Công văn 1394/BTNMT-TC

Công văn 1394/BTNMT-TC năm 2014 điều chỉnh phương án sắp xếp địa điểm làm việc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1394/BTNMT-TC 2014 sắp xếp địa điểm làm việc cơ quan đơn vị địa bàn Hà Nội Bộ TNMT


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1394/BTNMT-TC
V/v điều chnh phương án sắp xếp địa điểm làm việc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007, Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã sắp xếp địa điểm làm việc đối với một số cơ quan, đơn vị tại Công văn số 954/BTNMT-TC ngày 04/4/2012 và số 2326/BTNMT-TC ngày 09/7/2012 về việc sắp xếp lại địa điểm làm việc cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, do có khó khăn về triển khai thực hiện xử lý các cơ sở nhà, đất, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thống nhất chủ trương điều chỉnh phương án sắp xếp lại địa điểm làm việc cho các đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Nghị quyết số 39-NQ/BCSĐTNMT ngày 31/3/2014.

Căn cứ Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng nêu trên; hiện trạng các cơ sở nhà, đất của Bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05/7/1999 và số 260/2006/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 ca Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, Bộ điều chỉnh phương án sắp xếp địa điểm làm việc của một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

I. Phương án sắp xếp

1. Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường tại số 10 đường Tôn Thất Thuyết, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội: Cơ quan Bộ, Thanh tra Bộ, Tổng cục Môi trường, Tổng cục Quản lý Đất đai, Cơ quan Cục quản lý Tài nguyên nước, Cơ quan Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia.

2. Trụ s Bộ Tài nguyên và Môi trường tại số 83, đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội:

- Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam: Cơ quan Tổng cục và các Cục, Trung tâm Thông tin dữ liệu biển và hải đảo, Trung tâm Trắc địa bản đ bin, Trung tâm Đào tạo - Truyền thông biển và hải đảo: toàn bộ nhà B, D, E và 34 phòng nhà A (từ tầng 1 - 4 đơn nguyên 1) và 01 phòng tầng 4 nhà C.

- Cơ quan Cục Viễn thám quốc gia: từ tầng 1 - 3 nhà C.

- Tổng cục Môi trường: Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường, Phòng thiết bị kỹ thuật trạm kiểm định môi trường: 18 phòng (từ tng 1 - 3 đơn nguyên 2 nhà A).

- Văn phòng Ban chỉ đạo 33: 06 phòng tầng 4 đơn nguyên 2 nhà A.

- Ban quản lý Dự án “Nghiên cu tác động của các công trình thủy điện trên dòng chính sông Mê Công" thuộc Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam: 02 phòng tầng 4 nhà A.

- Văn phòng tiếp dân Thanh tra Bộ: Nhà văn phòng tiếp dân và nhà MK1.

Diện tích phụ trợ, sân, cổng ra vào và hội trường tầng 4 nhà C được sử dụng chung do Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam quản lý.

(Chi tiết vị trí làm việc các đơn vị tại sơ đồ kèm theo).

3. Các trụ sở khác, giữ nguyên như đã giao cho các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng.

II. Xử lý diện tích làm việc các đơn vị đang sử dụng

- Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam bàn giao lại diện tích đang sử dụng tại trụ sở Bộ (địa chỉ số 10 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội) cho Văn phòng Bộ đ bố trí nhằm giãn mật độ diện tích làm việc của Tổng cục Môi trường và b trí diện tích làm việc cho Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia.

- Trung tâm Trắc địa bản đồ biển thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam bàn giao lại diện tích đang sử dụng tại nhà 3 tầng trụ s các đơn vị sự nghiệp thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước tại số 28 đường Phạm Văn Đng, quận Cu Giấy, Hà Nội cho Cục Quản lý tài nguyên nước.

- Trung tâm Đào tạo - Truyền thông biển và hải đảo bàn giao lại diện tích đang sử dụng tại số 125 phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam để bố trí bổ sung diện tích làm việc cho các đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục.

- Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia bàn giao lại diện tích làm việc đang sử dụng tại số 6 đường Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam để bố trí cho các đơn vị trực thuộc.

- Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường thuộc Tổng cục Môi trường bàn giao lại diện tích làm việc đang sử dụng tại số 556 đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội cho Tổng cục Môi trường để bố trí bổ sung cho các đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục.

III. Tổ chức thực hiện

1. Bàn giao và di chuyển

- Văn phòng Bộ có trách nhiệm bàn giao tài sản tại số 83 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội cho Tng cục Bin và Hải đảo Việt Nam và các đơn vị được giao sử dụng tài sản quản lý, sử dụng nêu tại khoản 2 Mục I; trình Bộ danh mục tài sản là thiết bị, phương tiện làm việc (trừ tài sản là nhà, đất, vật kiến trúc) điều chuyển cho các đơn vị sử dụng.

- Cục Viễn thám quốc gia di chuyển Cơ quan Cục về trụ sở số 83 đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội trước ngày 30 tháng 4 năm 2014.

- Các Cục và đơn vị sự nghiệp có liên quan thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường, trạm kiểm định môi trường; Ban quản lý Dự án “Nghiên cứu tác động của các công trình thủy điện trên dòng chính sông Mê Công” di chuyển về trụ sở số 83 đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội trước ngày 15 tháng 5 năm 2014.

- Cơ quan Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam di chuyển về trụ sở số 83 đường Nguyễn Chí Thanh trước ngày 31 tháng 5 năm 2014.

- Văn phòng Hội đồng trữ lượng khoáng sản quốc gia di chuyển về trụ sở số 10 đường Tôn Thất Thuyết trước ngày 15 tháng 6 năm 2014.

2. Quản lý, sử dụng trụ s số 83 Nguyễn Chí Thanh

Bộ giao cho Tng cục Bin và Hải đảo Việt Nam làm đu mi quản lý toàn bộ trụ sở số 83 Nguyễn Chí Thanh; chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong khu liên cơ liên quan xây dựng, ban hành quy chế quản lý sử dụng chung trụ sở làm việc.

Căn cứ vào phương án sắp xếp nêu trên, Bộ sẽ ban hành quyết định điều chuyển hoặc giao sử dụng tài sản nhà nước cho các đơn vị. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn hoặc vướng mắc phát sinh, đề nghị các đơn vị báo cáo Bộ đ xem xét, giải quyết.

Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị biết thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để b/c);
- Các Thứ trưng;
- Vụ Kế hoạch;
- Lưu VT, Vụ TC;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Chu Phạm Ngọc Hiển


Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1394/BTNMT-TC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1394/BTNMT-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/04/2014
Ngày hiệu lực17/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1394/BTNMT-TC 2014 sắp xếp địa điểm làm việc cơ quan đơn vị địa bàn Hà Nội Bộ TNMT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1394/BTNMT-TC 2014 sắp xếp địa điểm làm việc cơ quan đơn vị địa bàn Hà Nội Bộ TNMT
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1394/BTNMT-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýChu Phạm Ngọc Hiển
        Ngày ban hành17/04/2014
        Ngày hiệu lực17/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 1394/BTNMT-TC 2014 sắp xếp địa điểm làm việc cơ quan đơn vị địa bàn Hà Nội Bộ TNMT

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1394/BTNMT-TC 2014 sắp xếp địa điểm làm việc cơ quan đơn vị địa bàn Hà Nội Bộ TNMT

         • 17/04/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 17/04/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực