Công văn 143/VP-TH

Công văn số 143/VP-TH về việc đôn đốc chuẩn bị văn bản, đề án trình trong tháng 6/2008 do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 143/VP-TH đôn đốc chuẩn bị văn bản, đề án trình trong tháng 6/2008


BỘ TƯ PHÁP
VĂN PHÒNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 143/VP-TH
“V/v đôn đốc chuẩn bị văn bản, đề án trình trong tháng 6/2008”

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-BTP ngày 01/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phân công các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp soạn thảo đề án, văn bản trình Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2008; Quyết định số 376/QĐ- BTP ngày 10/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phân công các đơn vị thực hiện các văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp và liên tịch ban hành; Công văn số 770/BTP-VP 20/3/2008 của Bộ Tư pháp gửi Văn phòng Chính phủ về việc đăng ký trình đề án, văn bản năm 2008; Chương trình công tác của Chính phủ quý II/2008 và ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Hà Hùng Cường, Văn phòng Bộ đề nghị các đơn vị chủ động, khẩn trương chuẩn bị đề án, văn bản để trình cấp có thẩm quyền trong tháng 6/2008 (cụ thể xem Phụ lục kèm theo).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời thông tin để Văn phòng Bộ tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện);
- Bộ trưởng (b/c);
- Các Thứ trưởng (b/c);
- Trung tâm Tin học (để đưa lên mạng);
- Lưu VT, TH.

CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Duy Lãm

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số 143/VP-TH ngày 27 tháng 5 năm 2008 của Văn phòng Bộ Tư pháp về việc đôn đốc chuẩn bị văn bản, đề án trình trong tháng 6/2008)

I. ĐỀ ÁN, VĂN BẢN BỘ TƯ PHÁP ĐƯỢC GIAO CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

STT

Tên đề án, văn bản

Cấp trình

Đơn vị chủ trì

Thời hạn phải trình theo kế hoạch

Ghi chú

Thủ tướng Chính phủ

Chính phủ

Ban Bí thư, Ban chỉ đạo CCTP

1

Đề án tăng cường năng lực trong công tác kiểm tra, xử lý VBQPPL

x

 

 

Cục Kiểm tra văn bản QPPL

 

Đã trình trong tháng 3/2008 nhưng VPCP trả lại để chỉnh sửa, bổ sung;

2

Đề án xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ pháp luật

 

 

x

Trường Đại học Luật Hà Nội

Tháng 3/2008

 

3

Đề án thí điểm mô hình tổ chức thừa phát lại tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

x

Cục Thi hành án dân sự

Tháng 3/2008

 

4

Nghị định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới

 

x

 

Ban soạn thảo

Trìnnh sau khi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính

Ngày 02/4/2008 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

5

Luật Đăng ký giao dịch bảo đảm

 

x

 

Cục Đăng ký quốc gia GDBĐ

Tháng 5/2008

 

6

Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Tương trợ tư pháp

 

x

 

Vụ Pháp luật quốc tế

Tháng 5/2008

Chính phủ chấp thuận cho lùi thời điểm trình sang 6/2008

7

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự

x

 

 

Cục Thi hành án dân sự

Tháng 5/2008

 

8

Nghị định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới

 

x

 

Ban soạn thảo

Tháng 6/2008

 

9

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ trợ giúp pháp lý

x

 

 

Cục Trợ giúp pháp lý

Tháng 6/2008

 

 

II. ĐỀ ÁN, VĂN BẢNTHUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA BỘ TƯ PHÁP VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH

TT

Tên văn bản, đề án

Đơn vị chủ trì

Thời hạn phải trình theo kế hoạch

Ghi chú

1

Thông tư hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 cho các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tư pháp quản lý

Vụ Kế hoạch- Tài chính

Quý I/2008

 

2

Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính hướng dẫn về tài chính bảo đảm hoạt động TGPL

Cục Trợ giúp pháp lý

Tháng 3/2008

 

3

Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 67/2005/NĐ-CP về giám định tư pháp

Vụ Bổ trợ tư pháp

Tháng 4/2008

 

4

Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp - Bộ Công an về sửa đổi Thông tư 07/1999/TTLT-Bộ Tư pháp - Bộ Công an về cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Vụ Hành chính tư pháp

Tháng 4/2008

 

5

Đề án triển khai thi hành Luật Tương trợ tư pháp

Vụ Pháp luật quốc tế

Tháng 4/2008

 

6

Quyết định của Bộ trưởng ban hành Bảng chấm điểm thi đua đối với Sở Tư pháp, cơ quan thi hành án dân sự địa phương

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Tháng 5/2008

 

7

Đề án tăng cường quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

Cục Con nuôi quốc tế

Tháng 5/2008

 

8

Đề án đào tạo, bồi dưỡng về trợ giúp pháp lý giai đoạn 2008 – 2012

Cục Trợ giúp pháp lý

Ttháng 5/2008;

Đã trình Thứ trưởng Đinh Trung Tụng

9

Đề án xây dựng Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và Quy chế kiểm tra cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý.

Cục Trợ giúp pháp lý

Tháng 5/2008;

Đã trình Thứ trưởng Đinh Trung Tụng

10

Đề án phân cấp trách nhiệm giữa Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng các đơn vị dự toán trong quản lý ngân sách, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Quý II/2008

 

11

Quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung thay thế Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ

Quý II/2008

 

12

Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp theo Nghị định thay thế Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ

Quý II/2008

 

13

Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức, biên chế của Trung tâm TGPL nhà nước

Cục Trợ giúp pháp lý

Tháng 6/2008

 

14

Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện chính sách TGPL trong Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo và Chương trình 135 giai đoạn II

Cục Trợ giúp pháp lý

Tháng 6/2008

 

15

Thông tư liên tịch về thu, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp ở một số lĩnh vực (bao gồm cả chế độ bồi dưỡng, thù lao cho người giám định)

Vụ Bổ trợ tư pháp

Tháng 6/2008

 

16

Quyết định của Bộ trưởng ban hành Quy chế quản lý khoa học của Bộ

Viện Khoa học pháp lý

Quý II/2008

 

17

Đề án nâng cao chất lượng thẩm định của Bộ Tư pháp đối với Dự án, Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và Điều ước quốc tế”

Viện Khoa học pháp lý

Tháng 6/2008

 

18

Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng

Vụ Hành chính tư pháp

Tháng 6/2008

 

19

Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực

Vụ Hành chính tư pháp

Tháng 6/2008

 

20

Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp - Bộ Ngoại giao –TANDTC về thực hiện các uỷ thác tư pháp về dân sự cho công dân Việt Nam hiện đang cư trú tại nước ngoài

Vụ Pháp luật quốc tế

Tháng 6/2008

 

21

Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp - Bộ Ngoại giao - Bộ Công an - TANDTC – VKSNDTC về cơ chế phối hợp thực hiện Luật Tương trợ tư pháp

Vụ Pháp luật quốc tế

Tháng 6/2008

 

22

Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện uỷ thác tư pháp về dân sự (kèm biểu mẫu uỷ thác tư pháp dân sự)

Vụ Pháp luật quốc tế

Tháng 6/2008

 

23

Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Toà án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quy định hướng dẫn một số điều của Chương 17 các tội phạm về môi trường

Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính

Quý II/2008

 

24

Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp, Tòa án nhân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giải quyết những vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự.

Cục Thi hành án dân sự

Quý II/2008

 

25

Đề án quản lý, sử dụng xe ô tô theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu của cơ quan Bộ Tư pháp

Văn phòng

Quý II/2008

 

26

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 6/2008

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 143/VP-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu143/VP-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2008
Ngày hiệu lực27/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 143/VP-TH

Lược đồ Công văn 143/VP-TH đôn đốc chuẩn bị văn bản, đề án trình trong tháng 6/2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 143/VP-TH đôn đốc chuẩn bị văn bản, đề án trình trong tháng 6/2008
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu143/VP-TH
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Duy Lãm
        Ngày ban hành27/05/2008
        Ngày hiệu lực27/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 143/VP-TH đôn đốc chuẩn bị văn bản, đề án trình trong tháng 6/2008

              Lịch sử hiệu lực Công văn 143/VP-TH đôn đốc chuẩn bị văn bản, đề án trình trong tháng 6/2008

              • 27/05/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/05/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực