Công văn 1276/BNN-PC

Công văn 1276/BNN-PC hướng dẫn thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 đến năm 2012" giai đoạn 2 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1276/BNN-PC 2012 hướng dẫn Đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nông dân


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1276/BNN-PC
V/v Hướng dẫn thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 đến năm 2012" giai đoạn 2

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Quyết định số 554/QĐ-TTg ngày 04/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 đến năm 2012" (sau đây gọi tắt là Đề án), trong giai đoạn 1 (2009-2010), kết quả thực hiện Đề án ở cấp trung ương và địa phương đã góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, hiện nay tại một số địa phương, việc thực hiện Đề án chưa được đầy đủ, có tỉnh chưa triển khai Đề án, Tính đến hết giai đoạn 1 chỉ có 24/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án.

Để đảm bảo mục tiêu, yêu cầu của Đề án giai đoạn 2 (2011 - 2012), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là địa phương) thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Về tổ chức:

- Các địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo Đề án (hoặc bộ phận chuyên trách thực hiện Đề án) tiến hành củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo (hoặc bộ phận chuyên trách thực hiện Đề án) ở địa phương.

- Đối với các địa phương chưa thành lập Ban chỉ đạo Đề án, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc Sở Tư pháp) các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương tham mưu, trình Ủy ban nhân dân cùng cấp thành lập Ban chỉ đạo Đề án do đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố - Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh, thành phố làm Trưởng ban, đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp) làm Phó Trưởng ban và thành viên là lãnh đạo của Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, cơ quan thực hiện công tác dân tộc cấp tỉnh, các Sở, ban ngành có liên quan.

2. Về xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án:

- Trên cơ sở nội dung Đề án, Kế hoạch tổng thể thực hiện Đề án đã được phê duyệt, Ban Chỉ đạo Đề án (hoặc bộ phận chuyên trách thực hiện Đề án) của địa phương chủ động tham mưu, xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền, ban hành Kế hoạch chi tiết cho năm 2011 và năm 2012.

- Kế hoạch bao gồm các nội dung chính sau đây:

+ Mục đích, yêu cầu;

+ Các hoạt động cụ thể, sản phẩm của từng hoạt động trong Đề án;

+ Cơ quan thực hiện;

+ Thời gian, tiến độ, kinh phí và tổ chức thực hiện.

3. Các hoạt động chủ yếu trong giai đoạn 2 (2011-2012):

- Củng cố về tổ chức và nhân sự thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật (TTPBPL) cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số, bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn về pháp luật để theo dõi, thực hiện công tác TTPBPL;

- Xây dựng, củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật đến tận cơ sở; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cung cấp tài liệu và các phương tiện hỗ trợ cho đội ngũ làm công tác TTPBPL trong các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp.

- Lựa chọn các nội dung pháp luật để biên soạn mới hoặc chỉnh lý, hoàn thiện các tài liệu pháp luật phục vụ công tác TTPBPL cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Trên cơ sở bộ tài liệu mẫu về nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp (sổ tay pháp luật, sách hỏi đáp pháp luật, tờ gấp, đĩa hình) các địa phương tham khảo nhân bản hoặc biên soạn lại để TTPBPL cho phù hợp với tình hình, điều kiện tại địa phương.

- Tổ chức TTPBPPL cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số thông qua các hình thức phổ biến phù hợp.

- Đẩy mạnh hoạt động chỉ đạo điểm, xây dựng cơ chế phối hợp trong việc thực hiện các nội dung tại các mô hình TTPBPL cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Đề án; phối hợp với Ban Điều hành Đề án ở trung ương (các đoàn kiểm tra liên ngành do đại diện các cơ quan chủ trì Tiểu Đề án làm trưởng đoàn), để kiểm tra, đôn đốc công tác thực hiện Đề án tại địa phương mình; đánh giá tỷ lệ người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn được TTPBPL tại địa phương;

- Tiến hành tổng kết Đề án vào quý IV năm 2012.

4. Về kinh phí

- Các địa phương căn cứ các nội dung hoạt động của Đề án thuộc địa phương mình, lập dự toán kinh phí, trên cơ sở ngân sách nhà nước cấp hàng năm cho địa phương, trình cơ quan tài chính có thẩm quyền phê duyệt. Việc lập dự toán kinh phí chi tiết hàng năm được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, căn cứ theo quy định hiện hành, trên cơ sở các nội dung của Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Ngoài nguồn kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước cấp theo phân cấp hiện hành, các cơ quan, tổ chức chủ trì các Tiểu Đề án, các địa phương cần huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, đồng thời kết hợp với các chương trình, Đề án khác (nếu có).

- Trường hợp năm 2011 chưa có kinh phí thực hiện Đề án, đề nghị các địa phương bổ sung ngay kinh phí để kịp thời thực hiện các nội dung của Đề án.

5. Tổ chức thực hiện:

- Các địa phương có trách nhiệm: chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức và kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án theo Kế hoạch đã được phê duyệt; tăng cường phối hợp, lồng ghép trong việc tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Đề án để Đề án được triển khai kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.

- Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban điều hành Đề án ở Trung ương; thực hiện đúng chế độ báo cáo được quy định trong Đề án.

- Báo cáo tình hình thực hiện Đề án về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 11 hàng năm (theo mẫu kèm theo công văn này).

Trong quá trình thực hiện Đề án, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức và địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Pháp chế) để nghiên cứu giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban Dân tộc;
- TW Hội Nông dân Việt Nam;
- TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát;
- Sở NN và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Lưu: VT, PC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

MẪU

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI DÂN NÔNG THÔN VÀ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TỪ NĂM 2009 ĐẾN NĂM 2012"
(Kèm theo Công văn số 1276/BNN-PC ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Đề án:

a) Kiện toàn tổ chức, hướng dẫn thực hiện Đề án

b) Xây dựng kế hoạch, ban hành văn bản chỉ đạo

c) Đơn vị đầu mối giúp lãnh đạo đơn vị thực hiện Đề án

2. Kết quả thực hiện các hoạt động

a) Tuyên truyền, quán triệt nội dung Đề án

b) Mạng lưới cán bộ làm công tác TTPBPL cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng nguồn nhân lực, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác TTPBPL cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số;

e) Xây dựng, biên soạn các tài liệu pháp luật phục vụ công tác TTPBPL cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số;

c) Xây dựng mô hình thí điểm về tuyên truyền, phổ biến pháp luật;

f) Tổ chức phổ biến pháp luật thông qua các hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với các đối tượng, vùng, miền:

* Nội dung pháp luật chủ yếu đã tuyên truyền, phổ biến: tổng số cuộc phổ biến; ghi cụ thể số lượng, tên của văn bản đã phổ biến; số lượng người tham gia

* Các hình thức chủ yếu PBGDPL

Đề nghị báo cáo cụ thể số cuộc phổ biến theo từng hình thức sau đây:

- Thông qua hội nghị, cuộc họp, tập huấn, giới thiệu văn bản,

- Biên soạn đề cương và phát hành tài liệu pháp luật cho các đối tượng,

- Tuyên truyền, phổ biến trên báo chí, trên phương tiện thông tin đại chúng,

- Thi tìm hiểu pháp luật (tên cuộc thi, số người tham gia…),

- Thông qua sinh hoạt câu lạc bộ,

- Thông qua hoạt động tư vấn pháp luật,

- Các hình thức khác.

Nêu tóm tắt những kinh nghiệm của một số hình thức TTPBPL đơn vị thực hiện có hiệu quả.

g) Kiểm tra việc thực hiện các nội dung của Đề án,

3. Công tác phối hợp thực hiện Đề án

Kết quả công tác phối hợp với các cơ quan, địa phương trong việc thực hiện Đề án ở địa phương.

4. Kinh phí thực hiện Đề án

Tổng kinh phí để thực hiện Đề án trong đó phân loại rõ nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, các nguồn kinh phí khác.

5. Tỷ lệ (%) người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn được tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

- Tổng số người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

- Tổng số người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn được TTPBPL.

- Tỷ lệ (%) người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn được tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Ưu điểm:

2. Những hạn chế, khó khăn trong việc thực hiện Đề án

Nguyên nhân của những hạn chế, khó khăn: (nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan).

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỀ ÁN

1. Giải pháp thực hiện

2. Kiến nghị

IV. PHỤ LỤC (nếu có).

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1276/BNN-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1276/BNN-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2011
Ngày hiệu lực10/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1276/BNN-PC

Lược đồ Công văn 1276/BNN-PC 2012 hướng dẫn Đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nông dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1276/BNN-PC 2012 hướng dẫn Đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nông dân
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1276/BNN-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Thị Xuân Thu
        Ngày ban hành10/05/2011
        Ngày hiệu lực10/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1276/BNN-PC 2012 hướng dẫn Đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nông dân

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1276/BNN-PC 2012 hướng dẫn Đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nông dân

           • 10/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực