Công văn 1287/BTC-THTK

Công văn 1287/BTC-THTK tổ chức nhập dự án ngân sách trung ương năm 2010 trên hệ thống TABMIS do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1287/BTC-THTK tổ chức nhập dự án ngân sách trung ương năm 2010 trên hệ thống TABMIS


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1287/BTC-THTK
V/v tổ chức nhập dự án ngân sách trung ương năm 2010 trên hệ thống TABMIS

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước.

 

Triển khai Quyết định số 214/QĐ-BTC ngày 27/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc tích hợp (Tabmis) đến các Bộ, ngành Trung ương, Bộ Tài chính hướng dẫn các đơn vị một số nội dung sau:

1. Về các nhóm đối tượng triển khai:

Bộ Tài chính thống nhất việc phân nhóm đối tượng triển khai như sau:

(1) Các đơn vị KBNN đã triển khai TABMIS năm 2009: là các đơn vị bao gồm Sở Giao dịch KBNN và 8 tỉnh đã triển khai TABMIS (Hải Phòng, Hà Nam, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Dương, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa).

(2) Các đơn vị Bộ, ngành thuộc Nhóm 1: là các Bộ, ngành có tổ chức hệ thống dọc hoặc có số liệu dự án đầu tư lớn, bao gồm: Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Bộ Tư pháp; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Khoa học và Công nghệ.

(3) Các đơn vị Bộ, ngành thuộc Nhóm 2: là các Bộ, ngành còn lại không thuộc các Bộ ngành thuộc Nhóm 1.

2. Về quy trình nhập dự toán ngân sách trung ương:

Trong năm 2010, việc phiên dữ liệu từ tài khoản dự toán cấp 1 đến tài khoản dự toán cấp 4 của các đơn vị sử dụng ngân sách thuộc ngân sách trung ương chỉ thực hiện đối với các đơn vị có mở tài khoản và giao dịch tại các đơn vị KBNN đã triển khai TABMIS năm 2009.

Bộ Tài chính (đối với các đơn vị thuộc Nhóm 2) hoặc đơn vị dự toán cấp 1 (đối với đơn vị thuộc Nhóm 1) thực hiện nhập dự toán đã được giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách (cấp 4) thuộc ngân sách trung ương có mở tài khoản và giao dịch tại các đơn vị KBNN đã triển khai TABMIS trong năm 2009 theo quy trình đã được hướng dẫn tại Thông tư 107/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính. Theo đó dự toán sẽ được nhập từ tài khoản dự toán cấp 0 xuống tài khoản dự toán cấp 1, các tài khoản dự toán cấp trung gian (nếu có) và tài khoản dự toán cấp 4.

Để đảm bảo có dự toán phân bổ cho các đơn vị sử dụng ngân sách đang mở tài khoản và giao dịch tại các đơn vị KBNN đã triển khai TABMIS trong năm 2009, đề nghị các đơn vị dự toán cấp 1 khẩn trương thống nhất phương án phân bổ dự toán cho các đơn vị này.

3. Về việc thiết lập cây phê duyệt:

Đối với các đơn vị thuộc Nhóm 1: Dự toán do đơn vị dự toán cấp 1 nhập, quy trình phê duyệt sẽ thực hiện theo 2 cấp: (1) nhập dự toán do chuyên viên đơn vị dự toán thực hiện, (2) phê duyệt dự toán do chuyên viên hoặc lãnh đạo cấp Phòng Bộ Tài chính thực hiện. Các cán bộ của Bộ, ngành thuộc nhóm 1 đã tham gia đào tạo đợt cuối tháng 1/2010 sẽ được cấp tên đăng nhập và mật khẩu để nhập số liệu trực tiếp trên hệ thống TABMIS khi tham gia phiên dữ liệu và nhập số liệu tại Bộ Tài chính.

Đối với các đơn vị thuộc Nhóm 2: Dự toán do Bộ Tài chính nhập, quy trình phê duyệt sẽ thực hiện theo quy trình đã hướng dẫn. Theo đó sẽ thực hiện theo 2 cấp: (1) nhập dự toán do chuyên viên Bộ Tài chính thực hiện, (2) phê duyệt dự toán do lãnh đạo cấp Phòng Bộ Tài chính thực hiện.

4. Tổ chức thực hiện:

4.1. Tổ chức thực hiện phiên dữ liệu và nhập dự toán vào hệ thống:

Đối với các Bộ, ngành thuộc Nhóm 1, đề nghị các cán bộ đã tham gia đào tạo tại Bộ Tài chính đợt cuối tháng 1/2010 ngay sau khi lớp đào tạo kết thúc (ngày 29/01/2010) tiếp tục tập trung và thực hiện công tác phiên dữ liệu tại Bộ Tài chính. Sau các đơn vị thực hiện phiên dữ liệu, Ban Triển khai TABMIS sẽ phối hợp và hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhập dự toán vào hệ thống.

Đối với các Bộ, ngành Nhóm 2, thực hiện phiên dữ liệu dự toán tại đơn vị mình theo hướng dẫn tại lớp đào tạo đã tổ chức tại Bộ Tài chính cho các cán bộ của Bộ, ngành và gửi file dữ liệu đã phiên tới các Vụ, Cục của Bộ Tài chính chuyên quản dự toán của Bộ, ngành để các Vụ, Cục chuyên quản nhập vào hệ thống TABMIS.

Trong quá trình thực hiện phiên tại đơn vị nếu có vướng mắc các đơn vị có thể đến phòng nhập liệu tại Bộ Tài chính (phòng 105 và 109 là các Phòng nhập số liệu tập trung) để được đội triển khai hướng dẫn, hỗ trợ hoặc liên lạc với các đầu mối được nêu tại Công văn số 18468/BTC-KBNN ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính. 

4.2. Thời hạn phiên dữ liệu và nhập vào TABMIS:

Để đảm bảo dự toán được nhập kịp thời trong hệ thống làm căn cứ cho KBNN thực hiện thanh toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách, đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện đảm bảo việc nhập, phê duyệt dự toán theo thời hạn sau đây:

(1) Đối với các đơn vị thuộc Nhóm 1:

Các đơn vị dự toán cấp 1 tổ chức thực hiện phiên dữ liệu, trực tiếp nhập dự toán vào hệ thống và phối hợp với Bộ Tài chính để phê duyệt trên hệ thống trong thời gian từ ngày 01/02/2010 đến ngày 05/02/2010 và từ ngày 24/02/2010 đến ngày 05/03/2010.

(2) Đối với các đơn vị thuộc Nhóm 2:

Các đơn vị dự toán cấp 1 tổ chức thực hiện phiên dữ liệu xong và gửi đến Bộ Tài chính trước ngày 10/02/2010. Bộ Tài chính hoàn thành thực hiện nhập dự toán vào hệ thống trước ngày 26/02/2010.

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc tổ chức nhập dự toán ngân sách trung ương năm 2010 trên Tabmis. Đề nghị quý Bộ, ngành quan tâm, phối hợp thực hiện.  

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- KBNN các tỉnh triển khai TABMIS;
- Ban triển khai TABMIS;
- Dự án cải cách tài chính công;
- Các Vụ, Cục: NSNN, ĐT, HCSN, Vụ I, QL Nợ và TCĐN, TCDN;
- Lưu: VT, THTK.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC TIN HỌC VÀ THỐNG KÊ TÀI CHÍNH
PHÓ TRƯỞNG BAN TRIỂN KHAI TABMIS
Đặng Đức Mai

 

Thuộc tính Công văn 1287/BTC-THTK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1287/BTC-THTK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2010
Ngày hiệu lực28/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước

Lược đồ Công văn 1287/BTC-THTK tổ chức nhập dự án ngân sách trung ương năm 2010 trên hệ thống TABMIS


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1287/BTC-THTK tổ chức nhập dự án ngân sách trung ương năm 2010 trên hệ thống TABMIS
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1287/BTC-THTK
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐặng Đức Mai
        Ngày ban hành28/01/2010
        Ngày hiệu lực28/01/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1287/BTC-THTK tổ chức nhập dự án ngân sách trung ương năm 2010 trên hệ thống TABMIS

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1287/BTC-THTK tổ chức nhập dự án ngân sách trung ương năm 2010 trên hệ thống TABMIS

           • 28/01/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/01/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực