Công văn 13078/BTC-HCSN

Công văn 13078/BTC-HCSN năm 2017 về báo cáo đánh giá tình hình thực hiện khoán chi quản lý hành chính, khoán chi phí hoạt động do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 13078/BTC-HCSN 2017 báo cáo đánh giá tình hình khoán chi quản lý hành chính


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13078/BTC-HCSN
V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện khoán chi quản lý hành chính, khoán chi phí hoạt động

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2017

 

Kính gửi:

- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể.

Trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản quy định các chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước được thanh toán theo cơ chế khoán, như: Chi công tác phí trong nước, nước ngoài, khoán xe ô tô phục vụ công tác, khoán chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật... cũng như giao quyền chủ động cho các Bộ, ngành, địa phương quyết định mức chi cụ thể để thực hiện cho phù hợp với khả năng nguồn kinh phí; giao quyền cho thủ trưởng các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ tính chất công việc quyết định phương thức khoán chi phí cho từng bộ phận, đơn vị trực thuộc và quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị theo quy định của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đ có cơ sở đánh giá đầy đủ, toàn diện về việc triển khai cơ chế khoán trong thời gian vừa qua, nhằm đẩy mạnh công tác khoán chi trong thời gian tới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương báo cáo về việc thực hiện khoán chi phí hành chính; rà soát các chế độ định mức, đánh giá tình hình thực hiện phương thức khoán chi phí hành chính, khoán chi phí hoạt động của cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, các Thông tư hướng dẫn chế độ, định mức chi tiêu của Bộ Tài chính trong thời gian qua; có số liệu chi tiết của năm 2015 và năm 2016.

Đề nghị Quý cơ quan gửi báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 10 tháng 10 năm 2017 cương nội dung báo cáo theo phụ lục đính kèm.)

Bộ Tài chính cảm ơn sự phối hợp của các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ NSNN;
- Cục QLCS;
- Lưu: VT, HCSN (120b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

ĐỀ CƯƠNG

NỘI DUNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KHOÁN CHI PHÍ HÀNH CHÍNH, KHOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
(Kèm theo công văn số 13078/BTC-HCSN ngày 29/9/2017 của Bộ Tài chính)

1. Các nội dung đã thực hiện khoán chi phí hành chính, khoán chi phí hoạt động tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Thông tư liên tịch số 71/2014/1TLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước (đối với cơ quan nhà nước); Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 43/2006/NĐ-CP">71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ (đối với đơn vị sự nghiệp công lập); các Thông tư của Bộ Tài chính quy định về chế độ điện thoại, công tác phí, kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật....(báo cáo cụ thể theo biểu đính kèm).

2. Kết quả việc thực hiện khoán chi.

- Đánh giá kết quả thực hiện khoán về tình hình thực hiện nhiệm vụ khi thực hiện khoán chi phí.

- Đánh giá về hiệu quả sử dụng kinh phí (tiết kiệm, hiệu quả) trước và sau khi thực hiện khoán chi.

3. Khó khăn, hạn chế khi xây dựng định mức khoán chi, thực hiện khoán chi.

4. Nguyên nhân của những hạn chế.

5. Giải pháp trong thời gian tới.

6. Kiến nghị, đề xuất trong thời gian tới về việc thực hiện khoán chi phí hành chính, khoán chi phí hoạt động.

 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KHOÁN CHI HÀNH CHÍNH, KHOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CỦA TỈNH, THÀNH PHỐ/BỘ….

(Kèm theo công văn số 13078/BTC-HCSN ngày 23 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính)

STT

Nội dung

ĐVSDNS thuộc cấp tnh/thuộc Bộ, thuộc Cục...

ĐVSDNS cấp huyện

Ngân sách cấp xã

Cơ quan nhà nước thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP các cơ quan khác...

Đơn vị sự nghiệp công lập

Cơ quan nhà nước thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP các cơ quan khác...

Đơn vị sự nghiệp công lập

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2015

Năm 2016

I

Tình hình thực hiện khoán chi phí hành chính, chi phí hoạt động chung của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách (ĐVSDNS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Slượng cơ quan, đơn vị dã thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô theo Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Số lượng cơ quan, đơn vị đã thực hiện khoán kinh phí sử dụng phương tiện đi lại khi đi công tác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Số lượng cơ quan, đơn vị khoản kinh phí sử dụng văn phòng phẩm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Số lượng cơ quan, đơn vị thực hiện khoản sử dụng điện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Khoán bằng tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Khoán định mức sdụng, khi thanh toán phải có hóa đơn, chứng từ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Số lượng cơ quan, đơn vthực hiện khoán sử dụng nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Khoán bằng tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Khoán định mức sử dụng, khi thanh toán phải theo hóa đơn, chứng từ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Số lượng cơ quan, đơn vị khoán sử dụng xăng, dầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Khoán bằng tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Khoán định mức sử dụng, khi thanh toán phải theo hóa đơn, chứng từ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Số lượng cơ quan, đơn vị khoán kinh phí sử dụng điện thoại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Số lượng cơ quan, đơn vị khoán chi....(nêu cụ thể từng nội dung thực hiện khoán chi nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Khoán bằng tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Khoán định mức sử dụng, khi thanh toán phải theo hóa đơn, chứng từ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Tình hình thực hiện khoán chi trong từng ngành, lĩnh vực cụ th(nếu có thì nêu cụ thể như phần I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ví dụ: Ngành Thống kê có quy định về khoán chi tiền công điều tra thống kê, khoán chi tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra thống kê; Lĩnh vực khoa học công nghệ có quy định thực hiện khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 13078/BTC-HCSN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 13078/BTC-HCSN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/09/2017
Ngày hiệu lực 29/09/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 13078/BTC-HCSN

Lược đồ Công văn 13078/BTC-HCSN 2017 báo cáo đánh giá tình hình khoán chi quản lý hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 13078/BTC-HCSN 2017 báo cáo đánh giá tình hình khoán chi quản lý hành chính
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 13078/BTC-HCSN
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Trần Xuân Hà
Ngày ban hành 29/09/2017
Ngày hiệu lực 29/09/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 13078/BTC-HCSN 2017 báo cáo đánh giá tình hình khoán chi quản lý hành chính

Lịch sử hiệu lực Công văn 13078/BTC-HCSN 2017 báo cáo đánh giá tình hình khoán chi quản lý hành chính

  • 29/09/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 29/09/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực