Công văn 13239/BGDĐT-HSSV

Công văn số 13239/BGDĐT-HSSV về việc báo cáo về tín dụng đào tạo do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 13239/BGDĐT-HSSV báo cáo về tín dụng đào tạo


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 13239/BGDĐT-HSSV
V/v: Báo cáo về tín dụng đào tạo

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và TCCN

Để kịp thời nắm bắt tình hình và chấn chỉnh việc triển khai thực hiện Chỉ thị 21/2007/CT-TTg ngày 4/9/2007 và Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường thực hiện một số công việc sau:

1. Lập danh sách học sinh, sinh viên được vay vốn tín dụng đào tạo theo Mẫu 1 (đính kèm).

2. Thu thập thông tin việc sử dụng vốn vay tín dụng đào tạo của học sinh, sinh viên theo Mẫu 2 (đính kèm). Khảo sát thực tế, chi tiết, cụ thể 30 HSSV được vay tín dụng đào tạo.

3. Tổng hợp báo cáo việc sử dụng vốn vay tín dụng đào tạo của học sinh, sinh viên theo Mẫu 3 (đính kèm), gửi bằng công văn và thư điện tử trước ngày 31/12/2007 về Vụ Công tác học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Địa chỉ: 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Điện thoại/fax: 04.8694916.

E-mail: [email protected].

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg. Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- TT.TT. Bành Tiến Long (để b/c);
- Các Sở GD&ĐT (để phối hợp);
- Lưu VT, Vụ CTHSSV.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

 

MẪU 1

(Để trường theo dõi, quản lý)
DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN VAY VỐN TÍN DỤNG ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2007-2008

Trường:

TT

Họ và tên

Sinh ngày

Lớp

Khoa

Năm thứ

Hộ khẩu thường trú của gia đình

Thuộc đối tượng vay

Diện đóng học phí (Miễn/Giảm)

Chỗ ở (G.đình/ Nội trú/Ngoại trú)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MẪU 2

(Để nhà trường khảo sát)
PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN SỬ DỤNG VỐN VAY TÍN DỤNG ĐÀO TẠO CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

1. Họ và tên:

2. Sinh ngày:

3. Trường:

Lớp:

Khoa:

Khóa:

Năm thứ:

Thời gian khoá học:     năm        tháng

Hệ đào tạo và loại hình đào tạo:

4. Hộ khẩu thường trú của gia đình:

5. Thuộc đối tượng vay vốn tín dụng đào tạo:

+ Mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động

+ Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định hiện hành

+ Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định hiện hành

+ Hộ gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học

6. Diện đóng học phí: 

Không miễn giảm

£

Giảm học phí

£

Miễn học phí

£

7. Chỗ ở:

Tại gia đình

£

Nội trú

£

Ngoại trú

£

II. THÔNG TIN SỬ DỤNG VỐN VAY TÍN DỤNG CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN

1. Nội dung thu chi cá nhân trong học kỳ I năm học 2007-2008:

TT

Nội dung

Số tiền

A

Vay từ NHCSXH

 

B

Thu bổ sung từ các nguồn khác

 

 

Tổng thu (A+B)

 

C

Chi phí học tập

 

1

- Học phí

 

2

- Phương tiện học tập

 

3

- Hoạt động nghiên cứu KH, ngoại khoá...

 

 

Tổng (C)

 

D

Chi phí sinh hoạt

 

1

Ăn

 

2

 

3

Đi lại...

 

 

Tổng (D)

 

 

Tổng chi (C+D)

 

 

Hiệu (thu - chi)

 

2. Số tiền được vay từ nguồn tín dụng đào tạo có đủ chi phí hàng tháng để tập trung học tập không?

Thiếu

£

Đủ

£

Thừa

£

3. Số tiền đã vay từ nguồn tín dụng đào tạo có được sử dụng đúng Mục đích phục vụ học tập không?

Đúng

£

Đúng một phần

£

Chưa đúng

£

4. Kiến nghị của HSSV

-

-

Tôi xin cam đoan thông tin trả lời trong phiếu khảo sát là đúng sự thật.

 

 

.................., ngày........tháng.........năm .........

 

Người viết
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

MẪU 3

(Để trường tổng hợp, báo cáo Bộ GD&ĐT)
BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2007-2008 VỀ TÍN DỤNG ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN

I. THÔNG TIN CHUNG

Trường:

Địa chỉ:

E-mail:

Tổng số HSSV:

II. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TÍN DỤNG ĐÀO TẠO QUA PHIẾU KHẢO SÁT CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN

1. Số lượng học sinh, sinh viên vay vốn tín dụng đào tạo

Loại hình đào tạo

Tổng số HSSV

Số HSSV được xác nhận

Số HSSV được vay

ĐH

TCCN

ĐH

TCCN

ĐH

TCCN

Chính quy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vừa làm vừa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các loại hình khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Đối tượng học sinh, sinh viên được vay vốn tín dụng đào tạo

TT

Đối tượng

Số lượng

1

Mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động

 

2

Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định hiện hành

 

3

Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định hiện hành

 

4

Hộ gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học

 

 

Tổng

 

3. Diện đóng học phí:

TT

Diện đóng học phí

Số lượng

1

Miễn học phí

 

2

Giảm học phí

 

3

Không miễn giảm

 

4. Chỗ ở hiện nay của học sinh, sinh viên được vay vốn tín dụng

TT

Chỗ ở

Số lượng

1

Tại gia đình

 

2

Nội trú

 

3

Ngoại trú

 

5. Bình quân thu, chi cho học tập và sinh hoạt trong học kỳ I năm học 2007-2008 của học sinh, sinh viên:

TT

Nội dung

Số tiền

A

Vay từ NHCSXH

 

B

Thu bổ sung từ các nguồn khác

 

 

Tổng thu (A+B)

 

C

Chi phí học tập

 

1

- Học phí

 

2

- Phương tiện học tập

 

3

- Hoạt động nghiên cứu KH, ngoại khoá...

 

 

Tổng (C)

 

D

Chi phí sinh hoạt

 

1

Ăn

 

2

 

3

Đi lại...

 

 

Tổng (D)

 

 

Tổng chi (C+D)

 

 

Hiệu (thu - chi)

 

6. Mức tín dụng:

TT

Nội dung

Số lượng

1

Số HSSV thiếu chi phí học tập bằng số tiền được vay từ nguồn tín dụng đào tạo

 

2

Số HSSV đủ chi phí học tập bằng số tiền được vay từ nguồn tín dụng đào tạo

 

3

Số HSSV thừa chi phí học tập bằng số tiền được vay từ nguồn tín dụng đào tạo

 

7. Hiệu quả

TT

Nội dung

Số lượng

1

Số HSSV sử dụng đúng Mục đích số tiền được vay từ nguồn tín dụng đào tạo

 

2

Số HSSV sử dụng đúng Mục đích một phần số tiền được vay từ nguồn tín dụng đào tạo

 

3

Số HSSV sử dụng chưa đúng Mục đích số tiền được vay từ nguồn tín dụng đào tạo

 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

1. Tập hợp dư luận hiện nay trong HSSV toàn trường về việc sử dụng số tiền vay từ nguồn vốn tín dụng đào tạo

-

-

2. Nhà trường đã có những biện pháp gì để nâng cao ý thức HSSV trong việc sử dụng đúng Mục đích vốn vay tín dụng đào tạo

-

-

-

3. Nhà trường đã có những biện pháp gì để theo dõi, đánh giá về việc sử dụng vốn vay tín dụng đào tạo của HSSV

-

-

4. Kết quả khảo sát thực tế 30 HSSV được vay vốn tín dụng đào tạo

-

-

5. Những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai tín dụng đào tạo ở nhà trường

-

-

-6. Đề xuất, kiến nghị

-

 

 

.................., ngày........tháng.........năm .........

Cán bộ phụ trách tín dụng đào tạo

- Họ và tên:..............................................

- Điện thoại:............................................

- E-mail:..................................................

Hiệu trưởng
(Ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 13239/BGDĐT-HSSV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu13239/BGDĐT-HSSV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2007
Ngày hiệu lực19/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 13239/BGDĐT-HSSV

Lược đồ Công văn 13239/BGDĐT-HSSV báo cáo về tín dụng đào tạo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 13239/BGDĐT-HSSV báo cáo về tín dụng đào tạo
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu13239/BGDĐT-HSSV
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýPhạm Vũ Luận
        Ngày ban hành19/12/2007
        Ngày hiệu lực19/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 13239/BGDĐT-HSSV báo cáo về tín dụng đào tạo

           Lịch sử hiệu lực Công văn 13239/BGDĐT-HSSV báo cáo về tín dụng đào tạo

           • 19/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực