Công văn 134/BKHCN-ATBXHN

Công văn 134/BKHCN-ATBXHN thực hiện khai báo, cấp giấy phép đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử và chứng chỉ nhân viên bức xạ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 134/BKHCN-ATBXHN thực hiện khai báo, cấp giấy phép đăng ký hoạt động


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 134/BKHCN-ATBXHN
V/v thực hiện khai báo, cấp giấy phép đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử và chứng chỉ nhân viên bức xạ

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Luật Năng lượng nguyên tử (NLNT) được Quốc hội khóa 12 thông qua ngày 03/6/2008 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2009. Để đảm bảo hoạt động quản lý nhà nước theo quy định của Luật NLNT, trong khi chờ ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu các cơ quan, tổ chức có liên quan tiếp tục thực hiện Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11/01/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quy trình thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký và cấp giấy phép an toàn bức xạ (sau đây gọi tắt là Thông tư 05) và cấp đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, chứng chỉ nhân viên bức xạ như sau:

I. KHAI BÁO

1. Tổ chức, cá nhân có thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế khai báo với Sở Khoa học và Công nghệ địa phương theo mẫu 13/ATBX-CP phần III quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 05.

2. Tổ chức, cá nhân có chất phóng xạ, chất thải phóng xạ với hoạt độ trên mức miễn trừ khai báo, thiết bị bức xạ có công suất trên mức miễn trừ khai báo (trừ quy định tại khoản 1 mục này) khai báo với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân theo các mẫu 13/ATBX-CP và 15/ATBX-CP tương ứng quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 05.

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có chất phóng xạ, chất thải phóng xạ và thiết bị bức xạ tổ chức, cá nhân phải thực hiện việc khai báo. Trường hợp tổ chức, cá nhân tiến hành thủ tục đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ trong khoảng thời gian nêu trên, thì được miễn thực hiện thủ tục khai báo.

II. CẤP GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ

1. Tổ chức, cá nhân tiến hành các công việc bức xạ sau đây khi xin cấp giấy phép lập hồ sơ theo hướng dẫn quy định tại khoản 2 mục này:

a) Vận hành thiết bị chiếu xạ gồm máy gia tốc, thiết bị xạ trị, thiết bị chiếu xạ khử trùng, xử lý vật liệu; sử dụng các thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế và các thiết bị bức xạ khác;

b) Sản xuất, chế biến chất phóng xạ;

c) Lưu giữ, sử dụng chất phóng xạ;

d) Xử lý, lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng;

đ) Xây dựng, thay đổi quy mô và phạm vi hoạt động của cơ sở bức xạ (gồm các cơ sở bức xạ được quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật NLNT);

e) Nhập khẩu, xuất khẩu chất phóng xạ;

g) Đóng gói, vận chuyển chất phóng xạ, chất thải phóng xạ.

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành, công việc bức xạ được quy định như sau:

a) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận hành thiết bị chiếu xạ; sản xuất chế biến chất phóng xạ; lưu giữ, sử dụng chất phóng xạ; xử lý, lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng; sử dụng thiết bị bức xạ trừ thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế bao gồm các nội dung theo quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Mục III và khoản 1 Mục IV Phần II Thông tư 05. Riêng nội dung quy định tại điểm 1 khoản 9 Mục III Phần II Thông tư 05 sẽ được thay thế bằng chứng chỉ nhân viên bức xạ đối với các cá nhân quy định tại Điều 28 Luật NLNT.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế bao gồm các nội dung theo quy định tại các khoản 3, 4, 5, 8 và điểm a, b, d, g, h, i, k Mục III và khoản 1 Mục IV Phần II Thông tư 05.

b) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, thay đổi quy mô và phạm vi hoạt động của cơ sở bức xạ bao gồm các nội dung theo quy định tại khoản 1 và 2 Mục V Phần II Thông tư 05 và báo cáo phân tích an toàn theo quy định tại các khoản 3 và 4 Điều 35 Luật NLNT.

d) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu chất phóng xạ bao gồm các nội dung theo quy định tại các khoản 1 và 2 Mục IV Phần II và bản đánh giá an toàn bức xạ theo quy định tại điểm i khoản 2 Mục VII Thông tư 05.

đ) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đóng gói, vận chuyển vật liệu phóng xạ bao gồm các nội dung theo quy định tại Khoản 1 và 2 Mục IV Phần II Thông tư 05, bản phân tích an toàn điều kiện đóng gói, vận chuyển theo quy định tại Thông tư số 14/2003/TT-BKHCN hướng dẫn việc vận chuyển an toàn chất phóng xạ và kế hoạch bảo đảm an toàn, an ninh, kế hoạch ứng phó sự cố khi vận chuyển theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 62 Luật NLNT.

3. Tổ chức, cá nhân khi gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, ngoài các nội dung quy định tại khoản 2 Mục này gửi kèm hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn theo quy định tại mục IV của Công văn này.

4. Hồ sơ đề nghị cấp các loại giấy phép gửi tới Cục An toàn bức xạ và hạt nhân để xử lý, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Mục này.

5. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế gửi Sở Khoa học và Công nghệ để xử lý.

III. CẤP ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHO TỔ CHỨC TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Mục này, bao gồm các nội dung quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Mục VI Phần II Thông tư 05 và đơn đề nghị cấp đăng ký hoạt động (có thể tham khảo mẫu đơn đề nghị cấp đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử kèm theo Công văn này).

2. Trường hợp tổ chức tiến hành dịch vụ kiểm tra thiết bị X-quang y tế, hồ sơ đề nghị cấp đăng ký hoạt động thực hiện theo quy định tại các Điều 8 và 9 Quyết định số 32/2007/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy định về việc kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế.

3. Hồ sơ đề nghị cấp đăng ký hoạt động gửi tới Cục An toàn bức xạ và hạt nhân để xử lý.

IV. CẤP CHỨNG CHỈ NHÂN VIÊN BỨC XẠ

1. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ bao gồm các nội dung quy định tại các Khoản 2, 3, 4 và 5 Mục VIII Phần II Thông tư 05 và đơn đề nghị cấp chứng chỉ (có thể tham khảo mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ kèm theo Công văn này).

2. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ gửi tới Cục An toàn bức xạ và hạt nhân để xử lý, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Mục này.

3. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế gửi Sở Khoa học và Công nghệ để xử lý.

V. XỬ LÝ HỒ SƠ

1. Việc xử lý hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ thực hiện theo quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 77 Luật NLNT.

2. Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 30 ngày làm việc Cơ quan có thẩm quyền cấp phép phải xem xét cấp hoặc từ chối cấp đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, chứng chỉ nhân viên bức xạ. Trường hợp từ chối cấp, Cơ quan có thẩm quyền cấp phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Các hồ sơ đề nghị cấp phép đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép tiếp nhận trước ngày 01/01/2009 (tính theo dấu bưu điện) và đã đầy đủ, hợp lệ sẽ được xử lý theo các quy định có hiệu lực trước ngày 01/01/2009.

VI. PHÍ VÀ LỆ PHÍ    

Mức phí và lệ phí cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ thực hiện theo quy định tại Quyết định số 38/QĐ-BTC ngày 24/7/2006 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ.

VII. THỜI HẠN CỦA GIẤY PHÉP, GIẤY ĐĂNG KÝ VÀ CHỨNG CHỈ NHÂN VIÊN BỨC XẠ

1. Giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu chất phóng xạ hở sử dụng trong y học hạt nhân, ứng dụng đánh dấu đồng vị phóng xạ có thời hạn là 12 tháng và được cấp cho nhiều chuyến hàng. Giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu nguồn phóng xạ khác có thời hạn là 6 tháng và được cấp cho từng chuyến hàng.

2. Giấy phép vận hành thiết bị chiếu xạ có thời hạn 5 năm.

3. Giấy phép tiến hành công việc bức xạ khác với công việc quy định tại khoản 1 và 2 Mục này có thời hạn 3 năm.

4. Chứng chỉ nhân viên bức xạ và đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử có thời hạn như giấy phép tiến hành công việc bức xạ đặc biệt và giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ quy định tại Thông tư 05.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Sở KH&CN các tỉnh, thành phố (để thực hiện); 
- Lưu: VT, Cục ATBXHN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Tiến

 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

TÊN CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ
CẤP ĐĂNG KÝ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: ….

….., ngày … tháng … năm …

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
DỊCH VỤ HỖ TRỢ ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

Kính gửi: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

1. Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp đăng ký:

Địa chỉ:            

Điện thoại:                                             Fax:                      E-mail:                     

Đề nghị Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp đăng ký dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử trong các nội dung sau:

- Đào tạo nhân viên bức xạ; đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ

- Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị bức xạ

- Đo liều chiếu xạ cá nhân, đánh giá hoạt độ phóng xạ

- Kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị ghi đo bức xạ, thiết bị bức xạ

- Tẩy xạ

- Lắp đặt nguồn phóng xạ

- Thay, đảo nhiên liệu cho lò phản ứng hạt nhân

- Các hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác (ghi rõ)

2. Họ và tên người quản lý cơ sở cung cấp dịch vụ:

Chức vụ:                                                                    Giới tính: Nam (Nữ)

3. Các hồ sơ kèm theo:

(1) Danh sách các nhân viên thực hiện dịch vụ;

(2) Bản sao văn bằng chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc;

(3) Dịch vụ các thiết bị đo, thiết bị hiệu chuẩn và bản sao chứng chỉ kiểm chuẩn của các thiết bị;

(4) Bản phân tích an toàn quy trình triển khai các dịch vụ (đối với các dịch vụ có liên quan đến nguồn bức xạ);

(5) Các quy định về bảo đảm chất lượng, quy trình kiểm tra chất lượng;

(6) Mẫu phiếu trả kết quả của việc thực hiện dịch vụ.

… (Tên tổ chức đề nghị cấp giấy đăng ký) xin cam đoan các khai báo là đúng sự thật và bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, các điều kiện của đăng ký.

 

 

Người quản lý cơ sở
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ NHÂN VIÊN BỨC XẠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

….., ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ NHÂN VIÊN BỨC XẠ

Kính gửi:

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
(Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh/thành phố…)

 

Họ và tên:

Số CMND:

Nơi làm việc:

Đề nghị Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh/thành phố …) cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ đảm nhiệm công việc sau:

- Người phụ trách an toàn

- Nhân viên chụp ảnh phóng xạ công nghiệp

- Nhân viên vận hành thiết bị chiếu xạ sử dụng nguồn phóng xạ.

- Nhân viên vận hành máy gia tốc

- Nhân viên sản xuất đồng vị phóng xạ

- Người phụ trách tẩy xạ

- Kỹ sư trưởng lò phản ứng hạt nhân

- Trưởng ca vận hành lò phản ứng hạt nhân

- Người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân

- Người quản lý nhiên liệu hạt nhân

- Nhân viên vận hành lò phản ứng hạt nhân

Các hồ sơ kèm theo:

(1) Phiếu khai báo nhân viên bức xạ;

(2) Giấy chứng nhận sức khỏe;

(3) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn và chứng chỉ đào tạo an toàn bức xạ.

Tôi xin cam đoan các khai báo là đúng sự thật và bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, các điều kiện ghi trong chứng chỉ.

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ
(Ký tên và đóng dấu)

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 134/BKHCN-ATBXHN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu134/BKHCN-ATBXHN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/01/2009
Ngày hiệu lực23/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 134/BKHCN-ATBXHN thực hiện khai báo, cấp giấy phép đăng ký hoạt động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 134/BKHCN-ATBXHN thực hiện khai báo, cấp giấy phép đăng ký hoạt động
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu134/BKHCN-ATBXHN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýLê Đình Tiến
        Ngày ban hành23/01/2009
        Ngày hiệu lực23/01/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 134/BKHCN-ATBXHN thực hiện khai báo, cấp giấy phép đăng ký hoạt động

           Lịch sử hiệu lực Công văn 134/BKHCN-ATBXHN thực hiện khai báo, cấp giấy phép đăng ký hoạt động

           • 23/01/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/01/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực