28/04/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1260TCT/TNCN xác định tổ chức chi trả thực hiện khấu trừ tại nguồn thuế thu nhập người có thu nhập cao


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1260TCT/TNCN xác định tổ chức chi trả thực hiện khấu trừ tại nguồn thuế thu nhập người có thu nhập cao
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1260TCT/TNCN
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành 28/04/2005
Ngày hiệu lực 28/04/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1260TCT/TNCN xác định tổ chức chi trả thực hiện khấu trừ tại nguồn thuế thu nhập người có thu nhập cao

Lịch sử hiệu lực Công văn 1260TCT/TNCN xác định tổ chức chi trả thực hiện khấu trừ tại nguồn thuế thu nhập người có thu nhập cao

  • 28/04/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 28/04/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực