Công văn 1415/BYT-TCCB

Công văn 1415/BYT-TCCB năm 2016 góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1415/BYT-TCCB góp ý dự thảo thông tư tổ chức trung tâm Y tế huyện 2016


B Y T
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1415/BYT-TCCB
V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, tp thuộc tnh

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016, Bộ Y tế xin gửi tới Sở Y tế các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (dự thảo tháng 3_2016). Bản dự thảo này được tổng hợp trên cơ sở ý kiến tham gia góp ý lần thứ nhất năm 2015.

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ý kiến góp ý vào dự thảo Thông tư (gửi kèm theo); mọi ý kiến đóng góp bng văn bn xin gửi về Bộ Y tế (Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 30/3/2016 để tổng hợp, hoàn thiện và trình Lãnh đạo Bộ xem xét.

Trân trọng cảm ơn!

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ tr
ưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- T
hứ trưởng Nguyễn Thanh Long (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Tuấn Hưng

 

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S:     /2016/TT-BYT

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2016

Dự thảo (tháng 3_2016)

 

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đnghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi tắt là Trung tâm Y tế huyện).

Điều 2. Vị trí pháp lý

Trung tâm Y tế huyện là đơn vị sự nghiệp y tế công lập có thu trực thuộc SY tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khon riêng được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định ca pháp luật.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 3. Chức năng

Trung tâm Y tế huyện có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kthuật về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các hoạt động nâng cao sức khỏe theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Thực hiện cung cấp các dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật:

a) Về y tế dự phòng:

- Triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chng dịch, bệnh; phòng, chng bệnh nghề nghiệp; phòng, chống tai nạn thương tích;

- Thực hiện quản lý sức khỏe; hướng dẫn và hỗ trợ chăm sóc các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng;

- Hướng dn thực hiện bảo đảm vệ sinh lao động, chất thải y tế, y tế trường học, vệ sinh môi trường và xây dựng cộng đồng an toàn;

- Giám sát chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt và các yếu tố nguy cơ phát sinh dịch, bệnh lây lan phát triển trong cộng đồng;

b) Về khám bệnh, cha bệnh và phục hồi chức năng:

- Tiếp nhận tất ccác trường hợp đến khám bệnh, cấp cứu; thực hiện khám sàng lọc và tư vấn điều trị;

- Tổ chức điều trị nội trú cho người bệnh; kết hợp y học hiện đại với y dược ctruyền trong điều trị; thực hiện chuyn tuyến khi vượt quá khnăng chuyên môn và tiếp nhận bệnh nhân do các đơn vị y tế chuyển về đtiếp tục theo dõi điều trị chăm sóc, phục hồi chc năng;

- Tổ chức điều trị ngoại trú và thực hiện quản lý, giám sát ca bệnh thuộc đối tượng theo dõi điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng tại cộng đồng.

- Thực hiện khám sức khỏe và chng nhận sức khe theo quy định; tham gia khám giám định sức khe, khám giám định pháp y khi được trưng cầu.

c) Về an toàn thực phẩm:

- Thực hiện hướng dẫn vệ sinh, an toàn thực phẩm và dinh dưỡng cộng đồng theo quy định;

- Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp.

d) Về chăm sóc sức khỏe sinh sản:

- Thực hiện các kthuật, thủ thuật đẻ an toàn, giảm tai biến sản khoa và chăm sóc trẻ sơ sinh; các kỹ thuật sản phụ khoa, kế hoạch hóa gia đình theo nhu cầu, điều kiện, khả năng thực tế ở địa phương;

- Thực hiện, giám sát hỗ trợ các hoạt động chăm sóc trước sinh, sau sinh và cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em theo hướng dẫn của Bộ Y tế về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản;

- Khám phát hiện, điều trị, hướng dẫn phòng, chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục và các bệnh viêm nhiễm đường sinh sản.

đ) Về truyền thông, giáo dục và nâng cao sức khỏe:

- Thực hiện công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin về ch trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về y tế và kết quả hoạt động công tác y tế ở địa phương;

- Tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khe về: phòng, chống bệnh, dịch; khám bệnh, cha bệnh và phục hồi chức năng; phòng, chng HIV/AIDS; chăm sóc sức khỏe sinh sản; an toàn thực phẩm; phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân; bảo him y tế và các dịch vụ y tế cung cấp trên địa bàn;

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các Trạm y tế xã, phường, thị trấn và các đơn vị y tế trên địa bàn huyện tổ chức thực hiện các hoạt động truyn thông, giáo dục sức khỏe.

2. Quản lý các Phòng khám đa khoa khu vực và Nhà hộ sinh (nếu có), các Trạm y tế xã, phường, thị trấn; chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ đối với các cơ sở y tế thuộc cơ quan, trường học, công nông trường, xí nghiệp trên địa bàn.

3. Thực hiện và tham gia công tác đào tạo:

a) Tổ chức đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý;

b) Thực hiện tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản và các đối tượng khác theo phân công, phân cấp của Sở Y tế;

c) Tham gia hướng dn thực hành theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện các hoạt động liên quan đến mua, tiếp nhận, bảo quản, sử dụng thuốc, vc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn theo phân cấp của Sở Y tế và theo quy định của pháp luật.

5. Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án, chương trình y tế:

a) Triển khai thực hiện các dự án, chương trình y tế ở địa phương theo phân công, phân cấp của Sở Y tế;

b) Thực hiện kết hợp quân - dân y theo tình hình thực tế ở địa phương;

c) Phối hợp thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật.

6. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kthuật về lĩnh vực liên quan.

7. Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao.

Điều 5. Mối quan hệ công tác

1. Trung tâm Y tế huyện chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện, trực tiếp về tổ chức, hoạt động và nguồn lực của Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Trung tâm Y tế huyện chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc thực hiện các hoạt động chuyên môn kỹ thuật theo phân cấp ở địa phương.

3. Trung tâm Y tế huyện chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị y tế tuyến tỉnh.

4. Trung tâm Y tế huyện có mối quan hệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn cấp huyện.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC

Điều 6. Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện

1. Trung tâm Y tế huyện có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đc;

2. Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm Y tế huyện, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng và các công việc khác khi được phân công hoặc ủy quyền;

3. Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc chỉ đạo một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Trung tâm Y tế huyện;

4. Việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đc Trung tâm Y tế huyện do Giám đốc Sở Y tế quyết định theo phân công hoặc ủy quyền của Chtịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và quy định của pháp luật. Việc min nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Các Phòng chức năng thuộc Trung tâm Y tế huyện

1. Phòng Tổ chức Hành chính.

2. Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ.

3. Phòng Tài chính Kế toán.

Căn cứ vào tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động của từng địa phương, có thể thành lập Phòng Điều dưỡng hoặc phòng có tên gọi khác đgiúp Lãnh đạo qun lý các hoạt động phù hợp với nhu cầu thực tế và theo quy định của pháp luật. Số lượng Phòng thuộc Trung tâm không quá 04.

Điều 8. Các Khoa chuyên môn thuộc Trung tâm Y tế huyện

1. Trung tâm Y tế huyện tối thiểu phải có các khoa chuyên môn, gồm:

a) Khoa Kiểm soát dịch, bệnh, HIV/AIDS;

b) Khoa Y tế công cộng;

c) Khoa An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng;

d) Khoa Khám bệnh;

đ) Khoa Hồi sức cấp cứu;

e) Khoa Nội tổng hợp;

f) Khoa Ngoại tổng hợp;

g) Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản;

h) Khoa Nhi;

i) Khoa Y học c truyn;

k) Khoa Dược - Vật tư y tế;

l) Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh.

2. Đi với những nơi có Bệnh viện đa khoa hoặc Bệnh viện đa khoa khu vực đóng trên địa bàn, các khoa chuyên môn thuộc Trung tâm Y tế huyện tối thiu phải có, gồm:

a) Khoa Kim soát dịch, bệnh, HIV/AIDS;

b) Khoa Y tế công cộng;

c) Khoa An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng;

d) Khoa Chăm sóc sức khe sinh sản;

đ) Khoa Khám bệnh;

e) Khoa Dược - Vật tư y tế;

f) Khoa Xét nghiệm và Chn đoán hình ảnh.

Trên cơ sở nhu cầu, điều kiện thực thế địa phương, có thể thực hiện lồng ghép hoặc chia tách các khoa chuyên môn đphát huy hiệu quhoạt động và bảo đảm trin khai thực hiện cung cấp dịch vụ theo quy định.

Điều 9. Các đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện

1. Phòng Khám đa khoa khu vực.

2. Nhà Hộ sinh.

3. Các Trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Điều 10. Số lượng người làm việc

1. Số lượng người làm việc của Trung tâm Y tế huyện được xác định trên cơ sở vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của các tổ chức theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Thông tư này và nằm trong tổng biên chế của các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

2. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hằng năm Trung tâm Y tế huyện xây dựng kế hoạch biên chế sự nghiệp báo cáo Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật bo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM THI HÀNH

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày   tháng   năm 2016.

2. Quyết định số 26/2005/QĐ-BYT ngày 09 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tnh hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Điều 12. Trách nhiệm thi hành

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo SY tế tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này tại địa phương.

2. SY tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Trung tâm Y tế trên địa bàn tỉnh phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mc, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phn ánh kịp thời về Bộ Y tế đxem xét, giải quyết theo thm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (công báo, Cổng Thông tin điện tử);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
-
Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Y tế các t
nh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các huyện, quận, thị xã
, thành phố thuộc tnh;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ Y tế;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TCCB, PC, DP.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CHI TIẾT NHIỆM VỤ CÁC KHOA, PHÒNG, ĐƠN VỊ THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH, THÀNH PHỐ THUỘC THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số   /2016/TT-BYT ngày   tháng   năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

1. Phòng Tổ chức Hành chính

a) Đầu mối giúp Giám đốc Trung tâm Y tế huyện trong công tác quản lý công chức, viên chức và người lao động; các chế độ, chính sách tiền lương, khen thưởng, kỷ luật của Trung tâm theo quy định của pháp luật và bảo vệ chính trị nội bộ của Trung tâm;

b) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hành chính, qun trị, văn thư, lưu trphục vụ cho hoạt động của Trung tâm;

c) Đu mối, phối hợp với các khoa, phòng, đơn vị trong công tác đào tạo, đào tạo liên tục về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo phân công, phân cấp;

d) Đầu mối, phối hợp với các khoa, phòng, đơn vị tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn;

đ) Quản lý cơ sở vật chất, kho, tài sản của Trung tâm;

e) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

f) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

2. Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ

a) Đầu mối xây dựng tháng, quý, năm; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch;

b) Tổng hợp, dự trù thuốc, vật tư, hóa chất và các trang thiết bị để phục vụ cho hoạt động của Trung tâm; thu thập thông tin và phân tích số liệu liên quan;

c) Quản lý và cấp phát vật tư, thuốc...theo kế hoạch đã được phê duyệt; chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo, lưu trữ hồ sơ tài liệu theo quy định;

d) Phi hp với các khoa, phòng xây dựng kế hoạch, triển khai công tác nghiên cứu khoa học;

đ) Đầu mối tổng hợp hoạt động của các chương trình, dự án trong và ngoài nước;

e) Đầu mối tổ chức và phối hợp với các khoa, phòng, đơn vị thực hiện giám sát, kiểm tra các hoạt động theo quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật;

f) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

g) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

3. Phòng Tài chính Kế toán

a) Đầu mối xây dựng dự toán ngân sách, kế hoạch sử dụng ngân sách hàng năm;

b) Quản lý và cấp phát kinh phí theo kế hoạch đã được phê duyệt; chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo, quyết toán tài chính, lưu trhồ sơ tài liệu kế toán theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức thu, chi các loại phí, lệ phí và các dịch vụ y tế theo quy định của pháp luật

d) Phi hợp với với các khoa, phòng, đơn vị xây dựng và triển khai, giám sát thực hiện các chương trình, dự án trong và ngoài nước;

đ) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

e) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

4. Phòng Điều dưỡng (nếu có)

a) Đầu mối xây dựng kế hoạch chăm sóc người bệnh; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch;

b) Đôn đc, kiểm tra việc thực hiện các quy chế chuyên môn, quy trình kthuật trong chăm sóc người bệnh;

c) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

d) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

5. Khoa Kiểm soát dịch, bệnh, HIV/AIDS

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh;

b) Giám sát, kiểm soát các yếu tố nguy cơ dịch, bệnh truyền nhim, bệnh mới phát sinh; quản lý và hướng dn thực hiện hỗ trợ chăm sóc các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhim tại cộng đồng;

c) Thực hiện tiêm chủng và giám sát phản ứng sau tiêm chng;

d) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

đ) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

6. Khoa Y tế công cộng

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống bệnh nghề nghiệp; phòng, chống tai nạn thương tích và xây dựng cộng đồng an toàn;

b) Thực hiện, giám sát và hướng dn công tác vệ sinh lao động, công tác y tế học đường; chất thải y tế; công trình vệ sinh, chất lượng nước ăn ung, nước sinh hoạt và các yếu tố nguy cơ phát sinh dịch, bệnh lây lan phát triển trong cộng đồng;

c) Thực hiện chế độ thng kê, báo cáo theo quy định;

d) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

7. Khoa An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hướng dẫn vệ sinh, an toàn thực phẩm và dinh dưỡng cộng đồng theo quy định;

b) Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp.

c) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

d) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

8. Khoa Khám bệnh

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tiếp nhận tất cả các trường hợp đến khám bệnh, cấp cứu;

b) Thực hiện khám sàng lọc và tư vấn điều trị; tổ chức khám, điều trị ngoại trú, điều trị nghiện chất; khám sức khỏe, chứng nhận sức khỏe theo quy định;

c) Phi hợp với các khoa, phòng, đơn vị trong việc qun lý, giám sát hỗ trợ cho các trường hợp cần theo dõi điều trị, chăm sóc và phục hồi chức năng tại cộng đồng;

d) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

đ) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

9. Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sn;

b) Thực hiện các kthuật, thủ thuật đẻ an toàn, giảm tai biến sản khoa và chăm sóc trẻ sơ sinh; các kỹ thuật sản phụ khoa, kế hoạch hóa gia đình theo nhu cầu, điều kiện, khả năng thực tế địa phương;

c) Khám phát hiện, điều trị, hướng dẫn phòng, chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục và các bệnh viêm nhiễm đường sinh sản

d) Thực hiện, giám sát hỗ trợ các hoạt động chăm sóc trước sinh và sau sinh theo và các hướng dẫn chuyên môn khác của Bộ Y tế;

đ) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

e) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

10. Các Khoa: Hồi sức cấp cứu, Nội tổng hợp, Ngoại tổng hợp, Nhi, Y học cổ truyền;

a) Xây dựng kế hoạch và thực hiện chăm sóc, điều trị nội trú cho tất ccác trường hợp đang được thu dung điều trị tại Trung tâm theo chuyên ngành;

b) Tổ chức điều trị nội trú cho người bệnh; kết hợp y học hiện đại với y dược cổ truyền trong điều trị; thực hiện chuyn tuyến khi vượt quá khnăng chuyên môn và tiếp nhận bệnh nhân do các đơn vị y tế chuyn về đ tiếp tục theo dõi điều trị chăm sóc, phục hồi chức năng;

c) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

d) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

11. Khoa Dược - Vật tư y tế

a) Xây dựng kế hoạch và thực hiện cung ứng thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn;

b) Thực hiện bảo quản, thông tin, hướng dẫn sử dụng thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị theo quy định;

c) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

d) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

12. Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động về xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và an toàn sinh học;

b) Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo nhiệm vụ của Trung tâm; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định;

c) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

d) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1415/BYT-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1415/BYT-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2016
Ngày hiệu lực17/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1415/BYT-TCCB góp ý dự thảo thông tư tổ chức trung tâm Y tế huyện 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1415/BYT-TCCB góp ý dự thảo thông tư tổ chức trung tâm Y tế huyện 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1415/BYT-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Tuấn Hưng
        Ngày ban hành17/03/2016
        Ngày hiệu lực17/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1415/BYT-TCCB góp ý dự thảo thông tư tổ chức trung tâm Y tế huyện 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1415/BYT-TCCB góp ý dự thảo thông tư tổ chức trung tâm Y tế huyện 2016

              • 17/03/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/03/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực