Công văn 13343/BTC-QLCS

Công văn 13343/BTC-QLCS năm 2018 về đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 13343/BTC-QLCS 2018 đánh giá quy định việc sắp xếp lại xử lý tài sản công


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13343/BTC-QLCS
V/v đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 167/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công (sau đây gọi là Nghị định số 167/2017/NĐ-CP); Bộ Tài chính đề nghị Quý cơ quan:

1. Tổ chức đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP trong thời gian qua:

a) Những kết quả đã đạt được;

b) Khó khăn, vướng mắc (nếu có);

c) Đề xuất kiến nghị (nếu có).

(Việc đánh giá tập trung vào các nội dung chính: (i) Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; (ii) Quy trình thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất; (iii) Các hình thức xử lý nhà, đất và thẩm quyền quyết định xử lý nhà, đất; (iii) Quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý nhà, đất; (iv) Về xử lý chuyển tiếp;..).

2. Cập nhật kết quả thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg , số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ lũy kế đến ngày 31/10/2018 theo Phụ lục số 01a, Phụ lục số 01b và Phụ lục số 02 (đính kèm).

Đề nghị Quý cơ quan báo cáo bằng văn bản và gửi về Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) trước ngày 25/11/2018; đồng thời gửi file mềm theo địa chỉ email: [email protected].vn để tổng hợp.

Mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Lưu: VT, QLCS.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG:

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, XỬ LÝ NHÀ ĐẤT

Lũy kế đến ngày 31/10/2018

Phụ lục đính kèm Công văn số 13343/BTC-QLCS ngày 30 tháng 10 năm 2018

Phụ lục số 1a

STT

Tên đơn vị

Tổng số cơ sở nhà đất phải sắp xếp, xử lý

Tổng số cơ sở nhà đất đã kê khai

Tổng số cơ sở nhà đất đã phê duyệt

KẾT QUẢ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT

Số cơ s

Đất (m2)

Nhà (m2)

Số cơ s

Đất (m2)

Nhà (m2)

Số cơ s

Đất (m2)

Nhà (m2)

Giữ lại tiếp tục sử dụng

Thu hồi

Điều chuyn

Bán TS, chuyển nhượng đất

Chuyển mục đích sử dụng

Chuyển giao về địa phương

Tạm giữ lại tiếp tục sử dụng

Phương án xử lý khác

Số cơ s

Đất (m2)

Nhà (m2)

Số cơ s

Đất (m2)

Nhà (m2)

Số cơ s

Đất (m2)

Nhà (m2)

Số cơ s

Đất (m2)

Nhà (m2)

Số cơ s

Đất (m2)

Nhà (m2)

Số cơ s

Đất (m2)

Nhà (m2)

Số cơ s

Đất (m2)

Nhà (m2)

Số cơ s

Đất (m2)

Nhà (m2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Khối cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP Đà Nng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP Hải Phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP Cần Thơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỉnh, thành phố khác....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Khối doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP H Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP Đà Nng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP Hải Phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP Cần Thơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỉnh, thành phố ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG:

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, XỬ LÝ NHÀ ĐẤT

Lũy kế đến ngày 31/10/2018

Phụ lục đính kèm Công văn s 13343/BTC-QLCS ngày 30 tháng 10 năm 2018

Phụ lục số 1a

STT

Tên đơn vị

Tổng số cơ sở nhà đất phải sắp xếp, xử lý

Tổng số cơ sở nhà đất đã kê khai

Tổng số cơ sở nhà đất đã phê duyệt

KẾT QUẢ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT

Số cơ s

Đất (m2)

Nhà (m2)

Số cơ s

Đất (m2)

Nhà (m2)

Số cơ s

Đất (m2)

Nhà (m2)

Giữ lại tiếp tục sử dụng

Thu hồi

Điều chuyn

Bán TS, chuyển nhượng đất

Chuyển mục đích sử dụng

Chuyển giao về địa phương

Tạm giữ lại tiếp tục sử dụng

Phương án xử lý khác

Số cơ s

Đất (m2)

Nhà (m2)

Số cơ s

Đất (m2)

Nhà (m2)

Số cơ s

Đất (m2)

Nhà (m2)

Số cơ s

Đất (m2)

Nhà (m2)

Số cơ s

Đất (m2)

Nhà (m2)

Số cơ s

Đất (m2)

Nhà (m2)

Số cơ s

Đất (m2)

Nhà (m2)

Số cơ s

Đất (m2)

Nhà (m2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Khối cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP Đà Nng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP Hải Phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP Cần Thơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỉnh, thành phố khác....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Khối doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP H Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP Đà Nng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP Hải Phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP Cần Thơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỉnh, thành phố ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ, cơ quan trung ương:

TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ ĐẤT ĐÃ ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT TRÊN ĐỊA BÀN CẢ NƯỚC

(Tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2018)

Phụ lục đính kèm Công văn số 13343/BTC-QLCS ngày 30 tháng 10 năm 2018

Phụ lục số 1b

STT

Tên đơn vị/ Địa chỉ nhà đất

Phương án sắp xếp lại, xử lý được phê duyệt

Tiến độ triển khai thực hiện phương án

Lý do chưa thực hiện

Hiện trạng sử dụng tại thời điểm hiện nay

Đề xuất, kiến nghị (nếu có)

Ghi chú

Đã hoàn thành việc thực hiện phương án

Chưa hoàn thành việc thực hiện phương án

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

TỈNH, THÀNH PH A

 

 

 

 

 

 

 

A

Khối cơ quan HCSN

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị A

 

 

 

 

 

 

 

1

Cơ sở 1

 

 

 

 

 

 

 

2

Cơ sở 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Khối doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng công ty A

 

 

 

 

 

 

 

1.

Cơ sở 1

 

 

 

 

 

 

 

2

Cơ sở 2

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

TỈNH, THÀNH PHB

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Phụ lục này chỉ áp dụng đối với các Bộ, cơ quan trung ương.

 

HƯỚNG DẪN CÁCH GHI MỘT SỐ CHỈ TIÊU TẠI PHỤ LỤC SỐ 1B

(Phụ lục đính kèm Công văn số 13343/BTC-QLCS ngày 30/10/2018 của Bộ Tài chính)

1. Cột 3: Ghi rõ phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt: (1) Giữ lại tiếp tục sử dụng; (2) Chuyển giao về địa phương, (3) Điều chuyển, (4) Bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, (5) Chuyển mục đích sử dụng đất, (6) Thu hồi, (7) Phương án khác.

Trường hợp phương án giữ lại tiếp tục sử dụng mà trong phương án phê duyệt có yêu cầu di dời các hộ gia đình, cá nhân đang ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất và cho thuê, liên doanh, liên kết đề nghị nêu rõ.

2. Cột 4 (Đã thực hiện): Trường hợp đã thực hiện phương án xử lý ghi cụ thể vào cột 4 nội dung đã thực hiện như sau:

(1) Giữ lại tiếp tục sử dụng: Quyết định giữ lại tiếp tục sử dụng.

Trường hợp phương án phê duyệt có yêu cầu di dời các hộ gia đình, cá nhân đang ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất; chấm dứt việc cho thuê, cho mượn; liên doanh, liên kết thì nêu rõ phương án di dời các hộ gia đình, cá nhân; Thanh lý hợp đồng cho thuê, liên doanh, liên kết.

(2) Chuyển giao: Biên bản bàn giao hoặc Quyết định chuyển giao; hồ sơ.

(3) Điều chuyển: Quyết định điều chuyển; Biên bản bàn giao nhà, đất.

(4) Bán: Xác định giá bán nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; hình thức bán (chỉ định, đấu giá); số tiền thu được từ bán, chuyển nhượng; quản lý, sử dụng số tiền thu được từ bán, chuyển nhượng.

(5) Chuyển mục đích sử dụng đất: Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất; xác định giá trị quyền sử dụng đất; số tiền thu được từ chuyển mục đích sử dụng đất; quản lý, sử dụng số tiền thu được từ chuyển mục đích sử dụng đất.

(6) Thu hồi: Quyết định thu hồi; biên bản giao tài sản thu hồi.

3. Cột 5 (nội dung chưa thực hiện): Ghi rõ nội dung đã thực hiện, nội dung chưa thực hiện đã thực hiện được những bước nào, đang thực hiện đến bước nào và chưa thực hiện bước nào.

4. Cột 6: Ghi rõ lý do chưa thực hiện.

 

TỈNH, THÀNH PHỐ:

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, XỬ LÝ NHÀ ĐẤT

Lũy kế đến ngày 31/10/2018

Phụ lục đính kèm Công văn số 13343/BTC-QLCS ngày 30 tháng 10 năm 2018

Phụ lục số 2

STT

Tên đơn vị

Tổng số cơ sở nhà đất phải sắp xếp, xử lý

Tổng số cơ sở nhà đất đã kê khai

Tổng số cơ sở nhà đất đã phê duyệt

KẾT QUẢ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT

Số cơ s

Đất (m2)

Nhà (m2)

Số cơ s

Đất (m2)

Nhà (m2)

Số cơ s

Đất (m2)

Nhà (m2)

Giữ lại tiếp tục sử dụng

Thu hồi

Điều chuyn

Bán TS, chuyển nhượng đất

Chuyển mục đích sử dụng

Chuyển giao về địa phương

Tạm giữ lại tiếp tục sử dụng

Phương án xử lý khác

Số cơ s

Đất (m2)

Nhà (m2)

Số cơ s

Đất (m2)

Nhà (m2)

Số cơ s

Đất (m2)

Nhà (m2)

Số cơ s

Đất (m2)

Nhà (m2)

Số cơ s

Đất (m2)

Nhà (m2)

Số cơ s

Đất (m2)

Nhà (m2)

Số cơ s

Đất (m2)

Nhà (m2)

Số cơ s

Đất (m2)

Nhà (m2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Khối cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trên địa bàn địa phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trên địa bàn tỉnh, thành phố khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Khối doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trên địa bàn địa phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trên địa bàn tỉnh, thành phố khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 13343/BTC-QLCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu13343/BTC-QLCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2018
Ngày hiệu lực30/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 13343/BTC-QLCS

Lược đồ Công văn 13343/BTC-QLCS 2018 đánh giá quy định việc sắp xếp lại xử lý tài sản công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 13343/BTC-QLCS 2018 đánh giá quy định việc sắp xếp lại xử lý tài sản công
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu13343/BTC-QLCS
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrần Xuân Hà
        Ngày ban hành30/10/2018
        Ngày hiệu lực30/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 13343/BTC-QLCS 2018 đánh giá quy định việc sắp xếp lại xử lý tài sản công

           Lịch sử hiệu lực Công văn 13343/BTC-QLCS 2018 đánh giá quy định việc sắp xếp lại xử lý tài sản công

           • 30/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực