Công điện 12750/QLD-KD

Công văn 12750/QLD-KD năm 2017 về mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất do Cục Quản lý Dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 12750/QLD-KD năm 2017 mua thuốc gây nghiện thuốc hướng thần thuốc tiền chất


B Y TẾ
CỤC QUN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12750/QLD-KD
V/v mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các bệnh viện trực thuộc Bộ;
- Các đơn vị sản xuất, nhập khẩu thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất.

(Sau đây gọi tắt là các Đơn vị).

Cục Quản lý Dược đã nhận được ý kiến của một số Đơn vị về các quy định liên quan đến việc phê duyệt mua, bán thuốc phải kiểm soát đặc biệt tại Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược và Thông tư số 54/2017/NĐ-CP thuốc nguyên liệu làm thuốc">20/2017/TT-BYT ngày 10/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt.

Đ việc triển khai các quy định trên được thống nhất, Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 46 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở cai nghiện bắt buộc được mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất và thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất theo kết quả trúng thầu của cơ sở (kế hoạch đấu thầu đã được người có thẩm quyền phê duyệt, việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định tại Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và các văn bản hướng dẫn Luật). Các cơ sở kinh doanh đã trúng thầu cung cấp các thuốc trên cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở cai nghiện bắt buộc phải chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ và kịp thời thuốc theo đúng kết quả trúng thầu. Việc mua bán các thuốc trên không cần lập dự trù và phê duyệt của Sở Y tế (như quy định trước đây tại Thông tư số 19/2014/TT-BYT ngày 02/06/2014 quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc).

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở nghiên cứu, đào tạo chuyên ngành y dược, cơ sở có hoạt động dược không vì mục đích thương mại khác mua thuốc không theo kết quả trúng thầu phải lập hồ sơ đề nghị mua thuốc đến Sở Y tế nơi cơ sở đặt trụ sở theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 54/2017/NĐ-CP thuốc nguyên liệu làm thuốc">20/2017/TT-BYT để được xem xét, phê duyệt trước khi mua các thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và thuốc tiền chất và thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất để phục vụ cho nhu cầu điều trị, nghiên cứu, kim nghiệm của cơ sở.

Trong quá trình triển khai, thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Sở Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các đơn vị sản xuất, nhập khẩu báo cáo kịp thời về Cục Quản lý Dược để được hướng dẫn, giải quyết, tuyệt đối không đ xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác điều trị bệnh cho nhân dân, đặc biệt là các thuốc dùng trong các trường hợp cấp cứu.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc xin liên hệ Phòng Quản lý kinh doanh Dược - Cục Quản lý Dược, điện thoại: 024.38461525.

Cục Quản lý Dược thông báo để các Đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Cục PC HIV/AIDS, Cục QL KCB (để b/c);
- Website Cục Quản lý Dược;
- Lưu: VT, KD (HH).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 12750/QLD-KD

Loại văn bản Công điện
Số hiệu 12750/QLD-KD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/08/2017
Ngày hiệu lực 22/08/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 12750/QLD-KD năm 2017 mua thuốc gây nghiện thuốc hướng thần thuốc tiền chất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 12750/QLD-KD năm 2017 mua thuốc gây nghiện thuốc hướng thần thuốc tiền chất
Loại văn bản Công điện
Số hiệu 12750/QLD-KD
Cơ quan ban hành Cục Quản lý dược
Người ký Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành 22/08/2017
Ngày hiệu lực 22/08/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 12750/QLD-KD năm 2017 mua thuốc gây nghiện thuốc hướng thần thuốc tiền chất

Lịch sử hiệu lực Công văn 12750/QLD-KD năm 2017 mua thuốc gây nghiện thuốc hướng thần thuốc tiền chất

  • 22/08/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/08/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực