Công văn 13870/VPCP-QHĐP

Công văn 13870/VPCP-QHĐP năm 2017 về giải quyết kiến nghị, đề xuất của thành phố Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 13870/VPCP-QHĐP 2017 giải quyết kiến nghị đề xuất của thành phố Đà Nẵng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13870/VPCP-QHĐP
V/v gii quyết một số kiến nghị, đề xuất của thành phố Đà Nng

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng.

Về các kiến nghị của thành phố Đà Nng tại Báo cáo số 201/BC-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 thành phố Đà Nng; xét ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 8176/BKHĐT-KTĐPLT ngày 05 tháng 10 năm 2017), Tài chính (Công văn số 12962/BTC-ĐT ngày 27 tháng 9 năm 2017), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 7399/BNN-KH ngày 05 tháng 9 năm 2017), Giao thông vận tải (Công văn số 10097/BGTVT-KHĐT ngày 06 tháng 9 năm 2017), Xây dựng (Công văn số 2107/BXD-HTKT ngày 07 tháng 9 năm 2017), Giáo dục và Đào tạo (Công văn số 4064/BGDĐT-KHTC ngày 06 tháng 9 năm 2017), Y tế (Công văn số 5085/BYT-KHTC ngày 08 tháng 9 năm 2017), Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Công văn số 3735/BVHTTDL-VP ngày 05 tháng 9 năm 2017),

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị sớm ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và các Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 29 này: Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế (thay thế Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế).

2. Về đề nghị ban hành Nghị định về cơ chế ưu đãi đối với Khu Công nghệ cao thành phố Đà Nng: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ để tiếp thu, giải trình những nội dung còn có ý kiến khác nhau đối với dự thảo Nghị định, Trên cơ sở đó, Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Chính phủ xem xét, ban hành.

3. Về đề nghị Bộ Nội vụ giao lại thẩm quyền phê duyệt danh sách, tạm ứng kinh phí giải quyết chính sách tinh giản biên chế cho địa phương: thành phố Đà Nng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về chính sách tinh giản biên chế, Bộ Nội vụ có trách nhiệm thẩm tra đối tượng tinh giản biên chế của tất cả các bộ, ngành, địa phương và làm việc với Bộ Nội v về vấn đề này.

4. Về đề nghị hỗ trợ việc bảo tồn và phát huy giá trị của di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Hải Vân Quan và Thành Điện Hải: giao Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch chủ trì, hướng dẫn địa phương thực hiện.

5. Về đề nghị được triển khai lập Quy hoạch Khu kinh tế ven biển thành phố Đà Nng; thành lập và bổ sung Khu Kinh tế ven biển Đà Nng vào Quy hoạch tổng thể phát triển các Khu Kinh tế ven biển Việt Nam đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 1353/QĐ-TTg ngày 23 tháng 9 năm 2008: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xem xét kiến nghị của Thành phố, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6. Về đề nghị hỗ trợ vốn cho các công trình, dự án đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đng ý chủ trương bố trí vn ngân sách Trung ương và đã hoàn thành, đưa vào sử dụng: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đề xuất phương án hỗ trợ vốn theo quy định và phù hp với khả năng cân đối ngân sách Trung ương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

7. Về đề nghị bố trí 40 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương 10% để đầu tư xây dựng các công trình phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017: đồng ý về chủ trương, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về giao kế hoạch 2017 vốn hỗ trợ các dự án phục vụ Tuần lễ APEC: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2018 cho Thành phố để thu hồi vốn đã ứng trước (400 tỷ đồng).

8. Về đề nghị bố trí vốn từ nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho Dự án các tuyến đường ngang nối Quốc lộ 14B và các xã thuộc huyện Hòa Vang và Dự án kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Yên: thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 467/TB-VPCP ngày 05 tháng 10 năm 2017.

9. Về đề nghị bố trí vốn cho Dự án tuyến đường gom dọc đường sắt từ Ngã Ba Huế đến Hòa Cầm từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Bộ Giao thông vận tải: giao Bộ Giao thông vận tải xem xét, xử lý tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế xã hội.

10. Về đề ngh chỉ đạo và hướng dẫn việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, xử lý.

11. Về đề nghị hỗ trợ có mục tiêu từ Chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh năm 2017 cho Dự án đê, kè Mân Quang: Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

12. Về đề nghị bổ sung Dự án xử lý chất thải y tế và Dự án Trung tâm khu vực miền Trung về y học hạt nhân và xạ trị vào danh mục dự án được bố trí kế hoạch vốn nước ngoài năm 2017 và điều chuyển vốn nội bộ cho hai Dự án này từ Dự án phát triển bền vững Thành phố Đà Nng: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, xử lý theo quy định; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

13. Về đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn ODA năm 2017 cho dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nng từ 476,762 tỷ đồng lên 994 tỷ đồng: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, hoàn thiện phương án bổ sung danh mục và điều chuyển nội bộ kế hoạch vốn ODA năm 2017, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

14. Về đề nghị bố trí vốn hỗ trợ có mục tiêu Trung ương 835,512 tỷ đồng cho các Chương trình mục tiêu của thành phố Đà Nng trong năm 2018: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, xử lý theo quy định.

15. Về đề nghị hỗ trợ bố trí vốn Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 thuộc hợp phần biến đổi khí hậu trong năm 2018 là 306,9 tỷ đng: giao các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, xử lý theo Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2017 và Công văn số 730/TTg-NN ngày 26 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

16. Về đề nghị bố trí vốn trái phiếu Chính phủ trong năm 2018 cho dự án Tuyến đường vành đai phía Tây đoạn từ Quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh là 250 tỷ đồng: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp chung, trình Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công năm 2018 cho thành phố Đà Nng thực hiện theo quy định.

17. Về đề nghị bố trí vốn nước ngoài (ODA) năm 2018 cho thành phố Đà Nng là 1.953,238 tỷ đồng: Thành phố khẩn trương xây dựng phương án bố trí vốn cho các dự án cụ thể, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

18. Về đề nghị đồng ý chủ trương, phê duyệt thực hiện Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Đà Nng từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản với cơ chế thành phố vay 50%, Trung ương cấp phát 50%: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật, bảo đảm phù hợp với hạn mức vốn đầu tư từ nguồn nước ngoài của ngân sách Trung ương hỗ trợ Thành phố giai đoạn 2016-2020 và Hiệp định đã ký kết với Nhật Bản.

19. Về đề nghị đưa Dự án xây dựng cảng Liên Chiểu vào Danh mục vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản trong năm 2017-2018: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng phối hợp với Bộ Giao thông vận tải rà soát, thống nhất nội dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án, làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

20. Về đề nghị xúc tiến đầu tư từ nguồn vốn ODA của Ngân hàng phát triển châu Á đối với Dự án di dời ga đường sắt Đà Nng: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng phối hợp với Bộ Giao thông vận tải rà soát, thống nhất phương án đầu tư dự án di dời ga đường sắt Đà Nng; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đ vận động vn ODA và vn vay ưu đãi, hoàn thiện đề xuất Dự án, trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

21. Về đề nghị sử dụng vốn đối ứng đối với Dự án đổi mới đô thị tích hp Đà Nng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định đề xuất Dự án dự kiến vay vốn WB, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

22. Về đề nghị phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nng: thành phố Đà Nng hoàn thiện thủ tục đầu tư, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xử lý theo quy định tại Luật Đầu tư công.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng và các bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Tỉnh ủy, HĐND TP Đà N
ng;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, CN, NN, KGVX, QHQT, TCCV;
- Lưu: Văn thư, QHĐP (3b). NQ

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 13870/VPCP-QHĐP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu13870/VPCP-QHĐP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2017
Ngày hiệu lực29/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 13870/VPCP-QHĐP

Lược đồ Công văn 13870/VPCP-QHĐP 2017 giải quyết kiến nghị đề xuất của thành phố Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 13870/VPCP-QHĐP 2017 giải quyết kiến nghị đề xuất của thành phố Đà Nẵng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu13870/VPCP-QHĐP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành29/12/2017
        Ngày hiệu lực29/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 13870/VPCP-QHĐP 2017 giải quyết kiến nghị đề xuất của thành phố Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 13870/VPCP-QHĐP 2017 giải quyết kiến nghị đề xuất của thành phố Đà Nẵng

           • 29/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực