Công văn 1292/TCT-ĐTNN

Công văn số 1292/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc trong hạch toán tỷ giá và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Nội dung toàn văn Công văn 1292/TCT-ĐTNN vướng mắc trong hạch toán tỷ giá và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1292/TCT-ĐTNN
V/v: Hướng dẫn chính sách thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế thành phố Hải Phòng 

 

Trả lời công văn số 163/CT-Tt1 ngày 9/02/2006 của Cục thuế thành phố Hải Phòng về việc vướng mắc trong hạch toán tỷ giá và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 70 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ; Điểm 6 Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính; Chuẩn mực số 10 Chuẩn mực kế toán Việt Nam ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Điểm 3, Mục II Thông tư số 165/2002/QĐ-BTC">105/2003/TT-BTC ngày 4/11/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nguyên tắc xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái thì: tỷ giá chuyển đổi tiền nước ngoài sang tiền Việt Nam và ngược lại áp dụng trong quá trình đầu tư và sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các Bên hợp doanh là tỷ giá giao dịch thực tế hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời Điểm chuyển đổi.

Căn cứ các quy định trên, tỷ giá áp dụng đối với Điều chỉnh vốn pháp định, nguyên giá tài sản cố định (quyền sử dụng đất góp vốn liên doanh đầu tư nước ngoài khi Giấy phép Đầu tư Điều chỉnh giảm giá thuê đất và tăng thời gian hoạt động), hạch toán lại phần vốn pháp định cho Bên Việt Nam của Công ty liên doanh áp dụng tỷ giá tại thời Điểm cấp Giấy phép Đầu tư Điều chỉnh. Chênh lệch tỷ giá phát sinh khi Điều chỉnh vốn pháp định (quyền sử dụng đất) được ghi nhận là chi phí tài chính, hoặc thu nhập hoạt động tài chính.

2. Trường hợp Công ty đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ… thì Công ty được miễn, giảm thuế TNDN cho phần thu nhập tăng thêm theo quy định tại Điểm 3, Mục III, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính. Thời gian miễn, giảm thuế theo Điểm này được tính từ năm dự án đầu tư hoàn thành bắt đầu đưa vào sản xuất, kinh doanh. Công ty phải hạch toán riêng phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn, giảm.

Căn cứ vào quy định trên đây, trường hợp của Công ty dự án đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh từ tháng 7/2004 thì được giải quyết miễn, giảm thuế TNDN ngay từ tháng 7/2004.

3. Việc trích hoặc thôi trích khấu hao tài sản cố định được thực hiện bắt đầu từ ngày mà tài sản cố định tăng, giảm, hoặc ngừng tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, tài sản cố định hình thành mới do mở rộng được đưa vào sử dụng cuối tháng 7/2004 thì được trích khấu hao tài sản cố định từ tháng 7/2004 và phải hạch toán tăng tài sản cố định từ tháng 7/2004.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1292/TCT-ĐTNN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1292/TCT-ĐTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/04/2006
Ngày hiệu lực 10/04/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1292/TCT-ĐTNN vướng mắc trong hạch toán tỷ giá và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1292/TCT-ĐTNN vướng mắc trong hạch toán tỷ giá và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1292/TCT-ĐTNN
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành 10/04/2006
Ngày hiệu lực 10/04/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 1292/TCT-ĐTNN vướng mắc trong hạch toán tỷ giá và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Lịch sử hiệu lực Công văn 1292/TCT-ĐTNN vướng mắc trong hạch toán tỷ giá và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

  • 10/04/2006

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/04/2006

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực