Công văn 132/BXD-TCCB

Công văn 132/BXD-TCCB hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018 do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 132/BXD-TCCB 2018 hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 132/BXD-TCCB
V/v: Hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 24/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020. Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tập trung triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm năm 2018 như sau:

1. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Tổ chức quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ cho toàn thể nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15/11/2018 đến ngày 15/12/2018 (có văn bản hướng dẫn riêng). Quan tâm chú trọng tổ chức các hoạt động tại vùng sâu, vùng xa, các công trình xây dựng, khu công nghiệp có nhiều lao động nữ.

2. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng (29/4/1958 - 29/4/2018), nhằm tạo động lực cho phụ nữ phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; xây dựng người phụ nữ Việt Nam có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa và lòng nhân ái.

3. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; lồng ghép giới trong xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và đến năm 2020; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; tạo điều kiện thuận lợi cho lao động nữ phát huy năng lực và phát triển trên mọi lĩnh vực công tác.

4. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới và lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật có liên quan đến vấn đề bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia hoạch định các chính sách vĩ mô, góp phần cải thiện điều kiện sống và làm việc, nâng cao sức khỏe và phát huy trí tuệ, năng lực của phụ nữ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đảm bảo sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

- Tổ chức tập huấn kiến thức giới, bình đẳng giới và kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong hoạch định và thực thi chính sách cho cán bộ quản lý nhà nước về bình đẳng giới, thanh tra, pháp chế, phóng viên, biên tập viên, thành viên ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp.

5. Tiếp tục kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chương trình hành động của Chính phủ, của Bộ Xây dựng và các cơ quan, đơn vị.

6. Tổ chức triển khai có hiệu quả các Chương trình, Đề án về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ1.

- Các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các chương trình, đề án về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; trong đó cần tập trung nâng cao năng lực và xây dựng, phát triển các mô hình về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện của cơ quan, đơn vị và chủ động đề xuất các giải pháp thực hiện.

- Tổ chức thanh tra, xử lý vi phạm về bình đẳng giới thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý.

- Nâng cao hiệu quả các cơ chế, chính sách, hoạt động hỗ trợ phụ nữ;

7. Tổ chức khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

8. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ nữ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Quan tâm bố trí, sử dụng cán bộ nữ nhằm nâng cao tỷ lệ nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể.

9. Tăng cường công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới.

10. Đẩy mạnh xã hội hóa, hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện hướng dẫn trên và gửi Báo cáo sơ kết công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ 6 tháng đầu năm 2018 về Bộ Xây dựng (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/6/2018; gửi Báo cáo tổng kết công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018 trước ngày 15/12/2018 (tính theo dấu công văn đến).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Xây dựng (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để phối hợp xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Đỗ Thị Phong Lan1 Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 668/QĐ-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Khuyến nghị của Ủy ban về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ của Liên hợp quốc; Quyết định số 938/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027; Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025…

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 132/BXD-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu132/BXD-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2018
Ngày hiệu lực19/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 132/BXD-TCCB

Lược đồ Công văn 132/BXD-TCCB 2018 hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 132/BXD-TCCB 2018 hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu132/BXD-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýĐỗ Thị Phong Lan
        Ngày ban hành19/03/2018
        Ngày hiệu lực19/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 132/BXD-TCCB 2018 hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 132/BXD-TCCB 2018 hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ

           • 19/03/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/03/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực