Công văn 1263/TCT-CS

Công văn 1263/TCT-CS năm 2018 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động thi công xây dựng nhà ở xã hội do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1263/TCT-CS 2018 thuế suất thuế giá trị gia tăng hoạt động xây dựng nhà ở xã hội


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1263/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4163/CT-TTr ngày 07/12/2017 của Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận về thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động thi công xây dựng nhà ở xã hội. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, bổ sung điểm q vào khoản 2 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng về thuế suất 5%:

“3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 8; bổ sung điểm q vào khoản 2 Điều 8 như sau:

“2. Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ sau đây:

q) Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật nhà ở.”

Tại khoản 3 Điều 8 Luật s 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 quy định thuế suất 10%:

“3. Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.”

Tại điểm g khoản 2 Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định thuế suất 5%:

“g) Nhà ở xã hội quy định tại Điểm q Khoản 2 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng là nhà ở do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng và đáp ứng các tiêu chí về nhà ở, về: giá bán nhà, về giá cho thuê, về giá cho thuê mua, về đối tượng, điều kiện được mua, được thuê, được thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.”

Tại khoản 16 Điều 10 Thông tư số 209/2013/NĐ-CP">219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%:

“16. Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật nhà ở. Nhà ở xã hội là nhà ở do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng và đáp ứng các tiêu chí về nhà ở, về giá bán nhà, về giá cho thuê, về giá cho thuê mua, về đối tượng, điều kiện được mua, được thuê, được thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.”

Tại Điều 11 Thông tư số 209/2013/NĐ-CP">219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10%:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.”

Căn cứ các quy định trên thì hoạt động bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật nhà ở thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Trường hợp Công ty TNHH Tân Lộc nhận thầu thi công công trình là nhà ở xã hội với Ban Quản lý dự án nhà ở xã hội thì hoạt động thi công xây dựng nêu trên của Công ty thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC, KK - TCT;
- We
bsite - TCT;
-
Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

Thuộc tính Công văn 1263/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1263/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/04/2018
Ngày hiệu lực 11/04/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1263/TCT-CS

Lược đồ Công văn 1263/TCT-CS 2018 thuế suất thuế giá trị gia tăng hoạt động xây dựng nhà ở xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1263/TCT-CS 2018 thuế suất thuế giá trị gia tăng hoạt động xây dựng nhà ở xã hội
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1263/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Lưu Đức Huy
Ngày ban hành 11/04/2018
Ngày hiệu lực 11/04/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật năm ngoái

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1263/TCT-CS 2018 thuế suất thuế giá trị gia tăng hoạt động xây dựng nhà ở xã hội

Lịch sử hiệu lực Công văn 1263/TCT-CS 2018 thuế suất thuế giá trị gia tăng hoạt động xây dựng nhà ở xã hội

  • 11/04/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 11/04/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực