Công văn 13282/BTC-ĐT

Công văn 13282/BTC-ĐT năm 2017 về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2015, năm 2016 sang năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 13282/BTC-ĐT 2017 kéo dài thời gian giải ngân vốn đầu tư công 2015 2016 2017


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13282/BTC-ĐT
V/v kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2015, năm 2016 sang năm 2017

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2017

 

Kính gi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trả lời văn bản s 7612/BKHĐT-TH ngày 20/9/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2015 trở về trước sang năm 2017; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương và nguyên tắc, tiêu chí kéo dài kế hoạch vốn đầu tư công năm 2015 trvề trước sang năm 2017:

1.1. Về chủ trương:

Tại văn bản số 5415/VPCP-KTTH ngày 25/5/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2016 sang năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo không kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2017 số vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước đã bố trí cho các Bộ, ngành, địa phương từ năm 2015 trở về trước chưa giải ngân theo quy định (trừ trường hợp đã có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ).

Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7612/BKHĐT-TH ngày 20/9/2017, một số Bộ, ngành địa phương tiếp tục có văn bản đề nghị kéo dài nguồn vốn đầu tư công năm 2015 trở về trước sang năm 2017 đối với các dự án đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các dự án thực sự cần thiết; do vậy, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ cụ thể nguyên nhân của từng dự án đề xuất kéo dài và khả năng giải ngân của các dự án đến hết thời hạn cho phép.

1.2. Về nguyên tắc kéo dài kế hoạch vốn các dự án:

Đến nay quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 đã được Quốc hội phê chuẩn, nên về nguyên tắc kế hoạch vốn các dự án còn lại bị hủy bỏ, trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm 2016 theo quy định. Vì vậy, ngoài tiêu chí là các dự án đã có ý kiến chỉ đạo bằng văn bản của Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài sang năm 2016, đề nghị bổ sung rõ tiêu chí "s vốn chưa giải ngân của dự án phải đảm bảo đã được cấp có thm quyn cho phép kéo dài sang năm 2016 và chưa bị hủy bỏ dự toán".

1.3. Về thời hạn giải ngân:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất thời hạn cho phép kéo dài kế hoạch vốn năm 2015 trở về trước sang năm 2017 là đến ngày 31/12/2018 (thời hạn đề nghị kéo dài là hơn 01 năm) do phải trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đề nghị cân nhắc về thời hạn được phép kéo dài để đảm bảo yêu cầu đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư và khả năng giải ngân của các dự án.

2. Về chủ trương và nguyên tắc, tiêu chí kéo dài kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 sang năm 2017:

Theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm: “trước ngày 30 tháng 4 hằng năm thông báo cho Bộ, ngành trung ương và địa phương danh mục dự án và mức vốn ngân sách trung ương, vốn công trái quốc gia, vn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm trước được kéo dài thời gian thực hiện sang năm sau theo thời gian quy định tại khoản 2 Điều này”. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 4311/BKHĐT-TH ngày 26/5/2017 về việc thông báo kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 sang năm 2017 cho các Bộ, ngành và địa phương.

Tại văn bản số 7612/BKHĐT-TH ngày 20/9/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ nêu đến nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nhận được đề xuất của các Bộ, ngành và địa phương; do vậy, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ nguyên nhân việc tiếp tục tổng hợp kiến nghị kéo dài vốn kế hoạch năm 2016 sang năm 2017 của các Bộ, ngành và địa phương.

Trường hợp Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương tổng hợp kéo dài vốn kế hoạch năm 2016 sang 2017, Bộ Tài chính thống nhất các nguyên tắc, tiêu chí theo đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7612/BKHĐT-TH ngày 20/9/2017. Riêng đối với vốn nguồn dự phòng ngân sách trung ương, vốn sự nghiệp do không thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn, đề nghị không thực hiện việc kéo dài theo quy định của Luật Đầu tư công.

3. Về số liệu giải ngân:

- Bộ Tài chính đã có văn bản số 9762/BTC-ĐT ngày 14/7/2016 về việc báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2015 và vốn trái phiếu Chính phủ các năm 2012-2015 và văn bản số 3348/BTC-ĐT ngày 14/3/2017 về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách trung ương và vốn trái phiếu Chính phủ 13 tháng năm 2016. Đ nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ số liệu giải ngân do Bộ Tài chính cung cấp tại các văn bản trên và số liệu giải ngân do các Bộ, ngành địa phương báo cáo để đối chiếu, rà soát báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Đối với vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: do số lượng dự án lớn, để tránh trường hợp tổng hợp thiếu (có địa phương vẫn gửi văn bản đề nghị kéo dài vốn sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư có thông báo kéo dài vốn như đề nghị tại văn bản 3347/UBND-KT ngày 08/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh), đề nghị giao các địa phương rà soát và thông báo cho các đơn vị danh mục dự án đủ điều kiện kéo dài sang năm 2017 trên cơ sở số giải ngân theo báo cáo của địa phương có xác nhận của Kho bạc Nhà nước. Địa phương chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, số liệu, danh mục và mức vốn được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2017 của từng dự án.

4. Về danh mục các dự án đề xuất kéo dài vốn kế hoạch:

4.1. Căn cứ các nguyên tắc nêu trên đề nghị không tổng hợp các dự án thuộc đối tượng sau:

- Các dự án được hỗ trợ vốn từ nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương tại Phụ lục V.a:

(1) Dự án Kè bảo vệ đường biên mốc giới (đoạn từ mốc 485 đến mốc 486) và khắc phục đường tuần tra biên giới từ km3 + 400 đến km 10 xã Sơn Vĩ) của tỉnh Hà Giang)1

(2) Dự án kè khu dân cư và đất sản xuất xã Mường Phăng, huyện Điện Biên và dự án đầu tư đường vào xã Sa Dung huyện Điện Biên Đông của tỉnh Điện Biên2.

(3) Các dự án hạn hán xâm nhập mặn tỉnh Sơn La3

- Các dự án được thực hiện bằng nguồn vốn sự nghiệp (bao gồm cả phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, phần vốn viện trợ EU qua Bộ Y tế).

- Các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được thực hiện bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ: Tại văn bản số 5431/BKHĐT-KTNN ngày 04/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 sang năm 2017 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó có nội dung: “Được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31/12/2017”.

4.2. Đối với các dự án cụ thể:

Đề nghị căn cứ trên nguyên tắc tiêu chí để rà soát, tổng hợp thêm một số kiến nghị bổ sung của các Bộ, ngành, địa phương tại các văn bản sau:

- Các dự án thuộc các Bộ, ngành kiến nghị tại các văn bản: số 3299-CV/HNDTW ngày 7/9/2017 của Trung ương Hội nông dân Việt Nam, số 3762/BYT-KH-TC ngày 3/7/2017 và số 4749/BYT-KH-TC ngày 22/8/2017 của Bộ Y tế, số 1010/BGDĐT-KHTC ngày 15/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; số 8905/BGTVT-KHĐT ngày 9/8/2017 của Bộ Giao thông vận tải; số 88/BC-HNBVN ngày 10/3/2017 của Hội nhà báo Việt Nam; số 135/ĐHQG-KHTC ngày 24/01/2017 của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

- Các dự án thuộc địa phương quản lý kiến nghị tại các văn bản: số 173/TTr-UBND ngày 31/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang; số 4018/UBND-KT ngày 21/8/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; số 1828/UBND-VP ngày 29/6/2017 và số 483/UBND-VP ngày 06/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương; số 3072/UBND-XD ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái; số 2633/UBND-KTN ngày 15/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên; dự án Cải tạo sông Phan từ cầu Vàng đến Cầu Thượng Lạp tỉnh Vĩnh Phúc (theo văn bản số 35/VPCP-KTTH ngày 04/01/2017 của Văn phòng Chính phủ).

(Đính kèm các văn bản trên)

Ngoài ra, đối với Dự án radar cảnh giới biển Quốc gia tầm xa của Bộ Giao thông vận tải tại Phụ lục s I, đề nghị chỉnh lại “Số vn kế hoạch ngân sách trung ương năm 2015 trở về trước đến hết thời gian quy định chưa giải ngân hết kế hoạch nhưng chưa quyết toán trong giai đoạn 2011-2015” là 2.500 triệu đồng.

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP;
- KBNN;
- Vụ NSNN, Vụ I;
- Các địa phương nêu trên;
- Lưu: VT, ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Huỳnh Quang Hải

 1 Tại văn bản số 11093/BTC-ĐT ngày 18/8/2017, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương chưa giải ngân hết thuộc kế hoạch năm 2016 đến hết ngày 31/12/2017 (trong đó có dự án trên của tỉnh Hà Giang). Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 9023/VPCP-KTTH ngày 24/8/2017 đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến.

2 Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 9658/VPCP-KTTH ngày 12/9/2017 về việc kéo dài thời gian thực hiện giải ngân vốn hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2015 cho dự án của tỉnh Điện Biên, trong đó số vốn 12,204 tỷ đồng của Dự án kè khu dân cư và đất sản xuất xã Mường Phăng, huyện Điện Biên được thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31/12/2017 và 20 tỷ đồng vốn đã hỗ trợ cho Dự án đầu tư đường vào xã Sa Dung huyện Điện Biên Đông từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2015 bị thu hồi về ngân sách trung ương. Bộ Tài chính đã có văn bản số 12527/BTC-ĐT ngày 19/9/2017 thông báo cho địa phương thực hiện.

3 Thực hiện văn bản số 9657/VPCP-KTTH ngày 12/9/2017 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính có văn bản số 11294/BTC-NSNN ngày 27/9/2017 thông báo kéo dài thời gian giải ngân kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 13282/BTC-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu13282/BTC-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2017
Ngày hiệu lực04/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 13282/BTC-ĐT

Lược đồ Công văn 13282/BTC-ĐT 2017 kéo dài thời gian giải ngân vốn đầu tư công 2015 2016 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 13282/BTC-ĐT 2017 kéo dài thời gian giải ngân vốn đầu tư công 2015 2016 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu13282/BTC-ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýHuỳnh Quang Hải
        Ngày ban hành04/10/2017
        Ngày hiệu lực04/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 13282/BTC-ĐT 2017 kéo dài thời gian giải ngân vốn đầu tư công 2015 2016 2017

             Lịch sử hiệu lực Công văn 13282/BTC-ĐT 2017 kéo dài thời gian giải ngân vốn đầu tư công 2015 2016 2017

             • 04/10/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/10/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực