Công văn 1302/VTLTNN-NVĐP

Công văn 1302/VTLTNN-NVĐP năm 2015 về phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1302/VTLTNN-NVĐP phương hướng nhiệm vụ công tác văn thư lưu trữ 2016


BỘ NỘI VỤ
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TR
NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1302/VTLTNN-NVĐP
V/v phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 đối với các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trong phạm vi toàn quốc; để các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là các tỉnh) có căn cứ xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức trong tỉnh thực hiện kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2016, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 như sau:

I. NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN

1. Quản lý công tác văn thư, lưu trữ

a) Tuyên truyền, phbiến pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ

Tăng cường, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật hiện hành và văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành về công tác văn thư, lưu trữ. Bố trí kinh phí để tổ chức đào tạo, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho toàn thể công thức, viên chức từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã.

b) Tổ chức bộ máy, nhân sự làm công tác văn thư, lưu trữ

- Kiện toàn tổ chức, nhân sự của Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ theo quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Yêu cầu các cơ quan, tổ chức bố trí nhân sự trong tng số biên chế được giao đủ tiêu chuẩn đ thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ theo quy định tại Thông tư số 13/2014/TT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ và Thông tư số 14/2014/TT-BNV quy định chức danh, số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư.

c) Xây dựng, ban hành văn bản quản lý, hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ

Quán triệt, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức ban hành mới, rà soát những văn bản đã ban hành không còn phù hợp để sửa đi, bổ sung hoặc thay thế như: Xây dựng Danh mục hồ sơ hàng năm; Quy chế công tác văn thư, lưu trữ; Quy đnh về tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ của cơ quan...

d) Thanh tra, kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ

- Công tác tổ chức, biên chế;

- Ban hành văn bản ch đạo về công tác văn thư, lưu trữ;

- Tình hình thực hiện công tác văn thư;

- Tình hình thực hiện hoạt động lưu trữ.

2. Hiện đại hóa công tác văn thư, lưu trữ

- Triển khai thực hiện văn bản số 822/HD-VTLTNN ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng; văn bản số 169/HD-CVTLTNN ngày 10 tháng 3 năm 2010 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Hướng dẫn về xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý và khai thác sử dụng tài liệu tại Lưu trữ lịch sử tỉnh.

- Nghiên cứu, đề xuất và triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về văn thư, lưu trữ.

3. Bố trí kinh phí để thực hiện công tác văn thư, hoạt động lưu trữ

- Thực hiện theo quy định tại Điều 39 của Luật Lưu trữ.

- B trí kinh phí để tiếp tục giải quyết tài liệu tồn đọng tích đống, bó gói, đồng thời đề ra giải pháp đ chấn chnh, chấm dứt tình trạng tài liệu tồn đọng và tăng cường kiểm tra chất lượng tài liệu được chỉnh lý trên địa bàn của tỉnh.

- Tiếp tục triển khai dự án đầu tư xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng của tỉnh và xem xét để đưa dự án vào danh mục ưu tiên vốn trong Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2016

Trong năm 2016, UBND các tỉnh tập trung quản lý, ch đạo thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc lập hồ sơ công việc của các cơ quan, t chức trên địa bàn tỉnh. Khắc phục tình trạng không lập hồ sơ và tìm các biện pháp, giải pháp hành chính bt buộc các cán bộ, công chức, viên chức phải lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan.

2. Ch đạo các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh bố trí đủ diện tích phòng, kho lưu trữ và các trang thiết bị để bảo quản an toàn tài liệu theo quy định tại Khoản 3, Mục III, Thông tư số 09/2007/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về kho lưu trữ chuyên dụng và tổ chức thanh tra, kim tra việc thực hiện của các cơ quan, tổ chức.

3. Trin khai thực hiện quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật. Năm 2016, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ theo quy định tại Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dn về quản lý Chứng ch hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ, các tỉnh cần chuẩn bị các điều kiện để thực hiện các nội dung của Thông tư này

Đề nghị UBND các tỉnh, căn cứ văn bản hướng dẫn này và tình hình thực tế của mỗi địa phương đ xây dựng kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 của tỉnh. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các tỉnh liên hệ với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước theo địa ch: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, số 12 phố Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội hoặc theo số điện thoại: 04.3.8327010, 04.3.7667911 - 0912041116, email: vuthanhthuy@archives.gov.vn để cùng phối hợp giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTrg. Nguyn Duy Thăng (để báo cáo);
- Sở Nội vụ các tỉnh (để phối hợp);
- Lãnh đạo Cục (04b);
- Phòng Nghiệp vụ VTLTTW;
- Website Cục VTLTNN;
- Lưu: VT, NVĐP (06b)

CỤC TRƯỞNG
Đặng Thanh Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1302/VTLTNN-NVĐP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1302/VTLTNN-NVĐP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2015
Ngày hiệu lực18/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1302/VTLTNN-NVĐP phương hướng nhiệm vụ công tác văn thư lưu trữ 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1302/VTLTNN-NVĐP phương hướng nhiệm vụ công tác văn thư lưu trữ 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1302/VTLTNN-NVĐP
        Cơ quan ban hànhCục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước
        Người kýĐặng Thanh Tùng
        Ngày ban hành18/12/2015
        Ngày hiệu lực18/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1302/VTLTNN-NVĐP phương hướng nhiệm vụ công tác văn thư lưu trữ 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1302/VTLTNN-NVĐP phương hướng nhiệm vụ công tác văn thư lưu trữ 2016

           • 18/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/12/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực