Công văn 1326/TTCP-KHTCTH

Công văn 1326/TTCP-KHTCTH năm 2015 về nhập số liệu vào phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1326/TTCP-KHTCTH 2015 nhập số liệu công tác thanh tra khiếu nại tố cáo chống tham nhũng


THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1326/TTCP-KHTCTH
V/v nhập số liệu vào phần mềm Hệ thống CSDL Quốc gia báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Chính phủ và kế hoạch của Thanh tra Chính phủ về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, Thanh tra Chính phủ đã xây dựng và triển khai tập huấn, cài đặt, hướng dẫn sử dụng trên phạm vi toàn quốc phần mềm Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Ngày 03/3/2015, Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 399/TTCP-KHTCTH đề nghị các Bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng để phục vụ phiên họp Quý I năm 2015 của Chính phủ, trong đó có nội dung đề nghị nhập số liệu vào phần mềm Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, đến hết ngày 20/3/2015 (thời hạn báo cáo), chỉ có 18/94 Bộ, ngành, địa phương nhập số liệu vào phần mềm Hệ thống; đến thời điểm hiện nay vẫn còn 33 bộ, ngành, địa phương chưa nhập số liệu vào phần mềm Hệ thống.

Đ thực hiện nghiêm Nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Chính phủ về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị:

1. Các Bộ, ngành, địa phương chưa cài đặt hoặc có vướng mắc trong quá trình sử dụng phần mềm Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, đề nghị liên hệ với Trung tâm Thông tin của Thanh tra Chính phủ (đầu mối: đ/c Nguyễn Vũ Trung Hà, số điện thoại: 0804 88 52, 0976966279) để được hướng dẫn.

2. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa nhập số liệu công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chng tham nhũng Quý I năm 2015, khẩn trương nhập số liệu vào phần mềm. Đồng thời triển khai việc nhập số liệu Quý II năm 2015 vào phần mềm đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định, phục vụ phiên họp Chính phủ tháng 6 năm 2015 và chun bị cho việc sơ kết công tác của ngành Thanh tra 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

Nhận được công văn này, đề nghị các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định.

Tài liệu đính kèm: Tổng hợp tiến độ báo cáo qua phần mềm Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của các bộ, ngành, địa phương./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Thanh tra CP (để b/c);
- Các Phó Tổng TTCP;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra các Bộ, ngành TW;
- Thanh tra các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các cục, vụ, đơn vị (để th/dõi, đ/đốc, h/dẫn);
- Lưu: VT, KHTCTH.

KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA
Lê Tiến Hào

 

TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NHẬP DỮ LIỆU VÀO PHẦN MỀM HỆ THỐNG CSDL QUỐC GIA BÁO CÁO CÔNG TÁC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KNTC VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG QUÝ I NĂM 2015

(Kèm theo Công văn số 1326/TTCP-KHTCTH ngày 25 tháng 5 năm 2015)

I. Danh sách đơn vị đã nhập dữ liệu vào phần mềm

STT

Tên đơn vị

Trước ngày 20/3/2015

Sau ngày 20/3/2015

1

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

x

2

Bộ Giao thông vận tải

 

x

3

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

x

4

Bộ Khoa học và Công nghệ

 

x

5

Bộ Ngoại giao

x

 

6

Bộ Nội vụ

 

x

7

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch

 

x

8

Bảo hiểm Xã hi Vit Nam

 

x

9

Học viện Chính trị Quốc gia HCM

 

x

10

UBND Thành phố Cn Thơ

x

 

11

UBND Thành phố Đà Nng

 

x

12

UBND Thành phố Hà Nội

 

x

13

UBND Thành phố Hải Phòng

 

x

14

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

 

x

15

UBND Tỉnh An Giang

 

x

16

UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

x

17

UBND Tnh Bc Giang

 

x

18

UBND Tỉnh Bạc Liêu

x

 

19

UBND Tỉnh Bc Ninh

x

 

20

UBND Tỉnh Bình Định

 

x

21

UBND Tỉnh Bình Dương

 

x

22

UBND Tỉnh Bình Phước

 

x

23

UBND Tỉnh Cà Mau

x

 

24

UBND Tỉnh Đắk Lắk

 

x

25

UBND Tỉnh Đắk Nông

 

x

26

UBND Tỉnh Điện Biên

x

 

27

UBND Tỉnh Đng Nai

x

 

28

UBND Tỉnh Đồng Tháp

x

 

29

UBND Tnh Gia Lai

x

 

30

UBND Tỉnh Hà Nam

 

x

31

UBND Tỉnh Hà Tĩnh

 

x

32

UBND Tnh Hưng Yên

 

x

33

UBND Tnh Khánh Hòa

 

x

34

UBND Tỉnh Kiên Giang

 

x

35

UBND Tnh Kon Tum

x

 

36

UBND Tnh Lai Châu

 

x

37

UBND Tỉnh Lâm Đng

x

 

38

UBND Tỉnh Lạng Sơn

 

x

39

UBND Tỉnh Lào Cai

x

 

40

UBND Tnh Long An

x

 

41

UBND Tỉnh Nam Định

x

 

42

UBND Tnh Nghệ An

x

 

43

UBND Tỉnh Ninh Bình

 

x

44

UBND Tnh Ninh Thuận

 

x

45

UBND Tnh Phú Yên

 

x

46

UBND Tỉnh Quảng Bình

 

x

47

UBND Tỉnh Quảng Nam

x

 

48

UBND Tỉnh Quảng Ngãi

x

 

49

UBND Tỉnh Quảng Ninh

 

x

50

UBND Tỉnh Sóc Trăng

x

 

51

UBND Tỉnh Sơn La

 

x

52

UBND Tỉnh Tây Ninh

 

x

53

UBND Tỉnh Thái Bình

 

x

54

UBND Tnh Thanh Hóa

 

x

55

UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế

 

x

56

UBND Tỉnh Tiền Giang

 

x

57

UBND Tỉnh Trà Vinh

 

x

58

UBND Tỉnh Tuyên Quang

 

x

59

UBND Tỉnh Vĩnh Long

 

x

60

UBND Tnh Vĩnh Phúc

 

x

61

UBND Tỉnh Yên Bái

 

x

II. Danh sách đơn vị chưa nhập dữ liệu vào phần mềm

STT

Tên đơn vị

1.

Bộ Công Thương

2.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

4.

Bộ Thông tin và Truyn thông

5.

Bộ Xây dựng

6.

Bộ Công an

7.

Bộ Quốc phòng

8.

Bộ Tài chính

9.

Bộ Tư pháp

10.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

11.

Văn phòng Chính phủ

12.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

13.

Bộ Y tế

14.

y ban Dân tộc

15.

Đài Tiếng nói Việt Nam

16.

Đài Truyn hình Việt Nam

17.

Thông Tn Xã Việt Nam

18.

Ban quản lý Lăng Chủ tịch

19.

Đại học Quốc gia Hà Nội

20.

Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh

21.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

22.

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

23.

UBND Tỉnh Bc Kạn

24.

UBND Tnh Bến Tre

25.

UBND Tnh Bình Thuận

26.

UBND Tỉnh Cao Bng

27.

UBND Tỉnh Hà Giang

28.

UBND Tỉnh Hải Dương

29.

UBND Tỉnh Hậu Giang

30.

UBND Tỉnh Hòa Bình

31.

UBND Tỉnh Phú Th

32.

UBND Tỉnh Quảng Trị

33.

UBND Tỉnh Thái Nguyên

Lưu ý: Các đơn vị nhập số liệu sau ngày 20/3, 20/6, 20/9, 20/12, số liệu sẽ không được sử dụng vào báo cáo Chính phủ về công tác Thanh tra, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng quý, 6 tháng, 9 tháng và hằng năm.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1326/TTCP-KHTCTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1326/TTCP-KHTCTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2015
Ngày hiệu lực25/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1326/TTCP-KHTCTH 2015 nhập số liệu công tác thanh tra khiếu nại tố cáo chống tham nhũng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1326/TTCP-KHTCTH 2015 nhập số liệu công tác thanh tra khiếu nại tố cáo chống tham nhũng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1326/TTCP-KHTCTH
        Cơ quan ban hànhThanh tra Chính phủ
        Người kýLê Tiến Hào
        Ngày ban hành25/05/2015
        Ngày hiệu lực25/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1326/TTCP-KHTCTH 2015 nhập số liệu công tác thanh tra khiếu nại tố cáo chống tham nhũng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1326/TTCP-KHTCTH 2015 nhập số liệu công tác thanh tra khiếu nại tố cáo chống tham nhũng

              • 25/05/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/05/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực