Công văn 1437/BTP-CNTT

Công văn 1437/BTP-CNTT năm 2019 về hướng dẫn số hóa Sổ hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1437/BTP-CNTT 2019 hướng dẫn số hóa Sổ hộ tịch


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1437/BTP-CNTT
V/v hướng dẫn số hóa Sổ hộ tịch

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nhằm từng bước xây dựng và tạo lập dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, đảm bảo triển khai áp dụng thống nhất, có sự kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch trên phạm vi toàn quốc và đồng bộ các thông tin cơ bản của cá nhân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo yêu cầu của pháp luật về hộ tịch, trên cơ sở kế hoạch triển khai của Bộ Tư pháp và nhu cầu của các địa phương đối với việc cập nhật, số hóa dữ liệu từ các Sổ hộ tịch giấy, Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung để các địa phương thực hiện thống nhất, cụ thể như sau:

1. Về phương án và lộ trình thực hiện số hóa Sổ hộ tịch

Để hỗ trợ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch lịch sử từ các Sổ hộ tịch cũ tại địa phương vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, Bộ Tư pháp đã xây dựng tài liệu Hướng dẫn và Phần mềm công cụ hỗ trợ việc thực hiện số hóa Sổ hộ tịch, trong đó:

(1) Tài liệu Hướng dẫn thực hiện số hóa Sổ hộ tịch:

- Hướng dẫn cụ thể các phương án và lộ trình (gồm 05 giai đoạn) thực hiện s hóa dữ liệu hộ tịch từ các Sổ đăng ký hộ tịch giấy;

- Ưu tiên tập trung hoàn thành việc số hóa các Sổ hộ tịch đã được đăng ký trong giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến thời điểm địa phương chính thức triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch (dữ liệu hộ tịch được đăng ký theo quy định của Luật Hộ tịch) và giai đoạn từ năm 2006 đến hết năm 2015 (dữ liệu hộ tịch được đăng ký theo quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP), vì đây là hai giai đoạn công tác đăng ký, quản lý hộ tịch được thực hiện bài bản và Sổ đăng ký hộ tịch được lưu trữ đầy đủ nhất;

- Sở Tư pháp là đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm chính về tính chính xác và đầy đủ của dữ liệu hộ tịch được số hóa tại địa phương.

(2) Phần mềm quản lý dữ liu hộ tịch lịch sử (giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2015) theo quy định tại Nghị định 158/2005/NĐ-CP (gọi tắt là Phần mềm hộ tịch 158): Đây là công cụ miễn phí, hỗ trợ các đơn vị tham gia số hóa dữ liệu hộ tịch điện tử trên toàn quốc có thể cập nhật, quản lý và khai thác dữ liệu hộ tịch đã được đăng ký theo các quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP một cách chủ động, dễ dàng và độc lập so với Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch. Từ đó, cho phép các đơn vị tham gia triển khai có thể sử dụng nhân sự cập nhật dữ liệu hoặc thuê dịch vụ số hóa dữ liệu một cách linh hoạt, hiệu quả, đồng thời, có thể giám sát việc cập nhật dữ liệu một cách dễ dàng.

Tài liệu “Hướng dẫn thực hiện số hóa Sổ hộ tịch đã được Bộ Tư pháp đăng tải (kèm theo Công văn này) trên Cổng thông tin điện tử của Bộ (tại các mục Chỉ đạo điều hành và Hướng dẫn nghiệp vụ / Công nghệ thông tin), đề nghị địa phương sớm nghiên cứu triển khai thực hiện.

2. Về dự toán kinh phí để thực hiện số hóa Sổ hộ tịch

Theo Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 2173/QĐ-BTP ngày 11/12/2015, kinh phí chuyển đổi, số hóa dữ liệu hộ tịch tại các Cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch tại địa phương do Ngân sách của địa phương bố trí, đảm bảo.

Trên cơ sở các hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại tài liệu Hướng dẫn thực hiện số hóa Sổ hộ tịch và khối lượng tài liệu cần số hóa, đề nghị địa phương chủ động nghiên cứu, vận dụng các hướng dẫn tại các văn bản sau đây để thực hiện lập dự toán kinh phí thực hiện số hóa (dự toán kinh phí cho các hạng mục lập kế hoạch số hóa, chi phí quản lý, thu thập, tạo lập, rà soát, chuẩn hóa dữ liệu trước và sau số hóa...):

(1) Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15/02/2012 của liên Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

(2) Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Về việc xử lý các địa danh hành chính cũ không còn được áp dụng ở hin ti

Trong quá trình triển khai áp dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch và thực hiện số hóa Sổ hộ tịch (cập nhật dữ liệu được số hóa trên Phần mềm hộ tịch 158), nếu địa phương phát hiện có thông tin địa danh hành chính còn thiếu, chưa có trong danh mục, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao Sở Tư pháp chủ trì, kịp thời tổng hợp thông tin (theo mẫu tại Phụ lục kèm theo) và gi về Bộ Tư pháp (Cục Công nghệ thông tin) để được cập nhật, bổ sung.

* Trong quá trình thực hiện, mọi vướng mắc (nếu có), đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan liên hệ trực tiếp với Bộ Tư pháp (Cục Công nghệ thông tin) để được hỗ trợ, giải đáp.

Vậy Bộ Tư pháp trân trọng thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (để ph/hợp);
- Cổng TTĐT - Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Khánh Ngọc

 

PHỤ LỤC

BIỂU MẪU CUNG CẤP THÔNG TIN ĐỊA DANH HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Công văn số 1437/BTP-CNTT ngày 25/4/2019 của Bộ Tư pháp)

STT

Tên địa danh muốn bổ sung

Mã thống kê của địa danh muốn bổ sung[1]

Văn bản pháp lý liên quan[2]

Tên gọi hiện nay

Mã thống kê hiện nay1

Số, ký hiệu

Cơ quan ban hành

Ngày ban hành

Ngày có hiệu lực

1

...

 

 

 

 

 

 

 

2

...

 

 

 

 

 

 

 

3

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 [1] Mã đơn vị hành chính do Tổng cục Thổng kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định (đề nghị địa phương tra cứu trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê, tại địa ch http://www.gso.gov.vn/dmhc2015/Default.aspx)

[2] Văn bản pháp lý quy định thời điểm kết thúc của địa danh hành chính cũ muốn bổ sung (đề nghị gửi kèm bản chụp của văn bản), chẳng hạn: thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương (mã 290) đã kết thúc hiệu lực áp dụng từ ngày 01/03/2019 (ngày có hiệu lực của văn bản) theo Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2019 của Ủy ban thường vụ quốc hội Khóa XIV (văn bản pháp lý có liên quan) và được thay thể bàng thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương (mã 290 - địa danh hành chính hiện nay, cũng chính là địa danh hành chính tiếp theo của thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương).

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1437/BTP-CNTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1437/BTP-CNTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/04/2019
Ngày hiệu lực25/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1437/BTP-CNTT

Lược đồ Công văn 1437/BTP-CNTT 2019 hướng dẫn số hóa Sổ hộ tịch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1437/BTP-CNTT 2019 hướng dẫn số hóa Sổ hộ tịch
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1437/BTP-CNTT
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Khánh Ngọc
        Ngày ban hành25/04/2019
        Ngày hiệu lực25/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1437/BTP-CNTT 2019 hướng dẫn số hóa Sổ hộ tịch

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1437/BTP-CNTT 2019 hướng dẫn số hóa Sổ hộ tịch

           • 25/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực