Công văn 14079/BTC-NSNN

Công văn 14079/BTC-NSNN năm 2018 về đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 14079/BTC-NSNN 2018 đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14079/BTC-NSNN
V/v đẩy mạnh thực hiện công khai NSNN

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1. Thc hiện quy định của Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015 và các văn bản hướng dẫn, từ năm 2017 đến nay, việc thực hiện công khai NSNN của các địa phương đã dn đi vào nề nếp, tạo chuyn biến so với trước kia. Mặc dù vậy, việc công khai ngân sách ở một số địa phương vẫn còn hình thức, chưa đi vào thực chất, chưa tuân thủ đúng các quy định về công khai ngân sách.

Tình trạng này được phản ánh tương đối rõ nét thông qua kết quả Khảo sát chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) năm 2017 do Liên minh minh bạch ngân sách (BTAP) và 2 tổ chức thành viên là Trung tâm Phát triển hội nhập (CDI), Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) thực hiện tại 63 tnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó: không có địa phương nào được xếp vào nhóm công khai đầy đ; 12 địa phương được xếp vào nhóm công khai tương đối, các địa phương còn lại được xếp vào nhóm công khai chưa đy đủ (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Kết qu kho sát POBI 2017 cũng ch ra những hạn chế chủ yếu trong công tác công khai ngân sách ở các địa phương là:

- Chưa đm bo tính sẵn có: Một số địa phương chưa mở thư mục riêng về công khai NSNN trên Cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh và Sở Tài chính theo quy định. Một 50 Sở Tài chính đã m chuyên mục công khai và đăng tải các tài liu ngân sách trên Cng thông tin điện tử, nhưng yêu cầu mật khẩu truy cp gây khó khăn cho việc theo dõi và giám sát.

- Thiếu kịp thời: Nhiều địa phương công khai tài liệu ngân sách chậm hơn so với quy định.

- Thiếu đầy đ: Tại nhiều địa phương, tài liệu ngân sách công khai không đầy đ nội dung, bng biểu, chỉ tiêu theo quy định.

2. Theo kế hoạch, từ tháng 01 đến tháng 5 năm 2019, BTAP sẽ tiếp tục triển khai khảo sát đánh giá POBI năm 2018 tại 63 tnh, thành phố trực thuộc trung ương, dựa trên việc xem xét các tài liu sau:

- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I năm 2018

- Báo cáo tình hình thực hiện d toán NSNN 6 tháng đu năm 2018

- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN 9 tháng đầu năm 2018

- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN cả năm 2018

- Dự tho dự toán NSNN năm 2019 trình Hội đồng nhân dân cấp tnh

- Dự toán NSNN năm 2019 được Hội đồng nhân dân cấp tnh quyết định

- Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2017

Ngoài các tiêu chí đánh giá về tính sẵn có, tính kịp thời, tính đy đủ như đã khảo sát trong năm 2017, dự kiến POBI năm 2018 còn bổ sung thêm tiêu chí đánh giá mới về sự tham gia - trách nhiệm giải trình (cơ chế khuyến khích sự tham gia của người dân).

3. Nhằm chuẩn bị tt hơn cho công tác đánh giá POBI năm 2018, góp phần cải thiện điểm số công khai minh bạch ngân sách của địa phương; Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công khai NSNN theo quy định của Luật NSNN, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 9505/BTC-NSNN ngày 17/7/2017 về việc công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN, trong đó chú ý một số nội dung trọng tâm sau:

a) Chỉ đạo S Tài chính khẩn trương tạo lập chuyên mục CÔNG KHAI NGÂN SÁCH và tổ chức đăng tải thông tin công khai ngân sách theo đúng nội dung, biu mẫu, thời gian quy định.

b) Thực hiện công khai hoặc ủy quyền cho Sở Tài chính thực hiện công khai ngân sách địa phương; ch đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện nghiêm túc việc công khai ngân sách cấp/đơn vị mình theo quy định của Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 và Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính. Từ nay đến hết năm 2018 phải thực hiện công khai các nội dung sau: (i) S liệu và báo cáo thuyết minh dự toán NSNN năm 2019 trình HĐND (đối với các cấp ngân sách địa phương); (ii) số liệu dự toán NSNN năm 2019 đã được HĐND quyết định hoặc cấp có thẩm quyền giao.

c) Có cơ chế khuyến khích sự tham gia đóng góp ý kiến của người dân đối với quá trình lập d toán, phân b, quản lý và sử dụng NSNN, thông qua các hình thức như: (i) Tổ chức các cuộc họp đi thoại công khai với người dân; (ii) M chuyên mục lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến về NSNN trên Cổng thông tin điện t của UBND cấp tnh/S Tài chính.

Bộ Tài chính xin thông báo tới Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc trung ương biết và ch đạo các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên:
- Sở Tài chính các
tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT Vụ NSNN (
130b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Kết quả xếp hng ch số công khai ngân sách tỉnh, POBI 2017

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN CỔNG/TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND TỈNH/SỞ TÀI CHÍNH

(Theo kết quả kho sát POBI 2017)

Stt

Tài liệu công khai

Số tỉnh/thành phố công khai

Nội dung

Thời gian

Các tỉnh/thành phố thực hiện tốt

1

Dự thảo dự toán NSĐP năm 2018 trình HĐND

27 tỉnh/thành phố công khai

36 tỉnh/thành phố không công khai nhưng chỉ có Nghị quyết của HĐND, không có phụ lục bảng biểu kèm theo

2 tỉnh công khai đầy đủ 13 biểu

12 tỉnh công khai 7 đến 12 biểu

13 tỉnh công khai dưới 7 biểu

9 tỉnh công bố đúng thời hạn là trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày UBND tỉnh gửi báo cáo dự thảo dự toán 2018 cho đại biểu HĐND tỉnh;

9 tỉnh công bố sau 05 ngày và trong khoảng 30 ngày;

9 tỉnh công bố sau 30 ngày hoặc không xác định được thời điểm công bố.

Cần Thơ, Đắk Nông, Lào cai.

2

Dự toán NSĐP năm 2018 đã được HĐND quyết định

51 tỉnh/thành phố công khai

12 tỉnh/thành phố không công khai hoặc công khai nội bộ

10 tỉnh công khai đầy đủ 13 biểu

23 tỉnh công khai 7 đến 12 biểu

18 tỉnh công khai dưới 7 biểu

35 tỉnh công bố đúng thời hạn là trong vòng 30 ngày sau khi HĐND cấp tỉnh ban  hành Nghị quyết về dự toán 2018);

6 tỉnh công bố từ ngày 31 đến ngày thứ 60;

10 tỉnh công bố sau 60 ngày hoặc không xác định được thời điểm công bố.

Kon Tum, Khánh Hòa, Đồng Nai

3

Tình hình thực hiện ngân sách 9 tháng đầu năm 2017

28 tỉnh/thành phố công khai

35 tỉnh/thành phố không công khai

20 tỉnh công khai đầy đủ 3 biểu

8 tỉnh công khai 1 hoặc 2 biểu

11 tỉnh công bố đúng thời hạn là trong vòng 15 ngày sau khi kết thúc quý 3/2017

9 tỉnh công bố sau 15 ngày và trong khoảng 30 ngày

8 tỉnh công bố sau 30 ngày hoặc không xác định được thời điểm công bố

Kon Tum, Hải Dương, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng

4

Tình hình thực hiện ngân sách năm 2017

25 tỉnh, thành phố công khai

38 tỉnh/thành phố không công khai

11 tỉnh công khai đầy đủ 3 biểu

6 tỉnh công khai 1 hoặc 2 biểu

8 tỉnh công khai nhưng không có bảng biểu

21 tỉnh công bố đúng thời hạn là trong vòng 30 ngày sau khi kết thúc năm tài khóa 2017

4 tỉnh không xác định được thời điểm công bố

Hải Dương, Bình Định, Quảng Trị, Lạng Sơn, Điện Biên, Bà Rịa Vũng Tàu

5

Quyết toán NSĐP năm 2016

49 tỉnh/thành phố công khai

14 tỉnh/thành phố không công khai

11 tỉnh công khai đầy đủ 7 biểu

17 tỉnh công khai 3 đến 5 biểu

21 tỉnh công khai dưới 3 biểu

30 tỉnh công bố đúng thời hạn là trong vòng 30 ngày sau khi HĐND ban hành Nghị quyết phê chuẩn quyết toán 2016;

5 tỉnh công bố từ ngày thứ 31 đến ngày thứ 60;

14 tỉnh công bố chậm hơn 60 ngày hoặc không xác định được thời điểm công bố

Kiến Giang, Quảng Bình, Điện Biên, Bắc Giang, Bình Dương

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 14079/BTC-NSNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu14079/BTC-NSNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2018
Ngày hiệu lực14/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 14079/BTC-NSNN

Lược đồ Công văn 14079/BTC-NSNN 2018 đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 14079/BTC-NSNN 2018 đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu14079/BTC-NSNN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
        Ngày ban hành14/11/2018
        Ngày hiệu lực14/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 14079/BTC-NSNN 2018 đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Công văn 14079/BTC-NSNN 2018 đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước

           • 14/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực