Công văn 14445/BQP-TM

Công văn 14445/BQP-TM năm 2017 về thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 do Bộ Quốc phòng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 14445/BQP-TM 2017 thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ


BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14445/BQP-TM
V/v thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015; nhng năm qua cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị trong toàn quân đã chú trọng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ (sau đây gọi chung là tuyển quân), hằng năm, đã tuyển quân đủ 100% chỉ tiêu được giao; chất lượng đảm bảo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Tuy nhiên; quá trình thực hiện tuyển quân, một số địa phương, đơn vị phối hợp chưa chặt chẽ; thời gian thực hiện quy trình còn kéo dài; chất lượng chuyên môn một số thành viên Hội đồng khám sức khỏe còn hạn chế; gọi khám sức khỏe số lượng quá quy định, khâu sơ tuyển tại cấp xã còn sơ sài. Sau khi phúc tra về tiêu chuẩn, vẫn còn một số trường hợp tân binh phải loại trả, chủ yếu do không đủ tiêu chuẩn sức khỏe.

Quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2018; để nâng cao chất lượng tuyển quân, Bộ Quốc phòng hướng dẫn địa phương, đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:

1. Yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn tuyển chọn

Căn cứ Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bn pháp luật hiện hành về tuyển quân; theo đó, yêu cầu tuyển chọn những công dân có đủ tiêu chuẩn về độ tuổi; chính trị, đạo đức; sức khỏe; trình độ văn hóa vào phục vụ trong Quân đội; tuyn đủ số lượng, đảm bảo chất lượng theo chỉ tiêu được giao; quá trình thực hiện, địa phương, đơn vị chú ý thống nhất thực hiện một số nội dung như sau:

a) Đối với công dân trên cơ thể có hình xăm, chữ xăm

Theo quy định tại Khoản 9 Điều 5 Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ Quốc phòng - Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội:

- Nếu hình xăm, chữ xăm dưới da không thể tẩy, xóa bằng hóa chất và thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không tuyển chọn và phục vụ trong Quân đội:

+ Hình xăm, chữ xăm có nội dung chống đối chế độ, chia rẽ dân tộc, mang tính kinh dị, kỳ quái, kích động tình dục, bạo lực;

+ Hình xăm, chữ xăm gây phản cảm, phản ánh không đúng về các tôn giáo, tín ngưỡng hoặc có nội dung không phù hợp với thuần phong, mỹ tục, văn hóa của dân tộc, con người Việt Nam; thể hiện tư tưởng thiếu niềm tin, bi quan, tiêu cực về cuộc sng; mê tín dị đoan, hoặc mang biểu tượng của lực lượng vũ trang nước ngoài... ở những vị trí lộ diện, như: Mặt, đầu, cổ, tay...

- Trường hợp hình xăm, chữ xăm có thể tẩy, xóa bằng hóa chất; không mang những nội dung nêu trên có thể được tuyển chọn vào phục vụ trong Quân đội.

- Để đảm bảo công bằng xã hội, không để lọt một số trường hợp lợi dụng quy định về hình xăm, chữ xăm nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự, Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Hội đng khám sức khỏe địa phương khám, kiểm tra, đánh giá chính xác tính chất, mức độ hình xăm, chữ xăm trên cơ thể công dân có thể tẩy, xóa được hay không đ xem xét, quyết định về tiêu chuẩn nhập ngũ, đồng thời có biện pháp tuyên truyền, giáo dục, vận động công dân phải tự tẩy, xóa hình xăm, chữ xăm và không xăm hình, xăm chữ lên cơ thể trước khi nhập ngũ. Các đơn vị nhận quân hiệp đồng với địa phương rà soát nắm chắc trường hợp có hình xăm, chữ xăm để phối hợp xem xét, giải quyết trước ngày giao, nhận quân.

b) Về tuyển chọn công dân nữ nhập ngũ

- Yêu cầu tuyển chọn, thực hiện như năm 2017; tuổi đời từ đủ 18 đến hết 25 tuổi, (đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi với những công dân tốt nghiệp cao đẳng, đại học); chưa có chng, chưa có con; đủ sức khỏe loại 1, loại 2, chiu cao từ 1,60 m trở lên, ngoại hình cân đối; có trình độ văn hóa tốt nghiệp đào tạo trung cấp trở lên, ưu tiên ngành nghề chuyên môn phù hợp với biên chế, yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị được giao tuyn nữ; bản thân phải có đơn tình nguyện vào phục vụ trong Quân đội. Năm 2018, các quân khu tuyển chọn trong chỉ tiêu được giao những công dân nữ tốt nghiệp chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật để biên chế vào các đoàn Văn công và những công dân nữ có sức khỏe, trình độ chuyên ngành đào tạo phù hợp để biên chế vào đơn vị điệp báo của quân khu.

- Riêng Tổng cục Kỹ thuật, được giao tuyển công dân nữ để làm nhiệm vụ tại các kho chiến lược, tiến hành tuyển chọn những công dân có hộ khẩu và đang cư trú trên địa bàn cấp tỉnh có kho chiến lược đóng quân; ngoài tiêu chuẩn chung theo quy định, được tuyển công dân nữ có chiều cao từ 1,58 m trở lên. Bản thân phải tự nguyện làm nhiệm vụ phục vụ lâu dài tại kho chiến lược của Tổng cục Kỹ thuật.

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Quốc phòng giao các đơn vị hiệp đồng tuyển lẻ công dân nữ tại các địa phương; số lượng công dân nữ nhập ngũ được tính thêm vào chỉ tiêu đã giao các tỉnh, thành phố. Các đơn vị tuyển chọn đúng tiêu chuẩn, b trí đúng vị trí chức danh quy định của từng đơn vị được giao tuyn chọn công dân nữ nhập ngũ; nếu phải loại trả, Bộ sẽ Điều chỉnh chỉ tiêu cho đơn vị khác tuyển chọn để bảo đảm đủ số lượng công dân nữ nhập ngũ.

2. Đối với địa phương giao quân

a) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác tuyển quân; kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự; Hội đồng khám sức khỏe đủ s lượng, có trình độ chuyên môn và kinh nghim khám tuyển; gắn trách nhiệm từng thành viên hội đồng đối với kết quả công tác tuyển quân; cải cách triệt để, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, quy trình tuyển quân; ứng dụng công nghệ thông tin trong lập hồ sơ, quản lý nguồn; nắm chắc tiểu sử công dân chuẩn bị nhập ngũ; hạn chế thấp nhất làm xáo trộn, ảnh hưởng đến công việc, thời giờ của công dân; đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng; đúng quy định của pháp luật.

b) Bằng nhiều biện pháp, nâng cao chất lượng tuyển quân; ưu tiên tuyển chọn những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng nhưng chưa có việc làm; trong phạm vi thẩm quyền được giao, tiến hành phân bổ chỉ tiêu giao quân gắn với địa bàn động viên, đặc điểm địa lý vùng miền và tính chất nhiệm vụ của từng đơn vị, từng quân binh chủng. Có biện pháp ưu tiên tuyển chọn, gọi nhập ngũ con em đồng bào dân tộc rất ít người (dưới 10.000 người) để tạo nguồn cán bộ cơ sở của địa phương sau này và không để “xã trắng” trong tuyển quân. Hiệp đồng chặt chẽ và tạo Điều kiện thuận lợi đối với đơn vị nhận quân và các đơn vị có chỉ tiêu tuyển lẻ công dân nữ trên địa bàn. Tổ chức Lễ giao nhận quân đúng quy định, trang trọng, vui tươi, an toàn, tiết kiệm; quan tâm làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội trước, trong và sau giao quân. Tiến hành chi trả chế độ tin ăn, công tác phí đi với những công dân tham gia khám, kiểm tra sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự tại tuyến huyện theo quy định hiện hành; không để thiếu, sót trong chi trả.

3. Đối với đơn vị nhn quân

a) Chủ động hiệp đồng chặt chẽ với địa phương giao quân; những đơn vị theo quy định của Bộ Quốc phòng được thâm nhập thực hiện tốt “3 gặp, 4 biết” cán bộ thâm nhập chp hành nghiêm kỷ luật dân vận. Hiệp đng làm tt công tác chuẩn bị nhận quân, hành quân về đơn vị đảm bảo nhanh gọn, an toàn. Những đơn vị có chỉ tiêu tuyn nhận công dân nữ, chủ động hiệp đng với các địa phương và tiến hành theo quy định về tuyển lẻ công dân nhập ngũ.

b) Có kế hoạch làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới, như: Tổ chức biên chế đủ khung huấn luyện từ cấp tiểu đội đến cấp tiểu đoàn, cán bộ khung phải qua đào tạo và được tổ chức tập huấn đy đủ những nội dung liên quan đến huấn luyện chiến sĩ mới; chuẩn bị đảm bảo tốt cơ sở vật chất học tập, huấn luyện; mô hình học cụ, thao trường, bãi tập; doanh trại phục vụ huấn luyện; bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội ngay từ ngày đầu đến đơn vị. Sau khi phúc tra các tiêu chuẩn; nếu có loại trả, địa phương, đơn vị không tiến hành bù đi.

c) Giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp chặt chẽ với các đơn vị được giao chỉ tiêu tuyển nhận công dân nữ; tổ chức tiếp nhận, khám phúc tra sức khỏe; tổ chức biên chế; huấn luyện và quản lý chiến sĩ nữ theo kế hoạch Bộ Tổng Tham mưu giao.

Các cơ quan Bộ Quốc phòng, theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kim tra địa phương, đơn vị thực hiện công tác tuyển quân, cấp ủy, chính quyền địa phương; lãnh đạo, chỉ huy đơn vị các cấp quan tâm, quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018. Quá trình thực hiện, địa phương, đơn vị kịp thời phản ảnh những vướng mắc, phát sinh về Bộ Quốc phòng (qua Bộ Tổng Tham mưu) để được xem xét, giải quyết.

 


Nơi nhận:

- Như trên
- Đ/c Bộ trưởng BQP (để b. cáo);
- Đ/c Chủ nhiệm TCCT;
- Các đ/c Thứ trư
ng BQP;
- Các đ
ầu mối trực thuộc Bộ75;
- BTL Thành ph
Hồ Chí Minh;
- Bộ CHQS các t
nh, TP trực thuộc TW61;
- C
11, C12, C13, C31, C34; C37; C41, C55, C56, C86, C96, C10, C50;
- Lưu: V
T, NCTH; Ngoc 212.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Phan Văn Giang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 14445/BQP-TM

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu14445/BQP-TM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/12/2017
Ngày hiệu lực02/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 14445/BQP-TM

Lược đồ Công văn 14445/BQP-TM 2017 thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 14445/BQP-TM 2017 thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu14445/BQP-TM
        Cơ quan ban hànhBộ Quốc phòng
        Người kýPhan Văn Giang
        Ngày ban hành02/12/2017
        Ngày hiệu lực02/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 14445/BQP-TM 2017 thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

             Lịch sử hiệu lực Công văn 14445/BQP-TM 2017 thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

             • 02/12/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/12/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực