Công văn 13410/SXD-KTXD

Công văn 13410/SXD-KTXD năm 2015 về tính toán quy đổi suất vốn đầu tư phần xây dựng tại thời điểm năm 2015 của Biểu giá chuẩn tại Quyết định 66/2012/QĐ-UBND do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 13410/SXD-KTXD quy đổi suất vốn đầu tư phần xây dựng Hồ Chí Minh 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13410/SXD-KTXD
Về việc tính toán quy đổi suất vn đầu tư phần xây dựng tại thời điểm năm 2015 của Biểu giá chuẩn tại Quyết định số 66/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Sở Ngành thành phố;
-
Ủy ban nhân dân 24 quận-huyện;
- Hội đồng Thẩm định bồi thường thành phố;
- Hội đồng Thẩm định giá đất thành phố;
- Các T
ng Công ty trực thuộc thành phố;
- Bộ Tư lệnh thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Công an thành phố, Tòa án thành phố.

 

Liên quan đến việc tính toán, điều chỉnh giá trị Suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành đphù hợp với giá trị xây dựng thực tế hàng năm; Trong khi, chờ y ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 66/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 ban hành Biu giá chuẩn về Suất vốn đầu tư phn xây dựng công trình trên địa bàn thành phố, Sở Xây dựng đã có công văn số 9556/SXD-KTXD ngày 24/8/2015 gửi Ủy ban nhân dân thành phố. Trong đó, tại mục II đã kiến nghị: ...Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận và cho phép lấy Chỉ s giá xây dựng đã được công b hàng năm nhân với đơn giá xây dựng trong Biu giá chun về sut vốn đu tư phn xây dựng công trình được ban hành theo Quyết định s 66/2012/QĐ-UBND để trở thành Đơn giá xây dựng mới tại thời đim tính toán, làm cơ sở đ tính Lệ phí trước bạ; Bi thường, h trợ thiệt hại nhà, công trình, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hi đt...”

Ngày 04/9/2015, y ban nhân dân thành phố đã ban hành Công văn số 5257/UBND-ĐTMT về liên quan suất vốn đầu tư xây dựng công trình để tính bồi thường, htrợ di dời Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn tại Quận 3 để xây dựng Khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2, tuyến Bến Thành - Tham Lương và các trường hợp tương tự. Trong đó, đã chỉ đạo: “Chấp thuận chủ trương thực hiện theo đ nghị của Sở Xây dựng tại Công văn s 9556/SXD-KTXD ngày 24/8/2015. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn cụ th đ các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện theo quy định, theo đúng ý kiến của Sở xây dựng và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.”

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo nêu trên của Ủy ban nhân dân thành ph, Sở Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc tính toán, quy đi suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình đã được quy định tại Biểu giá chuẩn ban hành kèm theo Quyết định s66/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về thời đim áp dụng cho năm 2015 theo Chỉ số giá xây dựng công trình phần xây dựng năm 2014 đã được Sở Xây dựng thành phố công bố tại Quyết định số 432/QĐ-SXD-KTXD ngày 09/4/2015 với các nội dung cụ thể như sau:

1/ Thực hiện tính toán quy đi giá trị suất vốn đầu tư phn xây dựng trong Biu giá chun về mặt bằng giá năm 2014 trên cơ sở Chỉ số giá xây dựng công trình phần xây dựng của cả năm 2014 để áp dụng trong năm 2015 như sau:

Do Biểu giá chuẩn ban hành kèm theo Quyết định số 66/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố được xây dựng trên cơ sở mặt bằng giá xây dựng bình quân của cả năm 2011; và Chỉ số giá xây dựng phn xây dựng năm 2014 của các loại công trình đã công bố cũng được xây dựng trên cơ sở mặt bằng giá xây dựng bình quân năm 2014 so với gốc so sánh là năm 2011. Do đó, để thực hiện tính toán, quy đổi Suất vốn đầu tư phần xây dựng do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành về mặt bng giá năm 2014 để áp dụng cho năm 2015 được tính toán theo công thức sau:

Giá trị suất vốn đầu tư quy đổi để áp dụng cho năm 2015

=

Giá trị suất vốn đầu tư cụ thể theo từng kết cấu cụ thể đã được quy định tại Biểu giá chuẩn

X

Chỉ số giá XDCT phần XD của loại công trình tương ứng năm 2014 đã công bố

2/ Chỉ số giá xây dựng công trình phần xây dựng cả năm 2014 được công bố tại Quyết định số 432/QĐ-SXD-KTXD ngày 09/4/2015 của Sở Xây dựng thành phố về việc công bố chỉ số giá xây dựng các Tháng (từ tháng 1 đến tháng 12); Quý I, II, III, IV/2014 và năm 2014 được áp dụng tương ứng với kết cấu từng loại công trình quy định trong Biểu giá chun của Quyết định s66/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố như sau:

STT

Loại danh mục công trình theo Biu giá chuẩn ban hành tại Quyết định số 66/2012/QĐ-UBND

Chỉ số giá xây dựng công trình phần xây dựng năm 2014 tương ứng

(1)

(2)

(3)

1

Nhà ở các loại (bao gồm các loại công trình có kết cấu quy định tại cột STT của Biu giá chun: nhóm A từ STT 1 đến STT 6 và toàn bộ nhóm I).

114,97%

2

Nhà làm việc; Cao ốc văn phòng; Trung tâm thương mại; Khách sạn; Chung cư cao tầng > 6 tầng (bao gồm các loại công trình có kết cấu quy định tại cột STT của Biểu giá chun: toàn bộ nhóm B; nhóm C và nhóm A từ STT 7 đến STT 11).

114,98%

3

Công trình văn hóa, giáo dục (bao gồm bao gồm các loại công trình có kết cấu quy định tại cột STT của Biểu giá chuẩn: toàn b nhóm D).

112,36%

4

Nhà xưởng (bao gồm các loại công trình có kết cấu quy định tại cột STT của Biu giá chuẩn: toàn bộ nhóm Đ).

110,92%

5

Trạm xăng (bao gồm các loại công trình có kết cấu quy định tại cột STT của Biểu giá chuẩn: toàn bộ nhóm E).

111,54%

6

Công trình hạ tầng kỹ thuật (bao gồm các loại công trình có kết cu quy định tại cột STT của Biu giá chun: toàn bộ nhóm G).

112,70%

7

Một số kiến trúc, kết cấu khác (bao gồm các loại công trình có kết cấu quy định tại cột STT của Biu giá chun: toàn bộ nhóm H).

114,97%

Ghi chú: - Chỉ số giá xây dựng công trình phần xây dựng tại cột số 3 của biu mẫu trên được áp dụng chung cho tất cả các loại kết cấu công trình nằm chung trong cùng 1 nhóm loại công trình tại cột số 2 của Biểu giá chuẩn.

- Hàng năm, sau khi Chỉ s giá xây dựng công trình cả năm trước liền kề được công bố, Sở Xây dựng sẽ có công văn hướng dẫn cụ thể việc áp dụng việc tính toán, quy đổi Suất vốn đầu tư do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành tại Quyết định số 66/2012/QĐ-UBND thực hiện cho năm tiếp theo, cho đến khi Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Suất vốn đầu tư công trình phần xây dựng mới thay thế cho Biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư - phần xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 66/2012/QĐ-UBND.

3/ Việc xử lý chuyển tiếp áp dụng Chỉ số giá xây dựng đã công bố nhân với Đơn giá xây dựng trong Biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình được ban hành theo Quyết định số 66/2012/QĐ-UBND để trở thành Đơn giá xây dựng mới tại thời điểm tính toán nêu trên được thực hiện như sau:

a/ Đối với các tài sản nhà ở, công trình, vật kiến trúc đã hoàn tất việc định giá theo Biu giá chun về suất vn đầu tư - phần xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 66/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày y ban nhân dân thành phố ban hành Công văn s 5257/UBND-ĐTMT ngày 04/9/2015 thì không áp dụng hoặc điều chỉnh tính toán lại theo nội dung Công văn hướng dẫn này.

b/ Đối với nhng dự án đã thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư; những dự án đang thực hiện dở dang việc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại tính đến thời đim y ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 5257/UBND-ĐTMT ngày 04/9/2015 thì tiếp tục thực hiện theo phương án bồi thường đã được phê duyệt, không áp dụng hoặc điều chỉnh tính toán lại theo nội dung Công văn hướng dẫn này.

c/ Đối với những dự án đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư nhưng đến thời điểm Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 5257/UBND-ĐTMT ngày 04/9/2015 mà vẫn chưa thực hiện việc chi trả bồi thường, hỗ trợ thiệt hại thì sẽ do y ban nhân dân thành phố; y ban nhân dân các Quận, Huyện quyết định có thực hiện theo nội dung hướng dẫn tại Công văn này hay không, trên cơ sở đề xuất của Hội đng thm định bi thường; Hội đồng Bồi thường của từng dự án cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VP UBND TP (để báo cáo);
- GĐ S
y dựng (đ báo cáo);
- Các PGĐ Sở
;
- Phòng PTN&TTBĐS; P.PC
;
- Tổ CNTT thuộc VPS (để đăng tải trên Website của Sở Xây dựng);
- Lưu
: VT, KTXD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Quách Hồng Tuyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 13410/SXD-KTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu13410/SXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2015
Ngày hiệu lực26/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 13410/SXD-KTXD quy đổi suất vốn đầu tư phần xây dựng Hồ Chí Minh 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 13410/SXD-KTXD quy đổi suất vốn đầu tư phần xây dựng Hồ Chí Minh 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu13410/SXD-KTXD
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýQuách Hồng Tuyến
        Ngày ban hành26/10/2015
        Ngày hiệu lực26/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 13410/SXD-KTXD quy đổi suất vốn đầu tư phần xây dựng Hồ Chí Minh 2015

             Lịch sử hiệu lực Công văn 13410/SXD-KTXD quy đổi suất vốn đầu tư phần xây dựng Hồ Chí Minh 2015

             • 26/10/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/10/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực