Công văn 1380/TCHQ-TXNK

Công văn 1380/TCHQ-TXNK về tăng cường quản lý sữa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1380/TCHQ-TXNK tăng cường quản lý sữa nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1380/TCHQ-TXNK
V/v tăng cường quản lý sữa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thực hiện Thông báo số 127/TB-BTC ngày 23/02/2012 của Bộ Tài chính về việc quản lý, bình ổn giá sữa tại thị trường trong nước; Nhằm tăng cường công tác quản lý giá sữa ngay từ khâu nhập khẩu, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện:

1. Bổ sung ngay mặt hàng sữa nhập khẩu vào Danh mục quản lý rủi ro hàng hóa nhập khẩu về giá cấp Cục để thực hiện kiểm tra ngay từ khâu thông quan và xử lý như sau:

- Thực hiện tham vấn, xác định trị giá tính thuế, thu đủ thuế theo quy định tại Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính đối với trường hợp trị giá khai báo thấp hơn cơ sở dữ liệu giá.

- Chuyển các nghi vấn sang khâu kiểm tra sau thông quan để tiến hành kiểm tra, xác minh đối với trường hợp trị giá khai báo có sự biến động tăng cao trên 15% so với mức giá tại cơ sở dữ liệu giá.

2. Chỉ đạo Chi cục Kiểm tra sau thông quan thu thập các thông tin liên quan đến giá sữa, kết hợp với thông tin nghi vấn về giá sữa biến động tăng do bộ phận trong thông quan chuyển sang để thực hiện kiểm tra sau thông quan nhằm làm rõ những nghi vấn về giá sữa khai báo cao bất thường, trước mắt tập trung kiểm tra sau thông quan đối với các doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi và sữa nước. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp có hành vi vi phạm trong khai báo giá giữa nhập khẩu thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

3. Định kỳ hàng tháng báo cáo Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) số liệu về tình hình kiểm tra, quản lý giá sữa nhập khẩu trước ngày 05 của tháng kế tiếp theo Phụ lục đính kèm Công văn này.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- T.Trưởng BTC Trần Văn Hiếu (để b/c);
- TCThuế, Cục Quản lý giá (để phối hợp);
- Cục KTSTQ (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK-PG (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 


PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Công văn số 1380/TCHQ-TXNK ngày 22 tháng 03 năm 2012)

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN ........
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:         /BC-CQBHVB

 

 

BÁO CÁO

Tình hình kiểm tra, quản lý giá sữa nhập khẩu

STT

Tên hàng

Tờ khai nghi vấn cao trên 15% so với cơ sở dữ liệu giá

Tờ khai nghi vấn giá thấp hơn cơ sở dữ liệu giá

Số, ngày đăng ký tờ khai

Mức giá khai báo

Mức giá tại cơ sở dữ liệu

Chấp nhận nộp thuế không qua tham vấn

Qua tham vấn

Tổng số thuế

Chấp nhận

Bác bỏ

Số, ngày đăng ký tờ khai

Mức giá khai báo

Mức giá xác định

Số thuế điều chỉnh tăng

Số, ngày đăng ký tờ khai

Mức giá khai báo

Mức giá tại cơ sở dữ liệu

Số, ngày đăng ký tờ khai

Mức giá khai báo

Mức giá xác định

Số thuế điều chỉnh

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 = 9+16

 

I- Doanh nghiệp A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Mặt hàng sữa A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Mặt hàng sữa B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- Doanh nghiệp B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Mặt hàng sữa C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Mặt hàng sữa D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Người lập biểu

………., ngày … tháng … năm .......
LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1380/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1380/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/03/2012
Ngày hiệu lực22/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1380/TCHQ-TXNK tăng cường quản lý sữa nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1380/TCHQ-TXNK tăng cường quản lý sữa nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1380/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýHoàng Việt Cường
        Ngày ban hành22/03/2012
        Ngày hiệu lực22/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1380/TCHQ-TXNK tăng cường quản lý sữa nhập khẩu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1380/TCHQ-TXNK tăng cường quản lý sữa nhập khẩu

             • 22/03/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/03/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực