Công văn 1324/BTP-PBGDPL

Công văn 1324/BTP-PBGDPL năm 2015 hướng dẫn thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1324/BTP-PBGDPL 2015 về đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1324/BTP-PBGDPL
V/v hướng dẫn thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2015

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Để triển khai thực hiện Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 14/10/2011 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 4061/QĐ-BTP ban hành Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016” (gọi tắt là Đề án 4061). Để triển khai thực hiện tốt Đề án 4061, trong năm 2015, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương) tập trung triển khai các nhiệm vụ sau đây:

1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến

Tiếp tục tuyên truyền các quy định của Hiến pháp năm 2013 có liên quan đến phòng, chống tham nhũng; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành được ban hành trong năm 2014, 2015; quy định pháp luật về kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật tiếp công dân; Luật khiếu nại; Luật tố cáo; Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; kinh nghiệm, gương điển hình về đấu tranh phòng, chống tham nhũng; các hoạt động phòng, chống tham nhũng khác được Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai.

2. Hình thức tuyên truyền, phổ biến

Các bộ, ngành, địa phương chủ động lựa chọn hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng phù hợp với đối tượng, tình hình của cơ quan, địa phương mình để đạt hiệu quả cao nhất, như: tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng; hội nghị giới thiệu, phổ biến pháp luật; phát hành tờ gấp, treo băng-zôn, pa-nô, áp-phích; xây dựng chương trình, chuyên mục phòng, chống tham nhũng trên các báo, đài, cổng thông tin điện tử; công bố công khai thủ tục hành chính, mức phí, lệ phí; hoặc tại các buổi sinh hoạt, quán triệt, họp cơ quan, đơn vị...

3. Các hoạt động cần tập trung chỉ đạo thực hiện

3.1. Chỉ đạo, tổ chức các buổi tập huấn, nói chuyện, sinh hoạt chuyên đề liên quan đến pháp luật và thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị trực thuộc (lồng ghép trong sinh hoạt chuyên đề của tổ chức cơ sở đảng, các hoạt động tổ chức “Ngày Pháp luật 2015”); lồng ghép bồi dưỡng pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức.

3.2. Tăng cường thông tin, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện thông tin đại chúng

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện tuyên truyền pháp luật và việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên báo chí, trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử trực thuộc. Các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện. Thường xuyên cập nhật các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, thiết thực phục vụ yêu cầu phòng, chống tham nhũng của bộ, ngành, địa phương. Kịp thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng do Ban điều hành Đề án tổ chức xây dựng và phát hành.

3.3. Tổ chức biên soạn, cung cấp thông tin, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

3.4. Hưởng ứng cuộc thi “Gương sáng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng” trên báo chí

Chỉ đạo các đơn vị báo chí thuộc Bộ, ngành, địa phương tích cực tham gia cuộc thi “Gương sáng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng” trên báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông phát động.

3.5. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức

3.6. Triển khai xây dựng mô hình điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân: Đối với các địa phương đã xây dựng mô hình điểm thì tiếp tục mở rộng điểm chỉ đạo, số lượng điểm chỉ đạo do địa phương tự quyết định; nếu chưa xây dựng được mô hình điểm thì cần tổ chức thực hiện các điểm chỉ đạo theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Bộ Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điểm b, Mục 3, Phần IV của Đề án.

4. Chế độ thông tin, báo cáo

Các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương chỉ đạo, tổ chức và kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án và báo cáo kết quả thực hiện Đề án năm 2015 về Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biển, giáo dục pháp luật) trước ngày 30 tháng 11 năm 2015 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về kinh phí thực hiện Đề án: Theo quy định tại mục 4 phần IV của Đề án, Bộ Tư pháp đề nghị các các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí kinh phí thực hiện Đề án năm 2015.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) để hướng dẫn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành TW (để thực hiện);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);
- Vụ KH-TC, VP bộ;
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1324/BTP-PBGDPL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1324/BTP-PBGDPL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2015
Ngày hiệu lực22/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1324/BTP-PBGDPL 2015 về đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 1324/BTP-PBGDPL 2015 về đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu1324/BTP-PBGDPL
       Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
       Người kýPhan Chí Hiếu
       Ngày ban hành22/04/2015
       Ngày hiệu lực22/04/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 1324/BTP-PBGDPL 2015 về đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng

          Lịch sử hiệu lực Công văn 1324/BTP-PBGDPL 2015 về đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng

          • 22/04/2015

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 22/04/2015

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực