Công văn 1399/TCT-PC

Công văn 1399/TCT-PC về miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1399/TCT-PC miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1399/TCT-PC
V/v: miễn giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty TNHH Quốc tế Wimbledon.Số 8 Đại lộ Thống nhất, KCN Sóng Thần II, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 20012011 ngày 20/01/2011 của Công ty TNHH Quốc tế Wimbledon (Công ty) về việc xác định chi phí được trừ khi chuyển nhượng quyền thuê đất tại Khu Công nghiệp Sóng Thần II, huyện Dĩ An tỉnh Bình Dương, Tổng cục Thuế có ý kiến các khỏan chi phí Công ty nêu trong công văn số 20012011 như sau:

Về khoản chi phí phát sinh từ năm 2004 đến năm 2006:

Khoản 1, Điều 9 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP quy định doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

“a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.”

Điểm 1.2b, muc II, Phần G, Thông tư số 124/2008/NĐ-CP">130/2008/TT-BTC hướng dẫn “Không được tính vào chi phí chuyển nhượng bất động sản các khoản chi phí đã được Nhà nước thanh toán hoặc thanh toán bằng nguồn vốn khác.”

Căn cứ quy định nêu trên và căn cứ Hợp đồng xây dựng công trình ký giữa công ty TNHH Quốc tế Wimbledon với Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Thiên Nam để xây dựng nhà xưởng sản xuất đồ gỗ và căn cứ Biên bản Hòa giải thành của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương ký ngày 30/11/2006 thì khỏan chi phí đã đầu tư xây dựng công trình nhà xưởng sản xuất dở dang bị phá bỏ và khoản chi phí để Hủy ngang hợp đồng xây dựng đã ký và đang triển khai thực hiện với Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Thiên Nam không liên quan đến hoạt động chuyển nhượng quyền thuê đất của Công ty phát sinh trong năm 2010. Khoản chi phí này Công ty phải sử dụng vốn hoặc lợi nhuận sau thuế để thanh toán, do đó Công ty không được trừ các khoản chi phí nêu trên vào chi phí hợp lý khi tính thu nhập chịu thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản khi chuyển nhượng quyền thuê đất trong năm 2010.

2. Về khoản chi phí môi giới và tìm kiếm khách hàng để chuyển nhượng quyền thuê đất phát sinh trong năm 2010 theo Hợp đồng ngày 29/10/2010:

Điểm 1.2b, Mục II, Phần G, Thông tư số 124/2008/NĐ-CP">130/2008/TT-BTC hướng dẫn về chi phí chuyển nhượng bất động sản quy định doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí khi tính thu nhập chịu thuế đối với “Các khoản chi phí khác liên quan đến bất động sản được chuyển nhượng.”

Theo các quy định nêu trên, khoản chi phí môi giới tìm kiếm khách hàng được coi là khoản chi phí khác liên quan đến bất động sản, do đó được hạch toán vào chi phí hợp lý khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản nếu khoản chi phí này có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

 Tổng cục Thuế thông báo để Công ty được biết và liên hệ với Cục Thuế tỉnh Bình Dương để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ CS, TTHT;
- Lưu VT, PC(02).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Bùi Văn Nam

 

Thuộc tính Công văn 1399/TCT-PC

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1399/TCT-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/04/2011
Ngày hiệu lực 25/04/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1399/TCT-PC

Lược đồ Công văn 1399/TCT-PC miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1399/TCT-PC miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1399/TCT-PC
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Bùi Văn Nam
Ngày ban hành 25/04/2011
Ngày hiệu lực 25/04/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1399/TCT-PC miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Lịch sử hiệu lực Công văn 1399/TCT-PC miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

  • 25/04/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/04/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực