Công văn 1329/BTTTT-KHTC

Công văn số 1329/BTTTT-KHTC về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1329/BTTTT-KHTC hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định 48/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1329/BTTTT-KHTC
V/v Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 31 tháng 3 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010 (Kế hoạch). Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Quyết định nêu trên, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn một số nội dung để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương triển khai Kế hoạch như sau:

I. CÁC NỘI DUNG ƯU TIÊN TRIỂN KHAI NHẰM THÚC ĐẨY ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2009-2010:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm ưu tiên triển khai các nội dung sau:

a) Cải tiến quy trình công việc, các thủ tục và chuẩn hóa nghiệp vụ; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động.

b) Nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

c) Xây dựng, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả ứng dụng Hệ thống thư điện tử.

d) Xây dựng, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả ứng dụng Hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành.

đ) Số hóa nguồn thông tin chưa ở dạng số.

e) Xây dựng và hoàn thiện các cổng thông tin điện tử; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và 3.

g) Xây dựng và triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ phù hợp với đặc thù của từng cơ quan; tối thiểu bao gồm những ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ những hoạt động cơ bản của cơ quan như: công tác kế toán, quản lý nhân sự, quản lý tài sản, xây dựng các cơ sở dữ liệu nội bộ.

h) Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

i) Triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

2. Riêng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được giao thực hiện các dự án, nhiệm vụ nêu tại Phụ lục I của Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg còn có trách nhiệm thực hiện các dự án, nhiệm vụ này đúng tiến độ và yêu cầu.

3. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngoài các nội dung ưu tiên triển khai nêu điểm 1 nêu trên, cần thực hiện nội dung sau:

- Phát triển các mô hình ứng dụng công nghệ thông tin điển hình cấp quận, huyện để có thể nhân rộng.

II. HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ỨNG DỤNG CNTT NĂM 2009:

1. Đối với nguồn vốn đầu tư phát triển:

- Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Phụ lục I của Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg các Bộ, cơ quan ngang Bộ lựa chọn chủ đầu tư phù hợp với mục tiêu ứng dụng CNTT trong toàn ngành và chỉ đạo các chủ đầu tư xác định nhu cầu vốn của các dự án, tổng hợp gửi Bộ Thông tin và Truyền thông (cơ quan chủ trì), bao gồm:

+ Vốn đảm bảo cho các dự án làm công tác chuẩn bị đầu tư trong năm 2009 để đưa vào thực hiện dự án từ năm 2010 (yêu cầu: có Quyết định phê duyệt kinh phí chuẩn bị đầu tư).

+ Vốn đảm bảo cho các dự án đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư trong năm 2008, bắt đầu thực hiện đầu tư trong năm 2009 (yêu cầu: có Quyết định phê duyệt dự án đầu tư trước ngày 31/10/2008). Trường hợp công tác chuẩn bị đầu tư đã thực hiện năm trước nhưng chưa được bố trí thì vốn thực hiện dự án năm 2009 bao gồm cả vốn chuẩn bị đầu tư đã thực hiện năm trước.

+ Vốn đảm bảo cho các dự án đã triển khai từ năm 2008 nhưng chưa kết thúc, chuyển tiếp sang năm 2009.

- Các dự án được sử dụng nguồn vốn ứng dụng CNTT phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Đối với dự án chuẩn bị đầu tư: phải có dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư được duyệt theo thẩm quyền.

+ Đối với các dự án thực hiện đầu tư: phải có Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền.

2. Đối với nguồn vốn chi sự nghiệp:

Năm 2009 ngân sách Trung ương đảm bảo vốn sự nghiệp cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ triển khai các nhiệm vụ thường xuyên được giao tại Phụ lục I của Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg và các tỉnh được xem xét hỗ trợ kinh phí để ứng dụng CNTT từ ngân sách Trung ương nêu tại Phụ lục II của Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg với các nội dung cần ưu tiên thực hiện nêu tại mục I của công văn này.

Các đơn vị cần xây dựng và phê duyệt dự toán kinh phí chi ứng dụng CNTT năm 2009 của đơn vị mình, tổng hợp gửi Bộ Thông tin và Truyền thông (cơ quan chủ trì).

3. Thời gian gửi kế hoạch vốn ứng dụng CNTT năm 2009:

Căn cứ vào điểm 1 và 2 nêu trên, các Bộ, cơ quan Trung ương được giao nhiệm vụ thực hiện các dự án, nhiệm vụ nêu trong Phụ lục I của Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg các địa phương được nêu trong Phụ lục II của Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg tổng hợp nhu cầu vốn ứng dụng CNTT năm 2009 gửi Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/7/2009 để Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm tra, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định.

III. HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ỨNG DỤNG CNTT NĂM 2010:

1. Căn cứ vào mục tiêu và các nội dung, nhiệm vụ nêu tại mục I của công văn này, các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương lập dự toán ngân sách chi ứng dụng CNTT tổng hợp chung trong dự toán chi ngân sách nhà nước của đơn vị mình gửi Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ chủ trì) để tổng hợp, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đối với phần chi đầu tư phát triển) và Bộ Tài chính (đối với phần chi thường xuyên). Bộ Thông tin và Truyền thông căn cứ vào dự toán chi của các Bộ, ngành Trung ương để tổng hợp, cân đối sơ bộ dự toán ngân sách của các Bộ, ngành gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính để đưa vào dự toán ngân sách chung trình Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội thông qua theo đúng Luật NSNN.

2. Về quy trình, thủ tục: Thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước (bao gồm chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên).

IV. NGUYÊN TẮC GIAO DỰ TOÁN ỨNG DỤNG CNTT TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2009/QĐ-TTG

1. Đối với dự toán ngân sách năm 2009:

Do dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ, ngành và địa phương nên để có nguồn kinh phí thực hiện công tác ứng dụng CNTT trong năm 2009 theo Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ bố trí nguồn để thực hiện theo đúng tiến độ yêu cầu.

2. Đối với dự toán ngân sách 2010:

Trên cơ sở dự toán do các Bộ, ngành và địa phương lập, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ chủ trì), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đối với nguồn đầu tư phát triển), Bộ Tài chính (đối với nguồn chi thường xuyên) sẽ trình Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn vào dự toán ngân sách năm 2010 của các Bộ, ngành và địa phương theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Trên đây là một số hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị có thể trao đổi với Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Kế hoạch – Tài chính, e-mail: ptloan@mic.gov.vn) để được hướng dẫn thêm.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg CP Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Bộ Tài chính, Bộ KHĐT (để phối hợp);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trần Đức Lai;
- Các Sở TTTT;
- Lưu VT, ƯDCNTT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1329/BTTTT-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1329/BTTTT-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2009
Ngày hiệu lực12/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1329/BTTTT-KHTC hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định 48/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 1329/BTTTT-KHTC hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định 48/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu1329/BTTTT-KHTC
     Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
     Người kýNguyễn Minh Hồng
     Ngày ban hành12/05/2009
     Ngày hiệu lực12/05/2009
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật13 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1329/BTTTT-KHTC hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định 48/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1329/BTTTT-KHTC hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định 48/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

           • 12/05/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/05/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực