Công văn 1459/UBND-PCNC

Công văn 1459/UBND-PCNC thực hiện Quyết định 42/2009/QĐ-TTg về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc bí mật Nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1459/UBND-PCNC thực hiện Quyết định 42/2009/QĐ-TTg


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1459/UBND-PCNC
V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 42/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2010

KHẨN

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở, ngành thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện.

 

Ngày 16 tháng 3 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 42/2009/QĐ-TTg Quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc bí mật Nhà nước (Quyết định số 42/2009/QĐ-TTg) và Quyết định này đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2009. Để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định số 42/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố; Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định số 42/2009/QĐ-TTg đến mọi cán bộ, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, cán bộ làm việc trong bộ phận pháp chế, bộ phận bảo vệ bí mật Nhà nước và cán bộ được phân công tham gia xây dựng dự thảo, tham gia góp ý, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc bí mật Nhà nước nắm vững các quy định của pháp luật, nêu cao ý thức trách nhiệm, chấp hành và vận dụng đúng các quy định này trong công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc bí mật Nhà nước.     

2. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khi được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo hoặc tham gia góp ý, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc bí mật Nhà nước cần phải kiểm tra tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản, đảm bảo văn bản dự thảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Được ban hành đúng căn cứ pháp lý;

- Được ban hành đúng về thẩm quyền ban hành;

- Nội dung văn bản phù hợp với quy định của pháp luật;

- Văn bản được ban hành đúng về thể thức và kỹ thuật trình bày;

- Tuân thủ đầy đủ các quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về xác định độ mật của văn bản.

3. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công tác tự kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc bí mật Nhà nước do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố ban hành; định kỳ hàng năm xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt; chủ trì theo dõi, tập hợp tình hình, tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện công tác báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an về công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc bí mật Nhà nước trên địa bàn thành phố.

4. Căn cứ kế hoạch tự kiểm tra văn bản được Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố hoặc Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, theo đề nghị của cơ quan chủ trì kiểm tra văn bản, các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc bí mật Nhà nước đã được Hội đồng nhân dân hoặc Ủy ban nhân dân thành phố ban hành có nhiệm vụ cung cấp văn bản và bố trí địa điểm tại cơ quan mình để phục vụ công tác tự kiểm tra theo quy định.

5. Kinh phí phục vụ công tác tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc bí mật Nhà nước do ngân sách nhà nước chi cho hoạt động thường xuyên của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố. Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp giúp Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí phục vụ công tác tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc bí mật Nhà nước trên địa bàn thành phố theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Bộ Công an.

6. Giao Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn thành phố (Công an thành phố) chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện Quyết định số 42/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất biện pháp xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an; Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, PCT/TT;
- Ban Pháp chế HĐND .TP;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND. TP;
- Các TV BCĐ Pháp lệnh BV BMNN;
- VPUB: CVP, PVP/PC;
- Phòng PC-NC;
- Lưu:VT, (PC-Tg) H.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1459/UBND-PCNC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1459/UBND-PCNC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2010
Ngày hiệu lực05/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1459/UBND-PCNC

Lược đồ Công văn 1459/UBND-PCNC thực hiện Quyết định 42/2009/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1459/UBND-PCNC thực hiện Quyết định 42/2009/QĐ-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1459/UBND-PCNC
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thành Tài
        Ngày ban hành05/04/2010
        Ngày hiệu lực05/04/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1459/UBND-PCNC thực hiện Quyết định 42/2009/QĐ-TTg

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1459/UBND-PCNC thực hiện Quyết định 42/2009/QĐ-TTg

           • 05/04/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/04/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực