Công văn 13/BTC-TĐKT

Công văn 13/BTC-TĐKT về bổ sung hướng dẫn công tác khen thưởng tại Đại hội cấp tỉnh, cấp huyện do Tiểu Ban Thi đua - Khen thưởng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 13/BTC-TĐKT bổ sung hướng dẫn công tác khen thưởng tại Đại hội cấp tỉnh, cấp huyện


BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM
TIỂU BAN THI ĐUA – KHEN THƯỞNG
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 13/BTC-TĐKT
V/v bổ sung hướng dẫn công tác khen thưởng tại Đại hội cấp tỉnh, cấp huyện

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2009

 

Kính gửi:

Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Căn cứ nội dung hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện (Hướng dẫn số 04/HD-BCĐ ngày 11/8/2009 của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam), Tiểu ban Thi đua – Khen thưởng Đại hội hướng dẫn và yêu cầu Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ban Chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh) thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

1. Đối với các trường hợp đề nghị khen thưởng cấp Trung ương (từ Bằng khen Thủ tướng Chính phủ trở lên) và trường hợp đề nghị khen thưởng cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương (tặng Kỷ niệm chương, Bằng khen), lập hồ sơ, thủ tục và tuyến trình theo quy định.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về các cơ quan liên quan trước ngày 31/01/2010.

Báo cáo tổng hợp, danh sách đề nghị các hình thức khen thưởng của tỉnh gửi về Ủy ban Dân tộc để theo dõi, phối hợp (có ghi chú phân loại trong danh sách cá nhân được đề nghị khen thưởng là đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc hoặc thuộc diện khác).

2. Đối với việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các Dân tộc” của Ủy ban Dân tộc cho các đại biểu chính thức dự Đại hội từ cấp huyện trở lên, Ban Chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh có văn bản đề nghị, kèm theo danh sách trích ngang để có cơ sở cấp thẩm quyền ra quyết định.

Văn bản, hồ sơ gửi về Ủy ban Dân tộc trước khi tổ chức Đại hội tại địa phương 05 ngày.

3. Để chuẩn bị vật tư và cấp phát Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các Dân tộc”, các tỉnh gửi báo cáo nhanh thông tin về số lượng đại biểu chính thức dự Đại hội cấp tỉnh, cấp huyện đã được phê duyệt và thời gian tổ chức Đại hội các cấp, cụ thể:

- Số đại biểu chính thức dự Đại hội cấp huyện:

- Số đại biểu chính thức dự Đại hội cấp tỉnh:

- Số đại biểu chính thức do huyện chọn cử dự Đại hội cấp tỉnh:

- Số đại biểu chính thức do các Sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh chọn cử dự Đại hội cấp tỉnh:

- Số đại biểu chính thức được trao tặng Kỷ niệm chương ở Đại hội cấp tỉnh, cấp huyện:… Trong đó:

+ Cấp huyện:

+ Cấp tỉnh:

- Thời gian tổ chức Đại hội các huyện, tỉnh:

Báo cáo gửi về Văn phòng Ủy ban Dân tộc trước ngày 25/9/2009.

4. Xây dựng Báo cáo tổng hợp về khen thưởng (có các biểu mẫu kèm theo):

Để có cơ sở xây dựng báo cáo tổng hợp chung tại Đại hội toàn quốc, các địa phương chuẩn bị các báo cáo theo nội dung sau:

a) Báo cáo tổng hợp kết quả các hình thức và số lượng khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số qua các thời kỳ cách mạng.

b) Báo cáo tổng hợp kết quả các hình thức và số lượng khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số tại Đại hội cấp tỉnh, cấp huyện và đề xuất các hình thức khen thưởng cấp Trung ương, cấp Bộ, ngành.

c) Báo cáo điển hình tiên tiến: Ban Chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh lựa chọn 01 tập thể và từ 1 - 2 cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất trên các lĩnh vực của địa phương, xây dựng báo cáo điển hình để chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc.

Các báo cáo trên gửi về Ủy ban Dân tộc trước ngày 31/01/2010 để tổng hợp.

5. Nhận vật tư khen thưởng:

- Khen thưởng bậc cao và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhận tại Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

- Kỷ niệm chương, Bằng khen của các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương nhận tại cơ quan xét tặng.

- Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các Dân tộc” của Ủy ban Dân tộc nhận tại Phòng Thi đua – Khen thưởng, Văn phòng Ủy ban Dân tộc trước khi tổ chức Đại hội.

Các địa phương chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thông tin về địa điểm, thời gian cụ thể để nhận vật tư khen thưởng đảm bảo kịp thời phục vụ công tác khen thưởng Đại hội.

Căn cứ nội dung hướng dẫn, đề nghị Ban Chỉ đạo Đại hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện, đảm bảo đúng nội dung, tiến độ thời gian Đại hội quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc đề nghị các tỉnh báo cáo Tiểu ban Thi đua – Khen thưởng (Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương: 08043578; 0913571332. Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ủy ban Dân tộc: 0437332092; 08043393; 0979576116; Email: makimthanhhuyen@yahoo.com.vn) để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐ, BTC Đại hội (để b/c);
- Đ/c Trần Thị Hà, Thứ trưởng BNV, TBTĐKTTW, Trưởng Tiểu ban TĐKT Đại hội (để b/c);
- Thành viên Tiểu ban TĐ-KT;
- Lưu: VT, TĐKT (03 bản).

KT. TRƯỞNG TIỂU BAN
PHÓ TIỂU BAN THƯỜNG TRỰC  
PHÓ CHỦ NHIỆM UBDT
Sơn Phước Hoan

 

MẪU 1

BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI
ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC
THIỂU SỐ VIỆT NAM TỈNH ………...
TIỂU BAN THI ĐUA – KHEN THƯỞNG
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

 

Hà Nội, ngày    tháng     năm 2009

BÁO CÁO

CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH …………

(Kèm theo Hướng dẫn số    /HD-TBTĐKT ngày   tháng    năm 2009 của Tiểu ban Thi đua – Khen thưởng Đại hội đại biểu toàn quốc)

I. Công tác chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Đại hội.

II. Nội dung hoạt động của Tiểu ban Thi đua – Khen thưởng Đại hội.

1. Các nội dung và văn bản triển khai thực hiện.

2. Công tác tổ chức của Tiểu ban (cơ cấu, thành phần Tiểu ban).

3. Tổng số hồ sơ tiếp nhận (tập thể, cá nhân)

4. Kết quả khen thưởng tại Đại hội (nêu rõ tập thể, cá nhân được khen thưởng, có danh sách trích ngang và các hình thức khen thưởng kèm theo).

III. Đánh giá chung

IV. Tồn tại, hạn chế.

V. Giải pháp khắc phục

VI. Kiến nghị, đề xuất với Đại hội cấp trên.

 

MẪU 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Tỉnh (thành phố), ngày    tháng    năm 2009

 

BÁO CÁO ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN (TỈNH) …………………

I. Sơ lược lý lịch.

1. Họ và tên:

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Thành phần dân tộc:

4. Nơi thường trú:

5. Đơn vị công tác (nếu có):

6. Chức vụ hiện nay (nếu có):

7. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (nếu có):

8. Ngày vào Đảng chính thức (hoặc ngày tham gia công tác các đoàn thể):

9. Lĩnh vực hoạt động:  

II. Thành tích tiêu biểu đạt được.

1. Báo cáo rõ kết quả đã đạt được trong sản xuất, công tác; những đóng góp của cá nhân đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ an ninh tổ quốc của địa phương và đất nước.

2. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện đối với đồng bào dân tộc.

3. Những đóng góp trong việc xây dựng, củng cố tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa các vùng đồng bào trên cả nước.

4. Giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác Dân tộc trong thời gian tới.

III. Các hình thức khen thưởng được ghi nhận (ghi rõ số quyết định và ngày, tháng, năm được cấp).

 

XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY, ĐẢNG
(ký tên, đóng dấu)

NGƯỜI BÁO CÁO

 

MẪU 3

ĐƠN VỊ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2009

BÁO CÁO ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ
HUYỆN (TỈNH) ……………………………………

I. Đặc điểm, tình hình đơn vị

1. Tên đơn vị:

2. Địa điểm trụ sở chính:

3. Quá trình thành lập:

4. Thuận lợi, khó khăn:

5. Chức năng, nhiệm vụ được giao:

II. Thành tích tiêu biểu đạt được.

1. Nêu rõ những thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sản xuất sáng tạo (năng suất, chất lượng, hiệu quả hoặc lập thành tích xuất sắc trong chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và đất nước).

2. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện của đơn vị đối với đồng bào và công tác dân tộc.

3. Các giải pháp, biện pháp đề đạt được thành tích xuất sắc.

4. Kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhằm thực hiện tốt công tác Dân tộc trong thời gian tới.

III. Các hình thức đã được khen thưởng (ghi rõ số quyết định và ngày, tháng, năm được cấp).

 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
(ký tên, đóng dấu)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký tên, đóng dấu)

 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG
(ký tên, đóng dấu)

 

BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC
THIỂU SỐ VIỆT NAM TỈNH  …………
TIỂU BAN THI ĐUA – KHEN THƯỞNG
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM CẤP.....................
(Kèm theo Tờ trình số …/TTR-BCĐ ngày … tháng …. năm …. của Ban Chỉ đạo Đại hội)

STT

Đơn vị

Hình thức đề nghị khen thưởng

Tóm tắt thành tích

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….., ngày…..tháng …..năm ……
TM. BAN TỔ CHỨC ………..
(Ký xác nhận và đóng dấu)

 

BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC
THIỂU SỐ VIỆT NAM TỈNH  …………
TIỂU BAN THI ĐUA – KHEN THƯỞNG
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM CẤP ………………..
(Kèm theo Tờ trình số …/TTR-BCĐ ngày …. tháng …. năm …. của Ban Chỉ đạo Đại hội……..)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Chức vụ

Đơn vị công tác

Địa chỉ nơi cư trú 

Hình thức đề nghị khen thưởng

Tóm tắt thành tích

Ghi chú

Nam

Nữ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….., ngày…..tháng …..năm ……
TM. BAN TỔ CHỨC ………..
(Ký xác nhận và đóng dấu)

 

BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC
THIỂU SỐ VIỆT NAM TỈNH  …………
TIỂU BAN THI ĐUA – KHEN THƯỞNG
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU CHÍNH THỨC
ĐƯỢC TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN CÁC DÂN TỘC”
TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ CẤP ………………..
(Kèm theo Tờ trình số …/TTR-BCĐ ngày …. tháng …. năm …. của Ban Chỉ đạo Đại hội……..)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Chức vụ

Đơn vị công tác

Địa chỉ nơi cư trú 

Tóm tắt thành tích

Ghi chú

Nam

Nữ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….., ngày…..tháng …..năm ……
TM. BAN TỔ CHỨC ………..
(Ký xác nhận và đóng dấu)

 

BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH  …………
TIỂU BAN THI ĐUA – KHEN THƯỞNG
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

PHỤ LỤC SỐ LIỆU VỀ VIỆC BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ
KHEN THƯỞNG QUA CÁC THỜI KỲ CÁCH MẠNG
(Kèm theo Tờ trình số …/TTR-BCĐ ngày …. tháng …. năm …. của Ban Chỉ đạo Đại hội……..)

I. Khen thưởng qua các thời kỳ cách mạng (thống kê số lượng tập thể, cá nhân)

Danh hiệu Anh hùng

Huân chương, Huy chương

Cờ thi đua của Chính phủ

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Cờ thi đua của Bộ, ngành TW

Bằng khen của Bộ, ngành TW

Cờ thi đua của tỉnh, thành phố

Giải thưởng Hồ Chí Minh

Giải thưởng Nhà nước

Danh hiệu vinh dự Nhà nước

Kỷ niệm chương, Giấy khen của Bộ, ngành, đoàn thể và địa phương

Tập thể

Cá nhân

Tập thể

Cá nhân

Tập thể

Cá nhân

Tập thể

Cá nhân

Tập thể

Cá nhân

Tập thể

Cá nhân

Tập thể

Cá nhân

Tập thể

Cá nhân

Tập thể

Cá nhân

Tập thể

Cá nhân

Tập thể

Cá nhân

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Khen thưởng thời kỳ đổi mới (thống kê số lượng tập thể, cá nhân)...

Danh hiệu Anh hùng

Huân chương, Huy chương

Cờ thi đua của Chính phủ

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Cờ thi đua của Bộ, ngành TW

Bằng khen của Bộ, ngành TW

Cờ thi đua của tỉnh, thành phố

Giải thưởng Hồ Chí Minh

Giải thưởng Nhà nước

Danh hiệu vinh dự Nhà nước

Kỷ niệm chương, Giấy khen của Bộ, ngành, đoàn thể và địa phương

Tập thể

Cá nhân

Tập thể

Cá nhân

Tập thể

Cá nhân

Tập thể

Cá nhân

Tập thể

Cá nhân

Tập thể

Cá nhân

Tập thể

Cá nhân

Tập thể

Cá nhân

Tập thể

Cá nhân

Tập thể

Cá nhân

Tập thể

Cá nhân

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….., ngày…..tháng …..năm ……
TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TỈNH ……..
(Ký tên, đóng dấu)

 

BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH  …………
TIỂU BAN THI ĐUA – KHEN THƯỞNG
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

PHỤ LỤC SỐ LIỆU VỀ VIỆC BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH……………
(Kèm theo Tờ trình số …/TTR-BCĐ ngày …. tháng …. năm …. của Ban Chỉ đạo Đại hội……..)

Danh hiệu Anh hùng

Huân chương, Huy chương

Cờ thi đua của Chính phủ

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Cờ thi đua của Bộ, ngành TW

Bằng khen của Bộ, ngành TW

Cờ thi đua của tỉnh, thành phố

Giải thưởng Hồ Chí Minh

Giải thưởng Nhà nước

Danh hiệu vinh dự Nhà nước

Kỷ niệm chương, Giấy khen của Bộ, ngành, đoàn thể và địa phương

Tập thể

Cá nhân

Tập thể

Cá nhân

Tập thể

Cá nhân

Tập thể

Cá nhân

Tập thể

Cá nhân

Tập thể

Cá nhân

Tập thể

Cá nhân

Tập thể

Cá nhân

Tập thể

Cá nhân

Tập thể

Cá nhân

Tập thể

Cá nhân

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….., ngày…..tháng …..năm ……
TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TỈNH ………..
(Ký tên, đóng dấu)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 13/BTC-TĐKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu13/BTC-TĐKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2009
Ngày hiệu lực08/09/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 13/BTC-TĐKT bổ sung hướng dẫn công tác khen thưởng tại Đại hội cấp tỉnh, cấp huyện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 13/BTC-TĐKT bổ sung hướng dẫn công tác khen thưởng tại Đại hội cấp tỉnh, cấp huyện
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu13/BTC-TĐKT
        Cơ quan ban hànhTiểu Ban Thi đua - Khen thưởng
        Người kýSơn Phước Hoan
        Ngày ban hành08/09/2009
        Ngày hiệu lực08/09/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 13/BTC-TĐKT bổ sung hướng dẫn công tác khen thưởng tại Đại hội cấp tỉnh, cấp huyện

              Lịch sử hiệu lực Công văn 13/BTC-TĐKT bổ sung hướng dẫn công tác khen thưởng tại Đại hội cấp tỉnh, cấp huyện

              • 08/09/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/09/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực