Công văn 1458/SXD-KTVLXD

Công văn 1458/SXD-KTVLXD năm 2013 hướng dẫn áp dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Sửa đổi và bổ sung)

Nội dung toàn văn Công văn 1458/SXD-KTVLXD năm 2013 áp dụng Bộ đơn giá xây dựng Bình Dương


UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1458/SXD-KTVLXD
V/v: Hướng dẫn áp dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Sửa đổi và bổ sung)

Bình Dương, ngày 12 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

 

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 08/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Sửa đổi và bổ sung);

Nay Sở Xây dựng hướng dẫn việc áp dụng Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Sửa đổi và Bổ sung), cụ thể như sau:

1. Phạm vi áp dụng:

1. Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Sửa đổi và Bổ sung) là một trong các cơ sở để xác định chi phí xây dựng trong dự toán, tổng dự toán, tổng mức đầu tư của các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên, bao gồm: Vốn ngân sách nhà nước, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là vốn ODA), vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh và vốn đầu tư khác của nhà nước.

Đối với dự án sử dụng vốn ODA, nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có những quy định khác với hướng dẫn này thì thực hiện theo các quy định tại điều ước quốc tế đó.

2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng ít hơn 30% vốn nhà nước áp dụng bộ đơn giá này.

II. Xử lý thực hiện chuyển tiếp:

1. Các công trình, hạng mục công trình xây dựng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt dự toán, tổng dự toán hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình trước ngày 08/8/2013 và chủ đầu tư đã triển khai công tác đấu thầu được tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo mà không phải lập lại dự toán, tổng dự toán theo bộ đơn giá này.

2. Các công trình, hạng mục công trình xây dựng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt dự toán, tổng dự toán hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật nhưng chưa triển khai đấu thầu; các công trình, hạng mục công trình hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đang trong quá trình lập nhưng chưa thẩm định, thẩm tra hoặc đã thẩm định, thẩm tra nên rà soát lại dự toán, tổng dự toán theo các bộ đơn giá này (nếu có nội dung công việc thuộc phạm vi điều chỉnh của Bộ đơn giá này).

- Tổng dự toán xây dựng công trình sau khi điều chỉnh không được vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Trường hợp sau khi điều chỉnh làm vượt tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định.

3. Các công trình, hạng mục công trình thực hiện lập dự toán, tổng dự toán hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật từ ngày 08/8/2013 trở về sau đều phải lập dự toán, tổng dự toán theo bộ đơn giá này (nếu có nội dung công việc thuộc phạm vi của Bộ đơn giá này).

4. Các công trình, hạng mục công trình đang thi công dở dang, nếu có khối lượng phát sinh: Chỉ cho phép các phát sinh hợp lý, giá trị phát sinh nằm trong giới hạn nguồn dự phòng của dự án. Trường hợp này được thực hiện như sau:

4.1. Nếu phần phát sinh có đơn giá trong hợp đồng thì thanh toán theo đơn giá trong hợp đồng đã ký.

4.2. Nếu khối lượng phát sinh không có đơn giá trong hợp đồng thì chủ đầu tư và nhà thầu xác định khối lượng phát sinh đã thực hiện trước và sau ngày 08/8/2013 để áp dụng đơn giá cho phù hợp. Khối lượng phát sinh đã thực hiện trước ngày 08/8/2013 thì dự toán phần phát sinh được áp dụng theo đơn giá cũ, khối lượng phát sinh thực hiện từ ngày 08/8/2013 trở về sau thì dự toán phần phát sinh áp dụng theo đơn giá này (nếu thuộc phạm vi điều chỉnh, bổ sung của bộ đơn giá này).

4.3. Thủ tục để thực hiện và thanh toán khối lượng phát sinh phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Đấu thầu.

5. Việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

Đối với các trường hợp khác thực hiện đúng theo tinh thần các hướng dẫn của Sở Xây dựng: Hướng dẫn số 2321/SXD-KTVLXD ngày 23/12/2011 về việc Hướng dẫn chuyển tiếp sang áp dụng các bộ đơn giá mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2012 và Hướng dẫn số 567/SXD-KTVLXD ngày 05/4/2013 về việc Hướng dẫn chuyển tiếp sang áp dụng bộ đơn giá được công bố lại Phần Khảo sát xây dựng và Đính chính các bộ đơn giá Phần Xây dựng và Phần Lắp đặt trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2013.

Trong quá trình thực hiện việc áp dụng bộ đơn giá này nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị gửi trực tiếp bằng văn bản về Sở Xây dựng để được hướng dẫn thêm hoặc Sở Xây dựng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- ĐC Trần Thanh Liêm PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- GĐ, các PGĐ;
- Các phòng, đơn vị Sở;
- Lưu VT, KT&VLXD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thanh Hảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1458/SXD-KTVLXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1458/SXD-KTVLXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2013
Ngày hiệu lực12/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1458/SXD-KTVLXD năm 2013 áp dụng Bộ đơn giá xây dựng Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 1458/SXD-KTVLXD năm 2013 áp dụng Bộ đơn giá xây dựng Bình Dương
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu1458/SXD-KTVLXD
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýNguyễn Thị Thanh Hảo
       Ngày ban hành12/08/2013
       Ngày hiệu lực12/08/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Công văn 1458/SXD-KTVLXD năm 2013 áp dụng Bộ đơn giá xây dựng Bình Dương

        Lịch sử hiệu lực Công văn 1458/SXD-KTVLXD năm 2013 áp dụng Bộ đơn giá xây dựng Bình Dương

        • 12/08/2013

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 12/08/2013

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực