Công văn 14065/BTC-QLCS

Công văn 14065/BTC-QLCS năm 2017 về xử lý vấn đề phát sinh trong quá trình mua sắm tài sản nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 14065/BTC-QLCS 2017 xử lý vấn đề phát sinh trong quá trình mua sắm tài sản nhà nước


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14065/BTC-QLS
V/v xử lý một số vấn đề phát sinh trong quá trình mua sắm TSNN.

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương,

Thực hiện Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc thiết bị của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 08/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung, các Bộ, ngành, địa phương đã ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng, ban hành danh mục mua sắm tập trung và tổ chức thực hiện mua sắm tập trung. Tuy nhiên, do đây là nhiệm vụ mới, quá trình thực hiện đã phát sinh một số vướng mắc có liên quan đến việc kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước. Đxử lý các vấn đề phát sinh, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về việc mua sắm máy móc thiết bị theo Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Quản lý sử dụng tài sản nhà nước, Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, việc mua sắm tài sản nhà nước (trong đó có máy móc, thiết bị) phải phù hợp với tiêu chuẩn, định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Vì vậy:

1.1. Đối với máy móc thiết bị trang bị tại các phòng làm việc để phục vụ hoạt động chung của cơ quan, đơn vị: Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg không quy định bắt buộc Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải ban hành định mức máy móc thiết bị trang bị tại các phòng làm việc phục vụ hoạt động chung của cơ quan, đơn vị, mà chỉ cần quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định trang bị (mua sắm). Do vậy, đối với trường hợp máy móc, thiết bị mua sắm để trang bị cho phòng làm việc phục vụ hoạt động chung của cơ quan, đơn vị mà đã có văn bản quyết định chủ trương mua sắm (số lượng, chủng loại, dự toán kinh phí) của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền theo phân cấp của Bộ, ngành, địa phương thì đủ điều kiện được thanh toán.

1.2. Đối với trường hợp mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng: Các loại máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2, khon 4 Điều 3 và Điều 9 Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg phải được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức để làm cơ sở trang bị. Vì vậy, để có cơ sở thực hiện mua sm tài sản trong năm 2017, đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ hưng dẫn tại Công văn số 15318/BTC-QLCS ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính, thực hiện ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng theo nguyên tắc: Có thể thực hiện việc ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng thành nhiều đợt (không chờ rà soát tng thtất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương), trong đó ưu tiên ban hành tiêu chuẩn, định mức đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng đã được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định và có nhu cầu mua sắm trong năm 2017.

2. Về mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung

2.1. Về việc phải dừng, hủy dự toán mua sắm tài sản theo Công văn số 4494/BTC-HCSN ngày 04/4/2017 của Bộ Tài chính

Bộ Tài chính đang báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xin ý kiến chỉ đạo về việc cho phép tiếp tục thực hiện đối với các khoản kinh phí đã bố trí trong dự toán ngân sách giao đầu năm để mua sắm nhng tài sản đã đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung theo quy định tại Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 08/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung nhưng đến ngày 30/6/2017 chưa triển khai thực hiện, chưa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ thông báo đcác Bộ, cơ quan trung ương, địa phương biết, thực hiện. Trước mắt, đề nghị thực hiện theo đúng quy định hướng dẫn tại Công văn số 4494/BTC-HCSN ngày 04/4/2017 của Bộ Tài chính.

2.2. Về Danh mục mua sắm tập trung của các địa phương chưa phù hợp với việc mua sắm tập trung.

Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 08/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp Bộ, cơ quan trung ương, địa phương (trừ thuốc),

Khoản 1 Điều 71 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu đã quy định:

"Điều 71. Danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung

1. Hàng hóa, dịch vụ được đưa vào danh mục mua sắm tập trung khi đáp ứng một trong các điều kiện sau đây;

a) Hàng hóa, dịch vụ mua sắm với số lượng lớn hoặc chủng loại hàng hóa, dịch vụ được sử dụng ph biến tại nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Tuy nhiên, một số địa phương ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung áp dụng cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương chưa phù hợp, đưa một số loại tài sản không đáp ứng được các điều kiện quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ vào Danh mục, đặc biệt là tài sản mua sắm ít, không phổ biến. Do vậy, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh trường hợp tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành chưa phù hợp vi thực tế thì đề nghị Kho bạc Nhà nước hướng dẫn đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh danh mục mua sắm tập trung áp dụng cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương cho phù hợp, theo đúng thẩm quyền được Thủ tướng Chính phủ giao.

2.3. Đối với trường hợp mua sắm tài sản thuộc dự án đầu tư đồng thời thuộc Danh mục mua sắm tập trung của tỉnh.

- Tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung quy định:

“1. Việc mua sắm phải tuân thủ tiêu chuẩn, định mức, chế độ, danh mục tài sản mua sm tập trung do cơ quan nhà nước có thm quyền ban hành và công bố”.

Căn cứ quy định trên, việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung được quy định bắt buộc đối với các trường hợp mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung do cơ quan có thẩm quyền ban hành (kể cả mua sắm đối với các tài sản thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc các nguồn tài trợ mà nhà tài trợ không có yêu cầu khác về mua sắm) nhằm mục đích tăng cường tính minh bạch, tiết kiệm chi phí mua sắm. Riêng đối với tài sản mua sắm thuộc dự án đầu tư xây dựng mà không tách được khỏi gói thầu chung của dự án thì tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp cùng với gói thầu chung, không áp dụng mua sm tập trung.

Bộ Tài chính đề nghị Thủ trưởng các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trc thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện theo hướng dẫn trên. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để phối hợp giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Kho bạc Nhà nước;
- Vụ PC, Vụ HCSN, Cục KHTC, Vụ NSNN;
- TCT, TC
HQ, TCDTNN;
- Lưu VT, QLCS

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 14065/BTC-QLCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu14065/BTC-QLCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2017
Ngày hiệu lực19/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 14065/BTC-QLCS 2017 xử lý vấn đề phát sinh trong quá trình mua sắm tài sản nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 14065/BTC-QLCS 2017 xử lý vấn đề phát sinh trong quá trình mua sắm tài sản nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu14065/BTC-QLCS
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýHuỳnh Quang Hải
        Ngày ban hành19/10/2017
        Ngày hiệu lực19/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 14065/BTC-QLCS 2017 xử lý vấn đề phát sinh trong quá trình mua sắm tài sản nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Công văn 14065/BTC-QLCS 2017 xử lý vấn đề phát sinh trong quá trình mua sắm tài sản nhà nước

           • 19/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực