Công văn 1373/TCT-TVQT

Công văn 1373/TCT-TVQT về xử lý đối với hóa đơn sau ngày 31/3/2011 do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1373/TCT-TVQT xử lý đối với hóa đơn sau ngày 31/3/2011


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1373/TCT-TVQT
V/v xử lý đối với hóa đơn sau ngày 31/3/2011.

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Thông tư số 51/2010/NĐ-CP">153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP nêu trên; Tổng cục Thuế hướng dẫn việc xử lý đối với hóa đơn do Bộ Tài chính phát hành và các loại hóa đơn do tổ chức, cá nhân tự in từ năm 2010 trở về trước như sau:

1. Kể từ ngày 01/04/2011, tất cả các loại hóa đơn do Bộ Tài chính phát hành không còn giá trị sử dụng (Hóa đơn GTGT mẫu 01GTKT-3LL, hóa đơn bán hàng mẫu 02GTT-3LL, Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ mẫu 03PXK-3LL, Phiếu xuất khi gửi hàng bán đại lý mẫu 04HDL-3LL...).

- Đối với các loại hóa đơn không còn giá trị sử dụng còn tồn kho, số hóa đơn đã thu hồi từ các đơn vị sử dụng (không bao gồm số hóa đơn đã nhập ở phần I và phần II, bảng kê BK01/AC - mẫu 3.12 phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 51/2010/NĐ-CP">153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính) và đã nhập vào ứng dụng QLAC trước khi nâng cấp ứng dụng lên phiên bản 3.0:

Cục Thuế và các Chi cục Thuế thực hiện hủy theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 51/2010/NĐ-CP">153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính và nhập phiếu xuất hủy vào ứng dụng QLAC 3.0.

- Đối với các loại hóa đơn không còn giá trị sử dụng đã thu hồi từ các đơn vị sử dụng (không bao gồm số hóa đơn đã nhập ở phần I và phần II, bảng kê BK01/AC) nhưng chưa nhập vào ứng dụng QLAC trước khi nâng cấp ứng dụng lên phiên bản 3.0 (mở sổ tay theo dõi):

Cục Thuế và các Chi cục Thuế thực hiện hủy theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 51/2010/NĐ-CP">153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính nhưng không nhập kết quả hủy vào ứng dụng QLAC 3.0.

Hướng dẫn này thay thế điểm 1 Công văn số 856/TCT-TVQT ngày 15/3/2011 của Tổng cục Thuế.

2. Đối với hóa đơn do Bộ Tài chính phát hành còn lại ở các tổ chức, cá nhân kinh doanh sau ngày 31/3/2011:

- Số lượng hóa đơn đã kê khai trong phần II (Hóa đơn đăng ký tiếp tục sử dụng), bảng kê BK01/AC và đã nhập vào công cụ hỗ trợ thu thập hóa đơn tồn để gửi cơ quan Thuế:

Tổ chức, cá nhân kinh doanh tự hủy theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 51/2010/NĐ-CP">153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính, gửi thông báo kết quả hủy (mẫu số 3.11) cho cơ quan Thuế. Cơ quan Thuế nhập kết quả hủy hóa đơn vào ứng dụng QLAC 3.0 để đăng tải lên website TRACUUHOADON.

- Số lượng hóa đơn đã kê khai trong phần II (Hóa đơn đăng ký tiếp tục sử dụng), bảng kê BK01/AC nhưng không được nhập vào công cụ hỗ trợ thu thập hóa đơn tồn để gửi cơ quan Thuế:

Tổ chức, cá nhân kinh doanh tự hủy theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 51/2010/NĐ-CP">153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính, gửi thông báo kết quả hủy (mẫu số 3.11) cho cơ quan Thuế. Cơ quan Thuế lập sổ theo dõi kết quả hủy ngoài ứng dụng.

- Đối với số lượng hóa đơn đã kê trong phần I (Hóa đơn hết giá giá trị sử dụng), bảng kê BK01/AC:

Cơ quan Thuế phải tổ chức thu hồi từ các tổ chức, cá nhân kinh doanh và lập sổ theo dõi bên ngoài ứng dụng để thực hiện việc hủy hóa đơn theo quy định tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính. Thông tin về số hóa đơn này không nhập vào ứng dụng QLAC và không đăng tải lên website TRACUUHOADON.

Trường hợp các tổ chức, cá nhân kinh doanh đã thực hiện tự hủy hóa đơn theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 51/2010/NĐ-CP">153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính trước ngày ban hành công văn số 339/TCT-CS ngày 25/01/2011 của Tổng cục Thuế thì được chấp nhận. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh đó phải gửi thông báo kết quả hủy hóa đơn cho cơ quan Thuế.

3. Đối với các loại hóa đơn tự in (đặt in) của các tổ chức, cá nhân kinh doanh từ năm 2010 trở về trước:

a. Đối với hóa đơn không tiếp tục sử dụng sau ngày 31/3/2011:

- Đối với số lượng hóa đơn tự in (đặt in) đã kê trong phần II (Hóa đơn đăng ký tiếp tục sử dụng), bảng kê BK01/AC tới ngày 31/3/2011 không có nhu cầu sử dụng tiếp: Tổ chức, cá nhân kinh doanh tự hủy theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 51/2010/NĐ-CP">153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính.

- Đối với số lượng hóa đơn tự in (đặt in) đã kê trong phần I (Hóa đơn hết giá trị sử dụng), bảng kê BK01/AC: Cơ quan Thuế phải tổ chức thu hồi từ các tổ chức, cá nhân kinh doanh và lập sổ theo dõi bên ngoài ứng dụng để thực hiện việc hủy hóa đơn theo quy định tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính. Thông tin này không nhập vào ứng dụng QLAC và không đăng tải lên website TRACUUHOADON.

b. Đối với số lượng hóa đơn tự in (đặt in) đã kê trong phần II, bảng kê BK01/AC, nếu sau ngày 31/3/2011 vẫn có nhu cầu tiếp tục sử dụng:

Tổ chức, cá nhân kinh doanh thực hiện thông báo phát hành hóa đơn theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 51/2010/NĐ-CP">153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính. Phần mềm Quản lý hóa đơn 3.0 sẽ tự động chuyển số hóa đơn đã có trong bảng kê BK01/AC sang phần hóa đơn có giá trị sử dụng. Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh không thực hiện thông báo phát hành hóa đơn nhưng vẫn sử dụng thì sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 34, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

c. Đối với số lượng hóa đơn tự in (đặt in) còn lại của tổ chức, cá nhân kinh doanh nhưng chưa kê trong bảng kê BK01/AC để đăng ký sử dụng tới ngày 31/3/2011 thì tổ chức, cá nhân kinh doanh không được thực hiện thông báo phát hành hóa đơn theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ, đơn vị thuộc TCT;
- ĐD VP TCT tại tp HCM;
- Lưu: VT, TVQT(AC).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

Thuộc tính Công văn 1373/TCT-TVQT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1373/TCT-TVQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/04/2011
Ngày hiệu lực 22/04/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1373/TCT-TVQT xử lý đối với hóa đơn sau ngày 31/3/2011


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1373/TCT-TVQT xử lý đối với hóa đơn sau ngày 31/3/2011
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1373/TCT-TVQT
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Trần Văn Phu
Ngày ban hành 22/04/2011
Ngày hiệu lực 22/04/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1373/TCT-TVQT xử lý đối với hóa đơn sau ngày 31/3/2011

Lịch sử hiệu lực Công văn 1373/TCT-TVQT xử lý đối với hóa đơn sau ngày 31/3/2011

  • 22/04/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/04/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực