Công văn 1288/HTQTCT-HT

Công văn 1288/HTQTCT-HT năm 2016 điều chỉnh biểu mẫu hộ tịch kèm theo Thông tư 15/2015/TT-BTP do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1288/HTQTCT-HT điều chỉnh biểu mẫu hộ tịch thông tư 15/2015/TT-BTP 2016


BỘ TƯ PHÁP
CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH,
CHỨNG THỰC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1288/HTQTCT-HT
V/v điều chỉnh một số biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Thông tư số 123/2015/NĐ-CP">15/2015/TT-BTP

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, cơ quan đăng ký hộ tịch trên cả nước đã triển khai thực hiện Luật hộ tịch, các văn bản quy định chi tiết thi hành, sử dụng các biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Thông tư số 123/2015/NĐ-CP">15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp, đáp ứng được yêu cầu đăng ký hộ tịch của người dân. Tuy nhiên, theo phản ánh của địa phương, vẫn có một số biểu mẫu hộ tịch còn bị lỗi, chưa bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến phản ánh của địa phương và thực hiện rà soát thực tế, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực thấy các biểu mẫu hộ tịch chủ yếu là bị lỗi về kỹ thuật trình bày, sai sót trong phần chú thích, hướng dẫn. Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã chỉnh sửa các biểu mẫu này (có các biểu mẫu đã chỉnh sửa kèm theo) và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực thông báo để các Sở Tư pháp thông tin tiếp cho các cơ quan đăng ký hộ tịch tại địa phương biết, tải về để sử dụng, bảo đảm đồng bộ, thống nhất./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để b/c);
- Cục CNTT (để biết);
- Lưu: VT (Lâm).

CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Công Khanh

 

DANH MỤC

CÁC BIỂU MẪU HỘ TỊCH BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 123/2015/NĐ-CP">15/2015/TT-BTP ĐƯỢC CHỈNH LÝ, BỔ SUNG
(Ban hành kèm theo Công văn số 1288/HTQTCT-HT ngày 15/9/2016)

STT

Biểu mẫu
được điều chỉnh

Nội dung điều chỉnh

Ghi chú

1

Tờ khai đăng ký khai sinh, Trích lục khai sinh (bản sao); Tờ khai đăng ký lại khai sinh; Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh, Trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh (bản chính, bản sao)

Điều chỉnh phần khai về người cha, người mẹ, bảo đảm thống nhất theo trình tự phần khai về mẹ trước, phần khai về cha sau.

 

2

Trích lục kết hôn (bản sao)

Hướng dẫn cho phép bổ sung thêm nội dung thể hiện ngày tháng năm xác lập quan hệ hôn nhân trong trường hợp đăng ký lại kết hôn, đăng ký hôn nhân thực tế và thực hiện lại việc đăng ký kết hôn theo quy định tại Điều 13 Luật HNGĐ tại mục Ghi chú

 

3

Tờ khai ghi chú thay đổi hộ tịch, Trích lục ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác (bản chính, bản sao)

Chỉnh lý tên cho phù hợp với Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư

 

4

Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

Chỉnh lý phần ghi nội dung đề nghị thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

 

5

Tờ khai, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Chỉnh lý phần Chú thích cho thống nhất về thuật ngữ.

 

6

Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch

Bổ sung thêm mục “Ngày, tháng, năm sinh” của người yêu cầu

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1288/HTQTCT-HT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1288/HTQTCT-HT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/09/2016
Ngày hiệu lực 15/09/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1288/HTQTCT-HT

Lược đồ Công văn 1288/HTQTCT-HT điều chỉnh biểu mẫu hộ tịch thông tư 15/2015/TT-BTP 2016


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1288/HTQTCT-HT điều chỉnh biểu mẫu hộ tịch thông tư 15/2015/TT-BTP 2016
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1288/HTQTCT-HT
Cơ quan ban hành quốc tịch, chứng thực, Cục Hộ tịch
Người ký ***, Nguyễn Công Khanh
Ngày ban hành 15/09/2016
Ngày hiệu lực 15/09/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1288/HTQTCT-HT điều chỉnh biểu mẫu hộ tịch thông tư 15/2015/TT-BTP 2016

Lịch sử hiệu lực Công văn 1288/HTQTCT-HT điều chỉnh biểu mẫu hộ tịch thông tư 15/2015/TT-BTP 2016

  • 15/09/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 15/09/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực