Công văn 13877/TCHQ-QLRR

Công văn 13877/TCHQ-QLRR năm 2014 hướng dẫn đánh giá xếp hạng rủi ro doanh nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 13877/TCHQ-QLRR 2014 hướng dẫn đánh giá xếp hạng rủi ro doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13877/TCHQ-QLRR
V/v hướng dẫn đánh giá xếp hạng rủi ro doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Ban Quản lý rủi ro hải quan.

 

Thực hiện Điều 18 Thông tư số 175/2013/TT-BTC ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính; Điều 20 Quyết định 3273/QĐ-BTC ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính; Mục IV Quyết định số 2345/QĐ-TCHQ ngày 07/8/2014 của Tổng cục Hải quan, đối với hoạt động đánh giá xếp hạng rủi ro doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan hướng dẫn bổ sung một số nội dung sau đây:

1. Kế hoạch đánh giá xếp hạng rủi ro doanh nghiệp đến ngày 31/12/2014:

Để đảm bảo tiến độ phê duyệt và cập nhật danh sách doanh nghiệp theo phân hạng rủi ro trên hệ thống, các đơn vị thực hiện theo tiến độ như sau:

- Đến hết ngày 30/11/2014, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố hoàn thành việc cập nhật thông tin hồ sơ doanh nghiệp đã được thu thập vào Hệ thống thông tin quản lý rủi ro (Riskman) và các hệ thống quản lý nghiệp vụ liên quan theo các quy định, hướng dẫn hiện hành;

- Từ ngày 01/12/2014 đến ngày 03/12/2014: Ban Quản lý rủi ro hải quan thực hiện đánh giá, lập danh sách dự kiến kết quả đánh giá xếp hạng rủi ro doanh nghiệp cấp Tổng cục và gửi cho các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;

- Từ ngày 04/12/2014 đến hết ngày 15/12/2014: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện việc rà soát, phân tích thông tin đối với các doanh nghiệp có trụ sở đóng trên địa bàn và hoạt động trên địa bàn; tham gia ý kiến về hạng rủi ro doanh nghiệp cấp Tổng cục và tiến hành xếp hạng rủi ro doanh nghiệp cấp Cục Hải quan. Kết quả nêu trên được lập theo Mu (đính kèm), gửi về Tổng cục trước ngày 20/12/2014;

- Từ ngày 20/12/2014 đến ngày 31/12/2014: Ban Quản lý rủi ro hải quan thẩm định, trình lãnh đạo Tổng cục phê duyệt và cập nhật danh sách hạng doanh nghiệp được phê duyệt trên hệ thống thông tin quản lý rủi ro và hệ thng VCIS;

- Từ ngày 01/01/2015, áp dụng kết quả đánh giá xếp hạng rủi ro doanh nghiệp theo quy định.

2. Về việc rà soát, điều chỉnh, cập nhật kết quả đánh giá xếp hạng:

a) Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

- Trên cơ sở danh sách doanh nghiệp đã được đánh giá, xếp hạng rủi ro do Tổng cục Hải quan cung cấp, căn cứ vào kết quả thu thập thông tin, theo dõi, phân tích về quá trình hoạt động và chấp hành pháp luật của doanh nghiệp để tham gia ý kiến Hạng rủi ro doanh nghiệp cấp Tổng cục (đối với từng doanh nghiệp) đối với các trường hợp xét thấy chưa phù hợp. Ý kiến cần nêu rõ lý do lý do chưa phù hợp và kiến ngh Hạng rủi ro doanh nghiệp cấp Tổng cục;

- Việc đánh giá xếp hạng rủi ro doanh nghiệp cấp Cục Hải quan được tiến hành theo trình tự sau:

+ Rà soát kết quả tính điểm rủi ro doanh nghiệp theo chỉ số tiêu chí tại Mục III Bộ chỉ số tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định số 159/QĐ-TCHQ ngày 07/8/2014 của Tổng cục Hải quan (kết quả tính điểm được cung cấp trên Hệ thống thông tin quản lý rủi ro).

+ Áp dụng chỉ số tiêu chí số 30 tại Mục III Bộ chỉ số tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định số 159/QĐ-TCHQ để xếp hạng rủi ro doanh nghiệp cấp Cục Hải quan: trên cơ sở kết quả theo dõi, phân tích quá trình hoạt động và chấp hành pháp luật của doanh nghiệp để xác định điểm rủi ro của doanh nghiệp, trong khoảng từ -30 đến +30 (Lưu ý: điểm trừ (-) là để giảm mức độ rủi ro, điểm cộng (+) là để tăng mức độ rủi ro). Điểm rủi ro nêu trên phải được lãnh đạo Cục Hải quan phê duyệt trước khi nhập vào trên Hệ thống.

+ Thực hiện thao tác gửi duyệt trên hệ thống để xếp hạng rủi ro doanh nghiệp cấp Cục Hải quan.

- Lập bảng tổng hợp ý kiến tham gia và kết quả xếp hạng của từng doanh nghiệp theo Mẫu (đính kèm), gửi về Tổng cục Hải quan (Ban Quản lý rủi ro hải quan) trước ngày 20/12/2014 để thực hiện thủ tục thẩm định, trình phê duyệt và cập nhật hệ thống.

(Đối với các trường hp xét thấy hạng rủi ro doanh nghiệp cấp Tổng cục phù hợp với quá trình tuân thủ của doanh nghiệp trên địa bàn Cục Hải quan thì không cần đưa vào bảng tổng hợp).

- Các thao tác trên Hệ thống thông tin quản lý rủi ro đề nghị tham khảo tại Phụ lục kèm theo công văn này.

b) Tại Tổng cục Hải quan:

- Căn cứ danh sách doanh nghiệp đề nghị điều chỉnh xếp hạng rủi ro do Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện, Ban Quản lý rủi ro hải quan lập hồ sơ trình Lãnh đạo Tổng cục phê duyệt.

- Căn cứ kết quả phê duyệt của Lãnh đạo Tổng cục, Ban Quản lý rủi ro hải quan thực hiện việc cập nhật trên Hệ thống thông tin quản lý rủi ro và Hệ thống VCIS trước ngày 01/01/2014.

3. Về danh sách doanh nghiệp được đánh giá xếp hạng rủi ro:

Đ nghị các Cục Hải quan tải danh sách doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị tại Trang tin Quản lý rủi ro (Riskman - Mục Chỉ đạo hướng dẫn công tác QLRR) để thực hiện rà soát, đề xuất điều chỉnh, theo hướng dẫn tại Điểm 2 trên đây.

Toàn bộ hồ sơ đánh giá xếp hạng rủi ro, điều chỉnh xếp hạng rủi ro phải được bảo quản theo chế độ MẬT.

Danh sách các doanh nghiệp được đề nghị điều chỉnh kết quả đánh giá xếp hạng được gửi về Tổng cục Hải quan thông qua các hộp thư điện tử hải quan (tuyệt đối không sử dụng hộp thư điện tử của các trang mạng xã hội).

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ Tổng cục Hải quan (Nguyễn Thị An Giang - Ban Quản lý rủi ro hải quan - điện thoại: 04-3944 0833 máy lẻ 9627, fax: 04-3944 0644, thư điện tử: quanlytuanthu@customs.gov.vn) để được hướng dẫn cụ th.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, QLRR(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

BIỂU MẪU

Kèm theo công văn s 13877/TCHQ-QLRR ngày 17/11/2014 ca Tổng cc Hải quan

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN …

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

….., ngày   tháng 12 năm 2014.

 

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ XẾP HẠNG RỦI RO

(Kèm theo công văn s ……… ngày ... của Cục Hải quan ...)

STT

Mã DN

Tên DN

Hạng rủi ro DN cấp TC

Hạng rủi ro DN cấp cục

Đ nghị thay đổi Hạng TC

Lý do

Đề xuất Hạng cấp cục

Lý do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỤC TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu đơn vị)

 

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN DẪN THAO TÁC TRÊN HỆ THỐNG RISKMAN ĐỂ ĐÁNH GIÁ LẠI XẾP HẠNG DOANH NGHIỆP

Kèm theo công văn số 13877/TCHQ-QLRR ngày 17/11/2014 của Tng cục Hải quan

Bước 1: Tra cứu lý do xếp hạng để xác định các thông tin có thay đi giữa thời điểm đánh giá với thời điểm hiện tại

- Trên Menu hệ thống chọn: Tra cứu \ Tra cứu lý do xếp hạng doanh nghiệp cho địa phương:

- Kết quả như sau, click vào xếp hạng tương ứng để xem lý do:

- Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết đánh giá của doanh nghiệp như sau:

Bước 2: Sau khi đã c định được các thông tin có thay đổi so với thời điểm hiện tại, tiến hành cập nhật thông tin tại các hệ thống nghiệp vụ của ngành (hồ sơ doanh nghiệp, thông tin vi phạm

Bước 3: Gửi yêu cầu đánh giá lại

- Trên Menu hệ thống chọn: Quản lý nghiệp vụ\ Tổng hợp dữ liệu \ Đánh giá lại xếp hạng doanh nghiệp \ Yêu cầu đánh giá lại xếp hạng doanh nghiệp:

- Tích vào doanh nghiệp tương ứng và click nút “Yêu cầu đánh giá lại” (có thể lựa chọn nhiều doanh nghiệp):

Bước 4: Kiểm tra yêu cầu đánh giá và gửi duyệt. Sau khi nhận được yêu cầu đánh giá lại, hệ thng sẽ tự động tng hợp dữ liệu và lúc 24h và trả lại kết quả vào ngày tiếp theo.

- Trên Menu hệ thống chọn: Quản lý nghiệp vụ\ Tổng hợp dữ liệu \ Đánh giá lại xếp hạng doanh nghiệp \ Gửi duyệt đánh giá lại xếp hạng doanh nghiệp

- Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các doanh nghiệp yêu cu đánh giá lại, kèm theo trạng thái (Chưa tính điểm, Đã tính điểm).

- Đối với các trường hợp Chưa tính điểm, đề nghị liên hệ Ban Quản lý rủi ro hải quan để xử lý (lỗi trong quá trình tổng hợp dữ liệu).

- Đối với trường hợp Đã tính điểm, click vào Icon Xem thông tin để xem thông tin chi tiết đánh giá lại xếp hạng và cho điểm Phân tích và đánh giá rủi ro, sau đó click nút “Tính điểm lại”.

- Hệ thống sẽ tự động tính điểm lại theo Điểm phân tích vừa nhập để đưa ra xếp hạng doanh nghiệp. Click nút “Gửi duyệt” để gửi thông tin về Tổng cục phê duyệt áp dụng:

Bước 5: Phê duyệt Tổng cục có thể phê duyệt áp dụng xếp hạng mới cho toàn quốc hoặc chỉ áp dụng cho địa phương gửi yêu cầu đánh giá.

- Trên Menu hệ thống chọn: Quản lý nghiệp vụ\ Tổng hợp dữ liệu \ Đánh giá lại xếp hạng doanh nghiệp \ Phê duyệt đánh giá lại xếp hạng doanh nghiệp

- Hệ thống hiển thị danh sách các doanh nghiệp chờ duyệt đánh giá xếp hạng lại. Cấp Tổng cục có thể Phê duyệt áp dụng xếp hạng mới cho toàn quốc hoặc cho riêng Cục gửi yêu cầu bằng cách click nút tương ứng như trên giao diện

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 13877/TCHQ-QLRR

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu13877/TCHQ-QLRR
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2014
Ngày hiệu lực17/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 13877/TCHQ-QLRR 2014 hướng dẫn đánh giá xếp hạng rủi ro doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 13877/TCHQ-QLRR 2014 hướng dẫn đánh giá xếp hạng rủi ro doanh nghiệp
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu13877/TCHQ-QLRR
     Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
     Người kýHoàng Việt Cường
     Ngày ban hành17/11/2014
     Ngày hiệu lực17/11/2014
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcDoanh nghiệp
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 13877/TCHQ-QLRR 2014 hướng dẫn đánh giá xếp hạng rủi ro doanh nghiệp

          Lịch sử hiệu lực Công văn 13877/TCHQ-QLRR 2014 hướng dẫn đánh giá xếp hạng rủi ro doanh nghiệp

          • 17/11/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 17/11/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực