Công văn 13905/BTC-CST

Công văn 13905/BTC-CST năm 2018 về sử dụng phí thẩm định dự toán công trình do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 13905/BTC-CST 2018 sử dụng phí thẩm định dự toán công trình


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13905/BTC-CST
V/v sử dụng phí thẩm định dự toán công trình

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Trả lời kiến nghị của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang về việc sử dụng phí thẩm định dự toán công trình (theo công văn s 10406/VPCP-ĐMDN ngày 25/10/2018 của Văn phòng Chính phủ), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Tại điểm a khoản 1 Điều 82 Luật xây dựng năm 2014 quy định thẩm quyền thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng: “Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước: Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp chủ trì thm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế hai bước”.

Như vậy, đối với Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (thiết kế một bước), Luật Xây dựng năm 2014 không quy định thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng.

- Căn cứ Luật phí và lệ phí, Luật xây dựng, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017).

Tại điểm a và điểm d khoản 2 Điều 4 Thông tư số 209/2016/TT-BTC quy định: “a) Căn cứ xác định số tin phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng phải thu là tng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt và mức thu, cụ thể như sau:

Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng

=

Tng mức đầu tư được phê duyệt

x

Mức thu

Trường hợp nhóm công trình có giá trị nằm gia các khoảng giá trị công trình ghi trên Biu mức thu thì phí thẩm định đầu tư phải thu được tính theo phương pháp nội suy như sau:

Trong đó mức thu theo tng vn đầu tư dự án được quy định tại Biu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này”.

“d) Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng đối với công trình quy mô nhỏ (thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật) sử dụng vốn ngân sách nhà nước được xác định theo hướng dẫn tại điểm a khoản này.

- Tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 209/2016/TT-BTC quy định đối tượng áp dụng là chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

Căn cứ quy định nêu trên, việc thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng đối với công trình quy mô nhỏ (thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật) sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư số 209/2016/TT-BTC.

2. Tại khoản 1 và khoản 2 Điều 6 Thông tư số 209/2016/TT-BTC quy định:

“Điều 6. Quản lý và sử dụng phí

1. Tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thm định và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp tổ chức thu phí được khoản chi phí hoạt động theo quy định của Chính phủ hoặc Thng Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng biên chế và sử dụng kinh phí quản lý hành chính đi với các cơ quan nhà nước:

a) Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng thu phí thm định dự án đầu tư xây dựng được đ li 90% trên số tiền phí thẩm định thu được và 10% nộp vào ngân sách nhà nước.

…”

3. Tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lộ phí quy định: “1. Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thực hiện phải nộp vào ngân sách nhà nước, trường hợp cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí thì được khu trừ theo tỷ lệ xác định quy định tại Điều 5 Nghị định này; phần còn lại (nếu có) nộp ngân sách nhà nước.

Cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động bao gồm:

a) Cơ quan thực hiện cơ chế tài chính theo quy định của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng biên chế và sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

…”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Phòng kinh tế và Hạ tầng (thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế cơ sở) thực hiện cơ chế tài chính theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước thì thuộc diện được khoán chi phí hoạt động (được để lại tiền phí thu được) theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 209/2016/TT-BTC.

Bộ Tài chính trả lời để Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (Vụ ĐMDN);
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, Vụ CST (CST5).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Khắc Liêm

 

Thuộc tính Công văn 13905/BTC-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu13905/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2018
Ngày hiệu lực13/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 tháng trước
(30/11/2018)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 13905/BTC-CST

Lược đồ Công văn 13905/BTC-CST 2018 sử dụng phí thẩm định dự toán công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 13905/BTC-CST 2018 sử dụng phí thẩm định dự toán công trình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu13905/BTC-CST
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýVũ Khắc Liêm
        Ngày ban hành13/11/2018
        Ngày hiệu lực13/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 tháng trước
        (30/11/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 13905/BTC-CST 2018 sử dụng phí thẩm định dự toán công trình

         Lịch sử hiệu lực Công văn 13905/BTC-CST 2018 sử dụng phí thẩm định dự toán công trình

         • 13/11/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 13/11/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực