Công văn 1357/TCT-CS

Công văn 1357/TCT-CS năm 2020 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1357/TCT-CS 2020 hóa đơn điện tử


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1357/TCT-CS
V/v hóa đơn điện tử.

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Thuế thành ph Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 83521/CT-TTHT ngày 5/11/2019 của Cục Thuế thành ph Hà Nội về hóa đơn điện tử. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ các quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định s 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung cp dịch vụ.

2. Tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phát hành hóa đơn điện tử như sau:

“Điều 7. Khởi tạo, phát hành hóa đơn điện tử

2. Phát hành hóa đơn điện tử

Trước khi sử dụng hóa đơn điện tử, tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải lập Thông báo phát hành hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (theo Mu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) gm các nội dung: tên đơn vị phát hành hóa đơn điện t, mã s thuế, địa chỉ, điện thoại, các loại hóa đơn phát hành (tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mu s hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, s lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số... đến s...)), ngày lập Thông báo phát hành; tên, ch ký của người đại diện theo pháp luật và dấu ca đơn vị (trưng hợp gửi Thông báo phát hành tới cơ quan thuế bằng giấy); hoặc chữ ký điện tử của t chức phát hành (trường hợp gửi đến cơ quan thuế bằng đường điện t thông qua cng thông tin điện tử của cơ quan thuế).

…”

3. Tại Điều 9 và Điều 32 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ như sau:

“Điều 9. Phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh

1. Tổ chức kinh doanh trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế, phải lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn (mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này), hóa đơn mu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

2. Nội dung Thông báo phát hành hóa đơn gồm: tên đơn vị phát hành hóa đơn, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, các loại hóa đơn phát hành (tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, s lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ s... đến số...)), tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hóa đơn (đi với hóa đơn đặt in), tên và mã s thuế (nếu có) của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn (đối với hóa đơn tự in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử (đối với hóa đơn điện tử); ngày lập Thông báo phát hành, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị.

Điều 32. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2014. Bãi bỏ Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định s 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Các nội dung hưng dn v hóa đơn tại các văn bản trước đây trái với Thông tư này đu bãi bỏ. Các văn bản hướng dn khác về hóa đơn không trái với Thông tư này vn còn hiệu lực thi hành.

…”

4. Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, trường hợp cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định s 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 thì trước khi cơ sở kinh doanh khởi tạo hóa đơn điện tử phải lập Thông báo phát hành hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Nguyễn Thế Mạnh (để báo cáo);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC, DNL, CNTT -
TCT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1357/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1357/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2020
Ngày hiệu lực31/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(07/04/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1357/TCT-CS

Lược đồ Công văn 1357/TCT-CS 2020 hóa đơn điện tử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1357/TCT-CS 2020 hóa đơn điện tử
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1357/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýLưu Đức Huy
        Ngày ban hành31/03/2020
        Ngày hiệu lực31/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (07/04/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1357/TCT-CS 2020 hóa đơn điện tử

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1357/TCT-CS 2020 hóa đơn điện tử

              • 31/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực