Công văn 12802/TCHQ-TXNK

Công văn 12802/TCHQ-TXNK năm 2014 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 12802/TCHQ-TXNK năm 2014 hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12802/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty CP Hợp kim Fero Việt Nam.
(Tòa nhà số 89B, đường Hồ Đền Lừ, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội)

Trả lời công văn số 568/CV-CT ngày 13/10/2014 của Công ty CP Hợp kim Fero Việt Nam đề nghị hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT đã được quy định cụ thể tại Chương III Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 và Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013; Chương III Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT; Chương III Thông tư số 209/2013/NĐ-CP">219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT.

Công ty có thể nghiên cứu các quy định trên tại địa chỉ trang Web của Bộ Tài chính: www.mof.gov.vn hoặc Tổng cục Hải quan: www.customs.gov.vn để thực hiện và liên hệ với cơ quan thuế để được hướng dẫn cụ thể về khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo chức năng, thẩm quyền quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Hợp kim Fero Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để p/hợp chỉ đạo);
- Lưu: VT, TXNK-Hòa (3)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Hồng Vân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 12802/TCHQ-TXNK

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 12802/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/10/2014
Ngày hiệu lực 21/10/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 12802/TCHQ-TXNK năm 2014 hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 12802/TCHQ-TXNK năm 2014 hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 12802/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Vũ Hồng Vân
Ngày ban hành 21/10/2014
Ngày hiệu lực 21/10/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 12802/TCHQ-TXNK năm 2014 hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất

Lịch sử hiệu lực Công văn 12802/TCHQ-TXNK năm 2014 hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất

  • 21/10/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/10/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực