Công văn 1451/UBND-KSTTHC

Nội dung toàn văn Công văn 1451/UBND-KSTTHC 2023 cấp căn cước công dân gắp chíp điện tử Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1451/UBND-KSTTHC
V/v cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử và đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2023

Kính gửi:

- Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc Thành phố;
- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023). Tính đến ngày 08/5/2023, Thành phố đã thu nhận 4.234.226 tài khoản định danh điện tử và 1.430.008 tài khoản định danh điện tử kích hoạt thành công, đạt tỷ lệ 33,7%.

Để phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp tài khoản định danh điện tử, tăng tỷ lệ giải quyết dịch vụ công trực tuyến và nhiệm vụ của Đề án 06/Chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương triển khai thực hiện ngay một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã

a) Tập trung quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và công dân trên địa bàn phụ trách đầy đủ các nội dung của Quyết định số 34/QĐ-TTg ngày 08/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu về xuất, nhập cảnh; Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 quy định về định danh và xác thực điện tử và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

b) Chỉ đạo toàn bộ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị hoàn thành 100% thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân gắn chip và đăng ký, kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID trong tháng 5 năm 2023 để thực hiện các thủ tục hành chính liên quan trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố; đồng thời vận động, tuyên truyền đến gia đình, người thân và bạn bè về các tiện ích của thẻ Căn cước công dân gắn chip, định danh điện tử trên nền tảng ứng dụng VNeID để chủ động sắp xếp thời gian hợp lý sớm thực hiện việc đăng ký làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh điện tử.

Lưu ý:

- Đối với tài khoản định danh Mức 1 thực hiện trực tiếp đăng ký thông qua ứng dụng VNeID di động; Đối với tài khoản định danh Mức 2 đến cơ quan Công an cấp huyện, cấp xã (không phụ thuộc vào nơi đăng ký thường trú) và làm thủ tục đăng ký.

- Khi kích hoạt thành công và đăng nhập sử dụng ứng dụng VNeID mới được tính là cấp tài khoản định danh điện tử thành công.

c) Phối hợp Công an Thành phố trong việc tra cứu thông tin công dân đăng ký thường trú trên địa bàn Thành phố Hà Nội nay không cư trú tại địa chỉ đăng ký thường trú đi không rõ địa chỉ và bổ sung các trường thông tin còn thiếu của nhân khẩu lên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

d) Phân công cán bộ, cử đầu mối phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố trong công tác đôn đốc, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện (trước ngày 20/5/2023).

2. Giao:

a) Sở Nội vụ

- Tham mưu UBND Thành phố tổ chức triển khai thực hiện cài đặt ứng dụng định danh điện tử quốc gia VneID và định danh điện tử mức 2 trên VNeID đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thuộc Thành phố (theo Công văn số 1758/BNV-CCHC ngày 19/4/2023 của Bộ Nội vụ và Công văn số 4453/VP-KSTTHC ngày 24/4/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố).

- Đưa kết quả triển khai việc thực hiện đăng ký, kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID đưa vào tiêu chí bình xét thi đua, đánh giá, xếp loại chất lượng cuối năm đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị. (tài liệu hướng dẫn đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử kèm theo)

b) Các sở, ban, ngành Thành phố và các cơ quan tổ chức Đảng: chủ động rà soát, lập danh sách cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị chưa cấp tài khoản định danh điện tử Mức 2 gửi về Công an Thành phố (qua Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội) để tổ chức cấp.

c) Sở Tư pháp

- Phối hợp Công an Thành phố bổ sung, điều chỉnh thông tin công dân từ nguồn tài liệu tư pháp đảm bảo thông tin công dân trong dữ liệu dân cư quốc gia luôn “đúng, đủ, sạch, sống”. Hướng dẫn giải quyết đối với những trường hợp công dân trong các trung tâm bảo trợ xã hội không có thông tin, không có giấy tờ tùy thân để phục vụ việc cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo quyền lợi cho công dân.

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp, UBND cấp xã (công chức Tư pháp - Hộ tịch) tập trung phối hợp lực lượng Công an cùng cấp tra cứu, xác minh cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực Tư pháp phục vụ làm sạch dữ liệu dân cư và cấp CCCD gắn chip (đặc biệt là đối với những trường hợp đã chết, thiếu thông tin về ngày, tháng, năm sinh). Kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến dữ liệu hộ tịch để hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành các chỉ tiêu do Bộ Công an giao (xong trước ngày 30/6/2023).

d) Sở Thông tin & Truyền thông:

Chủ trì, tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của Thành phố (Báo Hà Nội mới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị) về các tiện ích của thẻ CCCD gắn chip, tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VNeID thay thế Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính cho công dân cũng như toàn bộ dịch vụ công trực tuyến trong các lĩnh vực để công dân nghiên cứu và thực hiện.

đ) Công an Thành phố

- Báo cáo, đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp trong việc định hướng dư luận, công tác tuyên truyền của các sở, ngành và các báo đài Thành phố liên quan đến định danh và xác thực điện tử cho công dân và các tiện ích của ứng dụng VNeID góp phần quan trọng giúp phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số quốc gia.

- Tổ chức rà soát toàn bộ số nhân khẩu đang cư trú thực tế (bao gồm cả những nhân khẩu chưa đăng ký tạm trú) trên địa bàn để hướng dẫn thực hiện ngay quy định của pháp luật về cư trú, hướng dẫn thu nhận hồ sơ, kích hoạt tài khoản ĐDĐT, đảm bảo thu nhận hồ sơ CCCD triệt để, không được bỏ sót công dân đang cư trú thực tế không được vận động cấp CCCD gắn chip (nếu chưa được cấp).

e) UBND quận, huyện, thị xã

- Tiếp tục phát huy vai trò của Ban chỉ đạo 06 các cấp trong việc chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong công tác cấp CCCD gắn chip, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, kịp thời khắc phục các vướng mắc đảm bảo tất cả công dân đang cư trú thực tế trên địa bàn quản lý đủ điều kiện đều được hướng dẫn cấp CCCD gắn chip và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2.

- Rà soát lập danh sách cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị chưa cấp tài khoản định danh điện tử Mức 2; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn rà soát lập danh sách cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị chưa cấp tài khoản định danh điện tử Mức 2 gửi về Công an cấp huyện nơi công tác để được hướng dẫn cấp trước ngày 20/5/2023.

- Chủ trì phối hợp các cơ quan báo chí, truyền thông và các đơn vị có liên quan:

+ Tăng cường tổ chức tuyên truyền cho người dân biết, nhận thức những giá trị, tiện ích, của việc cấp thẻ cấp Căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID bằng nhiều hình thức: (1) Tuyên truyền trên mạng xã hội như fanpage, zalo, facebook. (2) Sử dụng Pano, áp phích, màn hình LED tại các ngã tư, trung tâm của Thành phố hoặc qua tin nhắn điện thoại. (3) Tổ chức in ấn và dán mã QRcode tại các chung cư (phòng Cộng đồng, văn phòng Ban quản lý), các địa điểm tập trung đông dân cư để tuyên truyền công dân cài đặt ứng dụng VNeID thông qua mã QRcode (gửi mã QRcode đính kèm).

+ Phát huy vai trò của các Tổ công nghệ số cộng đồng và Bộ phận một cửa các cấp, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trong việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng số (đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử Mức 1, sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập công dịch vụ công quốc gia…) để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến có hiệu quả.

Quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị kịp thời trao đổi, phối hợp Công an Thành phố (đầu mối liên hệ: Trung tá Hà Sỹ Hiệp - cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, điện thoại: 098.999.8399) để tập hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết theo quy định.

UBND Thành phố đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố; (để báo cáo)
- PCT TT UBND TP Lê Hồng Sơn;
- Ban Tuyên giáo Tư; (mời phối hợp)
- BCĐ 06 TP; (thường trực: Công an Thành phố)
- VP UBND TP: CVP, các PCVP: C.N.Trang, P.T.T.Huyền, các phòng: KSTTHC, TH, NC, HCTC, Trung tâm THCB;
- Lưu: VT, KSTTHC(Nga).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ
(kèm theo văn bản số 1451/UBND-KSTTHC ngày 17 tháng 5 năm 2023 của UBND Thành phố)

1. Hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng VNeID di động

Vào kho ứng dụng App Store với thiết bị Iphone hoặc Google Play với thiết bị Android để tải ứng dụng VNeID.

2. Đăng ký tài khoản định danh điện tử

Bạn có thể đăng ký tài khoản định danh điện tử bằng một trong các hình thức sau:

2.1. Đăng ký tài khoản định danh điện tử thông qua ứng dụng VNeID di động

Thông qua hình thức này, bạn có thể đăng ký tài khoản định danh điện tử Mức 1. Cụ thể các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng ký tài khoản ứng dụng VNeID.

Bước 2: Đăng ký tài khoản định danh điện tử Mức 1.

Bước 3: Chờ kết quả phê duyệt, cấp tài khoản định danh điện tử của Bộ Công an.

Sau khi bạn đã làm thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử Mức 1. Hồ sơ đăng ký sẽ được các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an xem xét, phê duyệt. Nếu kết quả Đạt, bạn sẽ nhận được tin nhắn SMS gửi đến số điện thoại đã đăng ký. Nội dung tin nhắn mẫu như sau:

“Cuc Canh sat QLHC ve TTXH thong bao: Ho so dang ky tai khoan dinh danh dien tu cua cong dan **** da duoc phe duyet. De nghi truy cap ung dung VNeID hoac dia chi https://vneid.gov.vn de kich hoat tai khoan.”

Phần ****: sẽ thể hiện thông tin họ và tên đầy đủ không dấu của bạn.

Bước 4: Kích hoạt tài khoản định danh điện tử và bắt đầu sử dụng ứng dụng với tài khoản định danh điện tử.

2.2. Đăng ký tài khoản định danh điện tử Mức 2

Với hình thức đăng ký này, bạn cần đến trực tiếp cơ quan Công an và làm thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử Mức 2.

Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ (Khi đi đăng ký tài khoản định danh điện tử Mức 2, bạn cần mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip và các giấy tờ có nhu cầu tích hợp hiển thị lên ứng dụng VNeID như: thẻ Bảo hiểm y tế, Giấy phép lái xe, Đăng ký xe, Thông tin về mã số thuế)

Bước 2: Đến cơ quan Công an để làm thủ tục

- Trường hợp bạn chưa có thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc đã có nhưng mất, hỏng hoặc có nhu cầu đổi lại thì bạn có thể đến trực tiếp một trong các đơn vị sau (theo nơi thường trú hoặc tạm trú):

+ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội, Công an quận, huyện, Thị xã.

+ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an Thành phố (Số 44 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Phương Liên quận Đống Đa, Hà Nội)

- Trường hợp bạn đã có thẻ căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực sử dụng thì bạn có thể đến trực tiếp một trong các đơn vị sau (không bắt buộc theo nơi thường trú hoặc tạm trú):

+ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội - Công an quận, huyện, Thị xã.

+ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an Thành phố (Số 44 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội)

+ Công an cấp xã

Bước 3: Chờ kết quả phê duyệt, cấp tài khoản định danh điện tử của Bộ Công an

Sau khi bạn đã làm thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử Mức 2. Hồ sơ đăng ký sẽ được các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an xem xét, phê duyệt. Nếu kết quả Đạt, bạn sẽ nhận được tin nhắn SMS gửi đến số điện thoại đã đăng ký. Nội dung tin nhắn mẫu như sau:

“Cuc Canh sat QLHC ve TTXH thong bao: Ho so dang ky tai khoan dinh danh dien tu cua cong dan **** da duoc phe duyet. De nghi truy cap ung dung VNeID hoac dia chi https://vneid.gov.vn de kich hoat tai khoan.”

Phần ****: sẽ thể hiện thông tin họ và tên đầy đủ không dấu của bạn.

Bước 4: Kích hoạt tài khoản định danh điện tử và bắt đầu sử dụng ứng dụng với tài khoản định danh điện tử

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1451/UBND-KSTTHC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1451/UBND-KSTTHC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1451/UBND-KSTTHC

Lược đồ Công văn 1451/UBND-KSTTHC 2023 cấp căn cước công dân gắp chíp điện tử Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1451/UBND-KSTTHC 2023 cấp căn cước công dân gắp chíp điện tử Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1451/UBND-KSTTHC
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành17/05/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1451/UBND-KSTTHC 2023 cấp căn cước công dân gắp chíp điện tử Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1451/UBND-KSTTHC 2023 cấp căn cước công dân gắp chíp điện tử Hà Nội

              • 17/05/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực