Công văn 13019/BTC-NSNN

Công văn 13019/BTC-NSNN điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 13019/BTC-NSNN điều hành tài chính ngân sách nhà nước tháng cuối 2014


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13019/BTC-NSNN
V/v điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2014

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 13/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2014, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, các cấp chính quyền địa phương quán triệt và tổ chức triển khai một số nội dung chủ yếu sau:

(1) Thực hiện đầy đủ các giải pháp đã nêu trong Chỉ thị: tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế; tăng cường công tác quản lý chi ngân sách nhà nước, bảo đảm tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả; điều hành ngân sách chủ động, tích cực, đảm bảo cân đối ngân sách của từng cấp. Đồng thời báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng về các giải pháp đã nêu trong Chỉ thị về Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

(2) Trong năm 2014, thu ngân sách nhà nước của một số địa phương giảm so dự toán do ảnh hưởng chính sách thu quy định tại Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng, Thông tư số 209/2013/NĐ-CP">219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về thuế giá trị gia tăng nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận hoàn thuế GTGT, nhất là các địa phương có sản lượng sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản cao. Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, các cấp chính quyền địa phương thực hiện tốt các nhóm giải pháp của Chính phủ, phấn đấu quyết liệt thu ngân sách nhà nước đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao; đồng thời, chủ động sử dụng các nguồn tài chính của địa phương để chi trả kịp thời các khoản chi theo chế độ, nhất là tiền lương và các khoản có tính chất lương cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, lương hưu, trợ cấp người có công và trợ cấp đối với cán bộ xã nghỉ việc và các chế độ chính sách an sinh xã hội,... theo chế độ quy định; không để xảy ra tình trạng nợ lương và các khoản chi an sinh xã hội trực tiếp cho con người ở địa phương.

Trong quá trình điều hành, trường hợp địa phương có khó khăn về nguồn để thực hiện việc chi trả chế độ tiền lương, các chế độ chính sách an sinh xã hội, các nhiệm vụ chi theo dự toán đã được Thủ tướng Chính phủ giao, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có báo cáo để Bộ Tài chính tăng tiến độ bổ sung cân đối (nếu có) hoặc trình cấp có thẩm quyền tạm ứng ngân sách trung ương để thực hiện các nhiệm vụ chi ngân sách địa phương đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố biết và tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để b/c TTg);
- Sở Tài chính (Các tỉnh, thành phố trực thuộc TW);
- Cục thuế (Các tỉnh, thành phố trực thuộc TW);
- Cục Hải quan (Các tỉnh, thành phố trực thuộc TW);
- KBNN (Các tỉnh, thành phố trực thuộc TW);
- Các đơn vị: TCT, TCHQ, KBNN, Vụ Đầu tư;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 13019/BTC-NSNN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 13019/BTC-NSNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/09/2014
Ngày hiệu lực 16/09/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 13019/BTC-NSNN điều hành tài chính ngân sách nhà nước tháng cuối 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 13019/BTC-NSNN điều hành tài chính ngân sách nhà nước tháng cuối 2014
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 13019/BTC-NSNN
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành 16/09/2014
Ngày hiệu lực 16/09/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 13019/BTC-NSNN điều hành tài chính ngân sách nhà nước tháng cuối 2014

Lịch sử hiệu lực Công văn 13019/BTC-NSNN điều hành tài chính ngân sách nhà nước tháng cuối 2014

  • 16/09/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 16/09/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực