Công văn 1390/TCT-CS

Công văn 1390/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế về hoạt động đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1390/TCT-CS 2018 về chính sách thuế hoạt động đầu tư


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1390/TCT-CS
V/v: chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 12649/CT-PC ngày 21/12/2017 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về việc xác định hoạt động đầu tư của Công ty CP Vận tải biển GLS. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội Sửa đổi, bổ sung Điều 13 của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13.

Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định về hoàn thuế GTGT.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng Quản lý thuế">130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 209/2013/NĐ-CP">219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư.

Căn cứ quy định tại Phụ lục 4 Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư, tại STT 90 quy định “Kinh doanh vận tải biển, dịch vụ đại lý tàu biển” là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Về vấn đề này, ngày 13/10/2017, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4725/TCT-CS trả lời Cục Thuế TP Hồ Chí Minh.

Theo trình bày của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh: Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh đã có văn bản tham gia ý kiến gửi Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về trường hợp của Công ty CP Vận tải biển GLS.

Đề nghị Cục Thuế TP Hồ Chí Minh căn cứ ý kiến Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh, quy định của pháp luật đầu tư, các quy định liên quan đến ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, các quy định về hoàn thuế GTGT và tình hình thực tế của Công ty CP Vận tải biển GLS để xử lý theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế TP Hồ Chí Minh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
-
Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

Lưu Đức Huy

 

 

Thuộc tính Công văn 1390/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1390/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/04/2018
Ngày hiệu lực 19/04/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1390/TCT-CS

Lược đồ Công văn 1390/TCT-CS 2018 về chính sách thuế hoạt động đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1390/TCT-CS 2018 về chính sách thuế hoạt động đầu tư
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1390/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Lưu Đức Huy
Ngày ban hành 19/04/2018
Ngày hiệu lực 19/04/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật năm ngoái

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1390/TCT-CS 2018 về chính sách thuế hoạt động đầu tư

Lịch sử hiệu lực Công văn 1390/TCT-CS 2018 về chính sách thuế hoạt động đầu tư

  • 19/04/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 19/04/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực