Công văn 1361/UBND-NNNT

Công văn 1361/UBND-NNNT năm 2015 tăng cường quản lý giết mổ gia súc, gia cầm và kiểm soát tiêu thụ sản phẩm gia súc, gia cầm do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1361/UBND-NNNT 2015 quản lý giết mổ kiểm soát tiêu thụ sản phẩm gia súc gia cầm Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1361/UBND-NNNT
V/v tăng cường quản lý giết mổ gia súc, gia cầm và kiểm soát tiêu thụ sản phẩm gia súc, gia cầm.

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi:

- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Công Thương;
- Công an Thành phố;
- Các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố.

 

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại Thông báo số 349/TB-VPCP ngày 11/10/2012 của Văn phòng Chính phủ về tăng cường quản lý giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội; chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 2759/BNN-TY ngày 23/8/2012 về việc khẩn trương quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố đến năm 2020 và Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 16/8/2013 về việc thực hiện quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm đến năm 2020 trên địa bàn Thành phố.

Để đảm bảo tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố nhằm cung cấp thực phẩm an toàn, có kiểm soát đến người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe nhân dân Thủ đô, UBND Thành phố yêu cầu:

1. UBND các quận, huyện, thị xã:

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh để người dân biết các chủ trương, chính sách của Trung ương, Thành phố về giết mổ gia súc, gia cầm; những nguy hại có thể xảy ra đối với việc giết mổ gia súc, gia cầm không có kiểm soát; hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, giết mổ gia súc, gia cầm thực hiện tốt các quy định về vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm. Vận động nhân dân không sử dụng các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa qua kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh thú y.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố đến năm 2020 và Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 16/8/2013 về việc thực hiện Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm đến năm 2020 trên địa bàn Thành phố; nếu có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kịp thời báo cáo và đề xuất với UBND Thành phố phương án tháo gỡ.

- Chỉ đạo các ngành của huyện, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường quản lý hoạt động giết mổ, chế biến, kinh doanh gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn; kiểm tra việc thực hiện các điều kiện về vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở giết mổ, chế biến, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật.

- Chỉ đạo nghiêm cấm hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm tại các cơ sở giết mổ nhỏ, lẻ không đảm bảo điều kiện theo quy định và hoạt động giết mổ tại các quận nội thành; xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm. Có biện pháp tổ chức cho các cơ sở giết mổ nhỏ, lẻ vào giết mổ tại các cơ sở giết mổ tập trung.

- Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện, báo cáo UBND Thành phố định kỳ trước ngày 20 hàng tháng (báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố).

2. Sở Nông nghiệp và PTNT:

- Rà soát lại các nội dung chỉ đạo của UBND Thành phố về quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ UBND Thành phố giao và đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện; Đôn đốc UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố đến năm 2020 và Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 16/8/2013 về việc thực hiện Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm đến năm 2020 trên địa bàn Thành phố.

- Kiểm tra, rà soát, đánh giá, công bố danh sách các cơ sở giết mổ không đủ điều kiện; Phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện việc cấm giết mổ gia súc, gia cầm tại các cơ sở giết mổ nhỏ, lẻ không đảm bảo điều kiện theo quy định và hoạt động giết mổ tại các quận nội thành; tổ chức hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, giết mổ gia súc, gia cầm thực hiện tốt các quy định về vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm; thông tin, tuyên truyền về những nguy hại có thể xảy ra đối với việc giết mổ gia súc, gia cầm không có kiểm soát.

- Hướng dẫn, giúp đỡ các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trong việc tìm kiếm đối tác cung cấp và tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm.

- Chỉ đạo Chi cục Thú y tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố; xử lý nghiêm đối với các cơ sở giết mổ không đủ điều kiện.

- Đôn đốc UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo kết quả thực hiện, tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố định kỳ trước ngày 25 hàng tháng.

3. Sở Công Thương: Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý đối với việc vận chuyển, giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm nhập lậu; Đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các chợ, trung tâm Thương mại tiêu thụ các sản phẩm thịt phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đảm bảo an toàn thực phẩm.

4. Công an Thành phố: Phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện triệt để việc cấm giết mổ gia súc, gia cầm tại các cơ sở giết mổ nhỏ, lẻ không đảm bảo điều kiện theo quy định và hoạt động giết mổ tại các quận nội thành. Chỉ đạo tăng cường xử lý các đối tượng vận chuyển động vật, sản phẩm động vật nhập lậu, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật bằng phương tiện không đảm bảo các điều kiện theo quy định.

5. Sở Y tế: Phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân cách nhận diện các sản phẩm an toàn, có kiểm soát; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể sử dụng thịt có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, từ các cơ sở giết mổ, chế biến đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm.

6. Các cơ quan thông tấn, báo chí của Thành phố: Căn cứ chức năng nhiệm vụ chủ động phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành có liên quan của Thành phố thực hiện tốt công tác quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố.

UBND Thành phố giao UBND các quận, huyện, thị xã, các sở, ban ngành Thành phố triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ trên, báo cáo kết quả thực hiện về UBND Thành phố theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- VPUB:
+ CVP, PCVP Nguyễn Ngọc Sơn;
+ Các phòng: NNNT, VX, KT, TH;
- Lưu: VT. Hồng-NNNT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1361/UBND-NNNT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1361/UBND-NNNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2015
Ngày hiệu lực26/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1361/UBND-NNNT 2015 quản lý giết mổ kiểm soát tiêu thụ sản phẩm gia súc gia cầm Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1361/UBND-NNNT 2015 quản lý giết mổ kiểm soát tiêu thụ sản phẩm gia súc gia cầm Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1361/UBND-NNNT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýTrần Xuân Việt
        Ngày ban hành26/02/2015
        Ngày hiệu lực26/02/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1361/UBND-NNNT 2015 quản lý giết mổ kiểm soát tiêu thụ sản phẩm gia súc gia cầm Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1361/UBND-NNNT 2015 quản lý giết mổ kiểm soát tiêu thụ sản phẩm gia súc gia cầm Hà Nội

           • 26/02/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/02/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực