Công văn 1430/VPCP-V.III

Công văn 1430/VPCP-V.III năm 2016 về chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1430/VPCP-V.III chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 11 quốc hội khóa XIII 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1430/VPCP-V.III
V/v chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 11, QH khóa XIII

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Ngoại giao, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường;
- Văn phòng Quốc hội.

 

Tổng Thư ký Quốc hội có Văn bản số 21/TTKQH-TH ngày 29 tháng 02 năm 2016 về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII (dự kiến khai mạc vào ngày 21 tháng 3 năm 2016, bế mạc vào ngày 14 tháng 4 năm 2016). Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng giao các Bộ trưởng thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị:

a) Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016;

b) Báo cáo của Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020;

c) Tờ trình của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính

a) Chuẩn bị:

- Báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2015, tình hình triển khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

- Tờ trình của Chính phủ về kế hoạch tài chính 5 năm 2016 - 2020 (bao gồm: Mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 5 năm 2016 - 2020).

b) Phối hợp chuẩn bị:

- Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).

- Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế.

3. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị:

a) Tờ trình của Chính phủ về quyết định kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016 - 2020;

b) Báo cáo của Chính phủ về công tác bảo vệ môi trường (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu).

4. Bộ trưởng Bộ Tư pháp phối hợp chuẩn bị Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật tiếp cận thông tin.

5. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phối hợp chuẩn bị Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế (sửa đổi).

6. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chuẩn bị:

- Báo cáo của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu).

- Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2015 và giai đoạn 2011 - 2015 (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu).

b) Phối hợp chuẩn bị Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi).

7. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp chuẩn bị Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật báo chí (sửa đổi).

8. Bộ trưởng Bộ Y tế phối hợp chuẩn bị Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật dược (sửa đổi).

9. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chuẩn bị Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

10. Đề nghị Văn phòng Quốc hội báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc xin lùi thời hạn gửi Báo cáo của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu) tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 2596/BTC-VP ngày 25 tháng 02 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện (xin gửi kèm bản chụp Văn bản số 21/TTKQH-TH ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Tổng Thư ký Quốc hội); đề nghị Văn phòng Quốc hội báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung nêu tại Mục 10 của Văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- HĐDT và các Ủy ban của QH;
- VPQH: các Vụ: TH, HC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Trợ lý các PTTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, PL, TH, KGVX, ĐMDN, TCCV, NC, V.I, TKBT, QHQT;
- Lưu: VT, V.III (3b).Th

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

THÔNG BÁO VỀ CÁCH THỨC, QUY TRÌNH CHUẨN BỊ, GỬI TÀI LIỆU

(Ban hành kèm theo công văn số 1430/VPCP-VIII ngày 07 tháng 3 năm 2016 của VPCP)

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chuẩn bị nội dung các Báo cáo, Tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Sau khi các Báo cáo, Tờ trình được Thủ tướng Chính phủ đồng ý trình Quốc hội, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thay mặt Chính phủ, ký thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đóng dấu Chính phủ, gửi tài liệu như sau:

a) Tất cả tài liệu phục vụ Kỳ họp này gửi dưới dạng điện tử (trừ các tài liệu mật) đến địa chỉ: Vụ Hành chính, Văn phòng Quốc hội, email: [email protected] và Trung tâm Tin học, Văn phòng Quốc hội, email: [email protected] để lập cơ sở dữ liệu điện tử phục vụ Kỳ họp (kèm theo 05 bộ tài liệu đầy đủ bằng văn bản giấy của mỗi nội dung để đối chiếu và nộp lưu trữ);

b) Gửi tài liệu là văn bản giấy, bao gồm:

- Các tài liệu mật với số lượng 650 bản.

- Các Báo cáo trình bày tại Hội trường với số lượng 720 bản, riêng Báo cáo về kinh tế - xã hội do Thủ tướng Chính phủ trình bày là 1.200 bản.

- Bản tóm tắt trình bày tại Hội trường với số lượng 550 bản.

- Tờ trình và dự thảo các luật, nghị quyết với số lượng 720 bản.

3. Về thời gian trình bày các Báo cáo, Tờ trình tóm tắt để trình bày tại Hội trường (trừ Báo cáo về kinh tế - xã hội): thời gian tối đa là 15 phút/báo cáo, Tờ trình; riêng Báo cáo về tổng kết nhiệm kỳ thời gian tối đa là 40 phút.

4. Về thời gian gửi tài liệu thực hiện theo yêu cầu tại Danh Mục tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII của Văn phòng Quốc hội quy định tại Văn bản số 21/TTKQH-TH (xin gửi kèm theo)./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1430/VPCP-V.III

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1430/VPCP-V.III
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2016
Ngày hiệu lực07/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1430/VPCP-V.III chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 11 quốc hội khóa XIII 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1430/VPCP-V.III chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 11 quốc hội khóa XIII 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1430/VPCP-V.III
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýKiều Đình Thụ
        Ngày ban hành07/03/2016
        Ngày hiệu lực07/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1430/VPCP-V.III chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 11 quốc hội khóa XIII 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1430/VPCP-V.III chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 11 quốc hội khóa XIII 2016

              • 07/03/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/03/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực