Công văn 1354/TCHQ-KTTT

Công văn số 1354/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc tạm thu thuế xe ôtô NK của 15 doanh nghiệp

Nội dung toàn văn Công văn 1354/TCHQ-KTTT tạm thu thuế xe ôtô NK của 15 doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 1354/TCHQ-KTTT
V/v: Tạm thu thuế xe ôtô NK của 15 doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2006

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội
- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam

 

Thời gian vừa qua, một số doanh nghiệp nhập khẩu xe ôtô du lịch đã khai báo giá mua xe thấp để trốn thuế. Sau khi tiến hành tham vấn, cơ quan Hải quan đã bác bỏ trị giá giao dịch, xác định giá và ra quyết định điều chỉnh thuế, các doanh nghiệp nhập khẩu ôtô đã có văn bản kiến nghị số thuế điều chỉnh của cơ quan Hải quan là quá cao doanh nghiệp không có khả năng nộp, từ đó bị cưỡng chế dẫn đến vướng mắc trong việc làm thủ tục hải quan đối với các lô hàng xuất nhập khẩu khác. Trong khi chờ kết quả điều tra xác định chính xác số thuế phải truy thu và làm rõ các sai phạm của doanh nghiệp để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời để tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp Tổng cục có ý kiến như sau:

1/ Các cục Hải quan, thành phố nêu trên tiến hành rà soát, tính toán và xác định số thuế tạm thu đối với toàn bộ số xe ôtô nhập khẩu của 15 doanh nghiệp có tên trong danh sách nêu tại phụ lục 2 đính kèm công văn này.

2/ Các xác định số thuế tạm thu đối với từng loại xe như sau: Lấy tổng số thuế phải nộp đối với từng loại xe được nêu tại mục A phụ lục 1 công văn này, (-) trừ đi số thuế doanh nghiệp đã nộp cho cơ quan hải quan theo khai báo khi làm thủ tục nhập khẩu, số dư còn lại là số thuế tạm thu, số thuế tạm thu được phân bổ vào 03 sắc thuế theo tỷ lệ nêu tại mục B phụ lục 1 kèm theo công văn này.

3/ Chậm nhất đến ngày 10/4/2006, các cục Hải quan nêu trên phải ra thông báo tạm thu thuế gửi đến 15 doanh nghiệp nêu tại phụ lục 2, chậm nhất là 10/05/2006 15 doanh nghiệp trên phải nộp xong số thuế tạm thu theo thông báo (Thông báo tạm thu này, không thay thế các Quyết định điều chỉnh thuế trước đây của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố cho đến khi xác định được số thuế chính xác phải truy thu; mức tạm thu này không đưa vào hệ thống dữ liệu giá tính thuế (GTT22), không sử dụng làm thông tin xác định giá).

4/ Các doanh nghiệp nộp đủ và đúng hạn số thuế tạm thu theo thông báo của cơ quan Hải quan thì tạm thời chưa thực hiện cưỡng chế làm thủ tục hải quan theo quy định (Việc xem xét ân hạn thuế và các ưu tiên về thủ tục, kiểm tra, giám sát hải quan thực hiện theo đúng văn bản hướng dẫn hiện hành).

Đối với doanh nghiệp chấp hành không đúng theo thông báo thì áp dụng ngay biện pháp cưỡng chế làm thủ tục hải quan.

5/ Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị tổng hợp thành văn bản gửi về Tổng cục Hải quan để xem xét giải quyết. Chậm nhất đến ngày 15/05/2006 Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nêu trên phải báo cáo kết quả nộp thuế của 15 doanh nghiệp về Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nêu trên khẩn trương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Bộ Tài chính (để báo cáo)
- Lãnh đạo TC (để b/c);
- Vụ KTTT; Cục KTSTQ;
- Lưu VT, Cục ĐTCBL (03 b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

PHỤ LỤC 1

TỔNG SỐ THUẾ TẠM THU ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI XE ÔTÔ NHẬP KHẨU
(Kèm theo công văn số: 1354/TCHQ-KTTT, ngày 31 tháng 03 năm 2006)

A. CHỦNG LOẠI XE

Số TT

Chủng loại xe

Tổng số thuế phải nộp (USD)

1

Toyota Land Cruiser Prado GX, 3.0, 8chỗ ngồi, SX 2004

51.300

2

Toyota Land Cruiser Prado VX, 4.0, 8chỗ ngồi SX 2003-2004

56.350

3

Toyota Land Cruiser Prado GX, 2.7, 8chỗ ngồi SX 2004

44.160

4

Toyota Lexus GX 470, 4.7, 8chỗ ngồi, SX 2004

83.840

5

Toyota Harier, 4.7, 8chỗ ngồi, SX 2004

84.640

6

Toyota Harier, 3.0, 5chỗ ngồi, SX 2003-2004

59.280

7

Toyata Starlet, 2.0, 5chỗ ngồi, SX 2003

28.416

8

Toyota XA 4chỗ, 1.5, SX 2004

19.388

9

Toyota Sienna, 3.3, 7chỗ ngồi, SX 2004

Toyota Sienna, 3.3, 7chỗ ngồi, SX 2005

39.560

41.200

10

Toyota Previa, 7chỗ, 2.4, SX 2004

49.680

11

Nissan Infinity QX56, 5.6, 8chỗ ngồi, SX 2004

81.000

12

Nissan X-Trail, 5chỗ, 2.5, SX 2003-2004

35.520

13

Nissan Infinity FX 35, 3.5, 5chỗ ngồi, SX 2004-2005

63.800

14

Nissan Murano 5chỗ, 3.5, SX 2004-2005

60.000

15

Nissan Cefiro, 3.0, 5 chỗ ngồi, SX 2004

54.460

16

Nissan Sunny 5 chỗ, 1.8, SX 2002

25.580

17

Honda Stream 2.0, 5cửa, 7chỗ ngồi, SX 2004

29.900

18

Honda Acura MDX, 3.5, 7chỗ ngồi, SX 2004

49.070

19

Honda Interga 3.5, 5chỗ ngồi, SX 2004

57.820

20

Misubishi Delica 3.0, 7chỗ ngồi, SX 2003

40.250

21

Volkswagen 2.0, 5chỗ ngồi, SX 2004

30.340

22

BMW mini cooper 4 chỗ, 1.6, SX 2004

38.480

23

Porsche Cayenne S, 4.5, 5chỗ ngồi, SX 2004

114.000

24

Mercdes CLS 350, 4chỗ, 3.5, SX 2004

110.800

25

Suzuki Vitara, 2.0, 5chỗ ngồi, SX 2003

27.000

26

Suzuki Vitara XL, 2.7, 7chỗ ngồi, SX 2003

27.340

B. CÁCH XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ TẠM THU NHƯ SAU:

Số thuế tạm thu = Tổng số thuế tạm nộp tại phụ lục 1 - trừ đi số thuế đã nộp

Ví dụ: Xe Toyota Prado 4.0;

+ Tổng số thuế phải tạm nộp theo Phụ lục 1 là 56.350 USD/xe.

+ Tổng số thuế đã nộp theo khai báo là 48.300 USD/xe (Giá khai báo 21.000 USD/xe).

Vậy số thuế tạm thu = 56.350 - 48.300 = 8.050 USD/xe.

* Số thuế tạm thu được phân bổ vào các sắc thuế như sau:

- Đối với xe từ 6 chỗ đến 9 chỗ ngồi là:

+ Thuế NK là 43,5%

+ Thuế TTĐB là 43,5%

+ Thuế VAT là 13%.

- Đối với xe dưới 6 chỗ ngồi là:

+ Thuế NK là 34%

+ Thuế TTĐB là 54%

+ Thuế VAT là 12%.

(Nếu doanh nghiệp chưa nộp thuế theo khai báo thì số thuế phải tạm nộp khi thực hiện tại công văn này là 56.350 USD/xe)

 

PHỤ LỤC 2

15 DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU XE ÔTÔ NGUYÊN CHIẾC DƯỚI 9 CHỖ NGỒI THUỘC CHUYÊN ÁN CỦA CỤC ĐIỀU TRA CBL
(Kèm theo công văn số: 1354/TCHQ-KTTT, ngày 31 tháng 3 năm 2006)

STT

TÊN DOANH NGHIỆP

MÃ SỐ THUẾ

ĐỊA CHỈ

TỔNG SỐ TK

SỐ LƯỢNG XE NK

01

Công ty Cung ứng nhân lực và Thương mại Quốc tế Hà Nội

0100110052

358 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

20

41

02

Công ty Thương mại Quảng Nam - Đà Nẵng

0400100834

Số 6 Hoàng Hoa Thám, TP. Đà Nẵng

11

51

03

Chi nhánh Công ty Tracimexco

 

61 Hàm Long - Hà Nội

05

22

04

Công ty TNHH Minh Đạo

0200584401

Số 1/258 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng

06

11

05

Chi nhánh công ty XNK thiết bị toàn bộ và Kỹ thuật Hải Phòng

0100108021-002

37 Trần Phú - Hải Phòng

23

45

06

Chi nhánh Công ty CP Thăng Long - Hải Phòng

0302626178-001

11 Trần Nguyên Hãn - Hải Phòng

05

09

07

Chi nhánh công ty CP XNK Thanh Hóa - Hà Nội

2800805889-002

43 Cát Linh Hà Nội

02

08

08

Công ty TNHH Đức Hòa

 

33 nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội

01

02

09

Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Nghệ An

2900561185

14A, Lê Lợi, TP. Vinh

03

07

10

Công ty Du lịch Dịch vụ Vạn Hoa

0200288191

28 Hồ Xuân Hương - Hải Phòng

03

08

11

Công ty TNHH thiết bị Môi trường Việt Nam

0101414310

Số 1 Xuân Diệu - Hà Nội

04

06

12

Công ty TNHH thương mại và vận tải Việt Long

0101440085

228 Nghi Tàm Hà Nội

06

13

13

Công ty Thương mại - Du lịch 

0101126915

49 Hàng Bồ, Hà Nội

01

03

14

Công ty VP Vận tải thương mại và Xây dựng Trường Sơn

0101456328

97 Nguyễn Thái Học - Hà Nội

05

38

15

Công ty TNHH Sơn Hải

0160978096

Số 4 Đinh Công Tráng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

04

16

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1354/TCHQ-KTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1354/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2006
Ngày hiệu lực31/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1354/TCHQ-KTTT tạm thu thuế xe ôtô NK của 15 doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1354/TCHQ-KTTT tạm thu thuế xe ôtô NK của 15 doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1354/TCHQ-KTTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành31/03/2006
        Ngày hiệu lực31/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1354/TCHQ-KTTT tạm thu thuế xe ôtô NK của 15 doanh nghiệp

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1354/TCHQ-KTTT tạm thu thuế xe ôtô NK của 15 doanh nghiệp

              • 31/03/2006

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/03/2006

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực