Công văn 135/TCT-CS

Công văn 135/TCT-CS năm 2018 về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 135/TCT-CS 2018 xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 135/TCT-CS
V/v: xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội .

Trả lời công văn số 66824/CT-TTHT ngày 11/10/2017 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 8, khoản 9 Điều 3 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/204 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ về hóa đơn đặt in;

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 38 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ về hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ;

Căn cứ quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 11 Thông tư số 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ">39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế;

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 29 Thông tư số 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ">39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn hủy hoá đơn.

Căn cứ Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Vận tải đường bộ Trung Tín đã nhận được Thông báo của cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng đối với các số hóa đơn đặt in đã phát hành nhưng chưa lập của Công ty TNHH Vận tải đường bộ Trung Tín và chuyển sang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế từ ngày 01/06/2016; Công ty TNHH Vận tải đường bộ Trung Tín không hủy các hóa đơn đã hết giá trị sử dụng theo Thông báo của cơ quan thuế mà tiếp tục sử dụng 118 số hóa đơn đã hết giá trị sử dụng từ ngày 20/06/2016 để giao cho khách hàng; như vậy, Công ty TNHH Vận tải đường bộ Trung Tín đã có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn quy định tại Nghị định số 1 09/20 1 3/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ.

Trường hợp hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp của Công ty TNHH Vận tải đường bộ Trung Tín dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộ hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số thuế được miễn, giảm; hành vi trốn thuê, gian lận thuế thì ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, Công ty TNHH Vận tải đường bộ Trung Tín còn bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính."

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Các Vụ: PC, KTNB, TTr-TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 135/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 135/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/01/2018
Ngày hiệu lực 10/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 135/TCT-CS

Lược đồ Công văn 135/TCT-CS 2018 xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 135/TCT-CS 2018 xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 135/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành 10/01/2018
Ngày hiệu lực 10/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 135/TCT-CS 2018 xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Lịch sử hiệu lực Công văn 135/TCT-CS 2018 xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

  • 10/01/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/01/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực