Công văn 1275/UBND-GT

Công văn 1275/UBND-GT năm 2013 áp dụng mức lương để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Công văn 1275/UBND-GT áp dụng mức lương để lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1275/UBND-GT
V/v áp dụng mức lương để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công tình trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Điện Biên, ngày 24 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Ban quản lý dự án.

 

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Ngày 22 tháng 5 năm 2013, UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức cuộc họp bàn về việc áp dụng mức lương trong việc tính toán chi phí nhân công của các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh với sự tham gia của các ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao Động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh, Sau khi nghe báo cáo Biên bản họp liên ngành ngày 09/5/2013 về xác định mức lương áp dụng trong XDCB trên địa bàn tỉnh Điện Biên, ý kiến phát biểu của các ngành dự họp; UBND tỉnh thống nhất chỉ đạo việc áp dụng mức lương trong tính toán chi phí nhân công của các dự án đầu tư xây dựng có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước như sau:

1. Trong thời gian chờ Chính phủ ban hành quy định cụ thể về mức lương sử dụng để xác định chi phí nhân công đối với công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, để thống nhất trong triển khai và áp dụng mức lương để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh Điện Biên thống nhất như sau:

- Các dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên có sử dụng 30% vốn ngân sách nhà nước trở lên (gồm các dự án: Lập mới, đang lập dự án nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đã được phê duyệt dự án hoặc phê duyệt điều chỉnh dự án trong khoảng thời gian từ ngày 01/10/2011 đến thời điểm trước ngày băn hành Văn bản này nhưng chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu xây lắp và gói thầu thiết bị) áp dụng mức lương tối thiểu chung theo quy định tại Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Đối với các dự án đã được phê duyệt hoặc phê duyệt điều chỉnh dự án trong khoảng thời gian từ ngày 01/10/2011 đến thời điểm trước ngày ban hành Văn bản này nhưng chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu xây lắp, và gói thầu thiết bị: Yêu cầu các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư có trách nhiệm căn cứ mức lương tối thiểu chung để lập, gửi thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh dự án trước khi triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy định.

2. Giao Sở Xây dựng có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan căn cứ vào Quy định mức lương tối thiểu chung được quy định tại Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ và Phụ lục số 6 kèm theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, khẩn trương xây dựng và gửi Văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện mục 1 Văn bản này cho các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư trên địa bàn toàn tỉnh trước ngày 30/5/2013.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND tỉnh Văn bản đề nghị Chính phủ xem xét, ban hành quy định cụ thể về mức lương áp dụng đề xác định chi phí nhân công đối với công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Văn bản tham mưu trình UBNF tỉnh trước ngày 05/6/2013 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Nhận được Văn bản này, các Sở, ban, ngành, tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Ban quản lý dự án có trách nhiệm triển khai thực hiện đảm bảo các nội dung, yêu cầu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (để b/b);
- TT HĐND tỉnh;
- Các đ/c Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy - HĐND
các huyện, thị xã, thành phố;
- L/đạo VP + CV các khối;
- Lưu: VT, CN, TH, GT
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1275/UBND-GT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1275/UBND-GT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2013
Ngày hiệu lực24/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1275/UBND-GT áp dụng mức lương để lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1275/UBND-GT áp dụng mức lương để lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1275/UBND-GT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýHoàng Văn Nhân
        Ngày ban hành24/05/2013
        Ngày hiệu lực24/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1275/UBND-GT áp dụng mức lương để lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1275/UBND-GT áp dụng mức lương để lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng

           • 24/05/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/05/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực