Công văn 128/HĐBCQG-PL

Công văn 128/HĐBCQG-PL năm 2016 bổ sung, chỉnh lý mẫu văn bản phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân do Hội đồng bầu cử quốc gia quốc gia ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 128/HĐBCQG-PL ngày 9/4/2016 do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành


HỘI ĐỒNG BẦU CỬ
QUỐC GIA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 128/HĐBCQG-PL
V/v bổ sung, chỉnh lý một số mẫu văn bản phục vụ công tác bầu cử ĐBQH, ĐBHĐND

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương,

Hội đồng bầu cử quốc gia nhận được ý kiến của một số cơ quan, tổ chức và địa phương kiến nghị về một số nội dung liên quan đến các biểu mẫu, tài liệu được sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Trên cơ sở rà soát, đối chiếu với quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Hội đồng bầu cử quốc gia đã tổ chức nghiên cứu chỉnh lý, bổ sung một số biểu mẫu đã ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 29/01/2016 của Hội đồng để phù hợp hơn với yêu cầu, Điều kiện thực tế. Cụ thể như sau:

1. Bổ sung 06 mẫu văn bản liên quan đến việc xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và cấp Giấy chứng nhận đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân (gồm Mẫu số 33/BCĐBQH và 33A/BCĐBQH, Mẫu 34/BCĐBHĐND và 34A/BCĐBHĐND, Mẫu số 35/BCĐBQH và Mẫu số 36/BCĐBHĐND).

2. Thay thế Mẫu số 29/BCĐBHĐND bằng 04 mẫu mới, gồm các mẫu số 29, 29A, 29B và 29C/BCĐBQH&BCĐBHĐND để hướng dẫn, xác định cụ thể nội dung báo cáo, số liệu tổng hợp kết quả sơ bộ và kết quả chính thức của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân gửi đến Hội đồng bầu cử quốc gia và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

3. Rà soát, chỉnh lý về mặt kỹ thuật và bổ sung nội dung hướng dẫn cụ thể hơn đối với một số mẫu văn bản sau đây:

- Mẫu thẻ cử tri và giấy xác nhận đi bỏ phiếu nơi khác, gồm Mẫu số 11/BCĐBQH&BCĐBHĐND, Mẫu số 12/BCĐBQH&BCĐBHĐND và Mẫu số 13/BCĐBQH&BCĐBHĐND;

- Các mẫu liên quan đến việc kiểm phiếu, xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, gồm Mẫu số 20/BCĐBQH, Mẫu số 21/BCĐBQH và Mẫu số 22/BCĐBQH;

- Các mẫu liên quan đến việc kiểm phiếu, xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021, gồm Mẫu số 25/BCĐBHĐND, Mẫu số 26/BCĐBHĐND và Mẫu số 27/BCĐBHĐND;

- Mẫu liên quan đến lập danh sách cử tri và biên bản kiểm kê việc sử dụng phiếu bầu cử, gồm Mẫu số 30/BCĐBQH&BCĐBHĐND và Mẫu số 31/BCĐBQH&BCĐBHĐND.

(Kèm theo Công văn này là các mẫu văn bản đã được chỉnh lý, bổ sung để thay thế cho các mẫu tương ứng trong văn bản đã gửi kèm Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG trước đây. Các cơ quan, tổ chức, địa phương có thể truy cập và sử dụng bản điện tử của các mẫu nói trên tại Trang tin điện tử của Hội đồng bầu cử quốc gia, địa chỉ http://quochoi.vn/hdbc/Pages/Home.aspx)

Hội đồng bầu cử quốc gia đề nghị Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tiếp tục hướng dẫn và khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện thống nhất việc lập và sử dụng các biểu mẫu, tài liệu nói trên tại địa phương.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thành viên HĐBCQG;
- Văn phòng HĐBCQG;
- Bộ Nội vụ (để phối hợp hướng dẫn);
- UBND, Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Lưu: HC, PL, VPHĐBCQG.
E-pas: 23716

TM. HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tòng Thị Phóng

 

DANH MỤC

CÁC MẪU VĂN BẢN TRONG NGHỊ QUYẾT SỐ 41/NQ-HĐBCQG CỦA HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
(Kèm theo Công văn số 128/HĐBCQG-PL ngày 09 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia)

1.     Mẫu số 11/BCĐBQH&BCĐBHĐND về Thẻ cử tri.

2.     Mẫu số 12/ BCĐBQH&BCĐBHĐND về Giấy chứng nhận để cử tri tham gia bỏ phiếu ở nơi khác.

3.     Mẫu số 13/BCĐBQH&BCĐBHĐND về Giấy chứng nhận cử tri là quân nhân tham gia bỏ phiếu ở nơi cư trú.

4.     Mẫu số 20/BCĐBQH về Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV của Tổ bầu cử.

5.     Mẫu số 21/BCĐBQH về Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV của Ban bầu cử.

6.     Mẫu số 22/BCĐBQH về Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV của Ủy ban bầu cử.

7.     Mẫu số 25/BCĐBHĐND về Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân của Tổ bầu cử.

8.     Mẫu số 26/BCĐBHĐND về Biên bản xác định kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân của Ban bầu cử.

9.     Mẫu số 27/BCĐBHĐND về Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân của Ủy ban bầu cử.

10.  Mẫu số 29/BCĐBQH&BCĐBHĐND về tổng hợp kết quả sơ bộ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

11.  Mẫu số 29A/BCĐBQH&BCĐBHĐND về biểu thống kê sơ bộ kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

12.  Mẫu số 29B/BCĐBQH&BCĐBHĐND về tổng hợp kết quả chính thức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

13.  Mẫu số 29C/BCĐBQH&BCĐBHĐND về biểu thống kê chính thức kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

14.  Mẫu số 30/BCĐBQH&BCĐBHĐND về Danh sách cử tri.

15.  Mẫu số 31/BCĐBQH&BCĐBHĐND về Biên bản kiểm kê việc sử dụng phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

16.  Mẫu số 33/BCĐBQH về Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội.

17.  Mẫu số 33A/BCĐBQH về Danh sách những người được xác nhận đủ tư cách đại biểu Quốc hội.

18.  Mẫu số 34/BCĐBHĐND về Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân.

19.  Mẫu số 34A/BCĐBHĐND về Danh sách những người được xác nhận đủ tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân.

20.  Mẫu số 35/BCĐBQH về Giấy chứng nhận đại biểu Quốc hội.

21.  Mẫu số 36 BCĐBHĐND về Giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng nhân dân.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 128/HĐBCQG-PL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu128/HĐBCQG-PL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/04/2016
Ngày hiệu lực09/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 128/HĐBCQG-PL

Lược đồ Công văn 128/HĐBCQG-PL ngày 9/4/2016 do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 128/HĐBCQG-PL ngày 9/4/2016 do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu128/HĐBCQG-PL
        Cơ quan ban hànhHội đồng bầu cử quốc gia
        Người kýTòng Thị Phóng
        Ngày ban hành09/04/2016
        Ngày hiệu lực09/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 128/HĐBCQG-PL ngày 9/4/2016 do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành

           Lịch sử hiệu lực Công văn 128/HĐBCQG-PL ngày 9/4/2016 do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành

           • 09/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực