Công văn 1325/SXD-QLXD

Công văn 1325/SXD-QLXD năm 2015 hướng dẫn xác định đơn giá xây dựng công trình áp dụng Thông tư 01/2015/TT-BXD do Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1325/SXD-QLXD 2015 đơn giá xây dựng công trình Ninh Thuận


UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1325/SXD-QLXD
V/v hướng dẫn xác định đơn giá xây dựng công trình do áp dụng Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng

Ninh Thuận, ngày 10 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các sở quản lý xây dựng chuyên ngành;
- Ủ
y ban nhân dân các huyện, thành phố;
-
Các chủ đầu tư, các Ban QLDA;
-
Các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

 

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư và xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 555/VPUB-QHXD ngày 09/4/2015 về việc triển khai Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng.

Hiện nay, Sở Xây dựng đang chuẩn bị trình Ủy ban nhân dân tỉnh để lập lại bộ đơn giá xây dựng công trình áp dụng trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, do chưa đủ cơ sở dữ liệu để lập lại Bộ đơn giá xây dựng công trình vì Bộ Xây dựng chưa có các Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trin khai thực hiện Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ; Thay thế Thông tư s04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý đầu tư xây dựng công trình, Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình và Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng (Bộ Xây dựng đã lấy ý kiến góp ý tại văn bản số 77/BXD-VP ngày 06/4/2015 và đang hoàn chỉnh).

Sở Xây dựng hướng dẫn các Chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan xác định đơn giá xây dựng công trình do áp dụng Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng kể từ thời điểm 15/5/2015 như sau:

I. Xác định tổng mc đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình.

1. Xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình.

Nội dung cụ thể các khoản mục Chi phí trong Tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng vẫn áp dụng quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư và xây dựng cho đến khi Bộ Xây dựng có Thông tư mới thay thế.

2. Xác định Chi phí vật liệu:

Chi phí vật liệu được xác định theo khối lượng của Hồ sơ thiết kế và đơn giá thực tế tại thời điểm xây dựng công trình. Đơn giá vật liệu xây dựng phải phù hợp với định mức và nội dung công tác xây dựng trong các định mức do Bộ Xây dựng ban hành, giá vật liệu xây dựng được xác định phù hợp với công trình xây dựng và gắn với địa điểm xây dựng công trình.

3. Xác định Chi phí nhân công.

Chi phí nhân công được xác định theo khối lượng của Hồ sơ thiết kế trên cơ sở các định mức do Bộ Xây dựng và quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng.

4. Xác định Chi phí máy thi công

Chi phí máy thi công được xác định theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình cho đến khi Bộ Xây dựng có Thông tư mới thay thế; Chi phí nhân công điều khiển máy thi công công trình được áp dụng theo quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng.

II. Thời điểm áp dụng: Từ ngày 15/5/2015

III. Tổ chức thực hiện

1. Đối với các Chủ đầu tư:

Các dự án, công trình đã lập tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình nhưng chưa thẩm định, phê duyệt thì tiến hành điều chỉnh chi phí nhân công theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng.

Các dự án, công trình đang lập tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình thì tiến hành lập Chi phí nhân công theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng.

2. Đối với các cơ quan thẩm tra, thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình

Khi tiếp nhận Hồ sơ của các Chủ đầu tư trình thẩm tra, thẩm định tổng mức đu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình nhưng chưa điều chỉnh chi phí nhân công theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng thì tiến hành thẩm tra, thẩm định chi phí nhân công theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng.

3. Xử lý chuyển tiếp

Dự án đầu tư xây dựng phê duyệt trước ngày Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ có hiệu lực (10/5/2015) nhưng chưa triển khai hoặc đang triển khai thì các công việc về quản lý chi phí thực hiện theo các quy định của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Dự án đầu tư xây dựng đã lập, thẩm định nhưng chưa được phê duyệt trước ngày Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ có hiệu lực thi hành thì các công việc về quản lý chi phí đầu tư và xây dựng thực hiện điều chỉnh, bổ sung phù hợp với quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ v quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đơn giá nhân công trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng đã phê duyệt trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 01/2015/TT-BXD (15/5/2015) thì người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng quy định của Thông tư s 01/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng.

Các gói thầu đã ký hợp đồng xây dựng trước thời điểm có hiệu lực thì thực hiện theo nội dung đã ký kết.

Đối với một số dự án đầu tư xây dựng đang áp dụng mức lương và một khoản phụ cấp có tính đặc thù riêng do cơ quan có thẩm quyền cho phép thì tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc đầu tư xây dựng đưa dự án vào khai thác, sử dụng.

Trên đây là hướng dẫn của Sở Xây dựng về việc xác định đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do áp dụng Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng.

Nội dung Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng theo địa chỉ: http://www.moc.gov.vn.

Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Lưu: VT, QLXD.

KT. GIÁM ĐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Hồ Ngọc Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1325/SXD-QLXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1325/SXD-QLXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2015
Ngày hiệu lực10/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1325/SXD-QLXD 2015 đơn giá xây dựng công trình Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1325/SXD-QLXD 2015 đơn giá xây dựng công trình Ninh Thuận
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1325/SXD-QLXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýHồ Ngọc Tiến
        Ngày ban hành10/06/2015
        Ngày hiệu lực10/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 1325/SXD-QLXD 2015 đơn giá xây dựng công trình Ninh Thuận

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1325/SXD-QLXD 2015 đơn giá xây dựng công trình Ninh Thuận

         • 10/06/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 10/06/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực