Công văn 1412/LĐTBXH-TCCB

Công văn 1412/LĐTBXH-TCCB xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2013 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1412/LĐTBXH-TCCB xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1412/LĐTBXH-TCCB
V/v Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2013

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện quy định tại Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức và Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; trên cơ sở đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2012, căn cứ nhu cầu về đào tạo cán bộ, công chức giai đoạn hiện nay, để thực hiện kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, Bộ đề nghị các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình cán bộ của đơn vị, xây dựng kế hoạch (nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng) của đơn vị năm 2013. Cụ thể:

1. Đăng ký kế hoạch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

1.1. Về nội dung:

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, đơn vị xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đơn vị mình phụ trách (bao gồm bồi dưỡng thường xuyên và đào tạo phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế). Cần tập trung ưu tiên những nội dung cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu công tác của cán bộ, công chức, viên chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Bộ, ngành.

- Không đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức (nên đưa nội dung này vào chương trình phổ biến pháp luật, sử dụng nguồn kinh phí phổ biến pháp luật hàng năm).

1.2. Về đối tượng:

Tập trung đào tạo, bồi dưỡng cho đối tượng là cán bộ, công chức các đơn vị quản lý nhà nước, viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ và phải phù hợp với nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo quy định hiện hành.

1.3. Về thời gian:

Cần phân chia thời gian tổ chức các lớp tập huấn vào các quý trong năm (không dồn hết vào cuối năm).

1.4. Về kinh phí:

- Căn cứ nhu cầu mở lớp, các đơn vị dự trù kinh phí kèm theo bản dự toán chi tiết, trong đó, nội dung chi và định mức chi thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

- Ngoài việc đề xuất nhu cầu mở lớp từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Bộ năm 2013, Bộ khuyến khích các đơn vị huy động các nguồn kinh phí khác để mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của đơn vị mình (nêu rõ nguồn kinh phí trong bản đăng ký).

Các đơn vị đề xuất nhu cầu mở lớp cần báo cáo rõ sự cần thiết mở lớp; nội dung đào tạo, bồi dưỡng; thời lượng, thời gian và địa điểm tổ chức; đối tượng và số lượng học viên dự kiến; giảng viên dự kiến; dự trù kinh phí (ghi rõ nguồn kinh phí dự kiến).

2. Đăng ký nhu cầu cử cán bộ đi đào tạo.

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình cán bộ của đơn vị, Thủ trưởng đơn vị xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2013 (nhằm mục tiêu nâng cao trình độ chuyên môn, trong đó: đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ; ngoại ngữ, tin học, đáp ứng tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, tiêu chuẩn chuyên ngành…).

- Không đề xuất cử cán bộ, công chức, viên chức đi học các lớp không phù hợp với yêu cầu nhiệm của đơn vị và chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ (nếu không thuộc đối tượng quy hoạch vào vị trí công việc khác); không cử một cán bộ đi học nhiều hơn một khóa trong cùng một thời gian.

Trên cơ sở đề xuất nhu cầu của đơn vị, Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2013 để trình Bộ phê duyệt.

Bộ yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch, đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2013 của đơn vị mình (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 15/6/2012. Sau thời hạn trên, nếu Bộ không nhận được văn bản đăng ký kế hoạch của đơn vị, coi như đơn vị không có nhu cầu.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Lê Văn Chương

 


ĐƠN VỊ: …………..................

ĐĂNG KÝ NHU CẦU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2013

I. NHU CẦU MỞ LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CỦA ĐƠN VỊ

TT

Tên lớp

Tóm tắt nội dung

Đơn vị phối hợp

Đối tượng tập huấn

Số lượng học viên dự kiến

Thời lượng

Thời gian tổ chức

Địa điểm tổ chức

Giảng viên dự kiến (của cơ sở đào tạo hoặc cơ quan nào)

Kinh phí (Triệu đồng)

Nguồn kinh phí ĐTBD của Bộ

Nguồn khác (ghi cụ thể)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Đối với mỗi lớp tập huấn nghiệp vụ đơn vị đăng ký mở, cần có văn bản kèm theo giải trình về nội dung, đề cương chi tiết, đối tượng, sự cần thiết mở lớp tập huấn, bản dự toán kinh phí chi tiết theo hướng dẫn tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính)

II. NHU CẦU CỬ CÁN BỘ ĐI HỌC

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Chức vụ (nếu có)

Ngạch, Bậc

Ngày hưởng

Ngày vào Đảng

Trình độ

Đăng ký học

Nguồn kinh phí

Ghi chú

Chuyên môn

Ngoại ngữ

Tin học

LLCT

QLNN

Bậc đào tạo, bồi dưỡng

Ngành đào tạo

Cơ sở đào tạo (trong hay ngoài nước)

Thời lượng (tuần, tháng, năm)

Hình thức học (trong hay ngoài giờ hành chính)

Thời gian học (tháng, quý nào)

NSNN

Cá nhân tự túc

Học bổng của Chính phủ VN

Học bổng nước ngoài

Nguồn khác (ghi cụ thể)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….., ngày …… tháng ….. năm 2012
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1412/LĐTBXH-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1412/LĐTBXH-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2012
Ngày hiệu lực07/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1412/LĐTBXH-TCCB xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1412/LĐTBXH-TCCB xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1412/LĐTBXH-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýLê Văn Chương
        Ngày ban hành07/05/2012
        Ngày hiệu lực07/05/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1412/LĐTBXH-TCCB xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1412/LĐTBXH-TCCB xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

           • 07/05/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/05/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực