Công văn 147/NHCS-TDNN

Công văn 147/NHCS-TDNN năm 2015 về thay đổi người đại diện Hộ gia đình đứng tên vay vốn do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 147/NHCS-TDNN thay đổi người đại diện Hộ gia đình đứng tên vay vốn 2015


NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 147/NHCS-TDNN
V/v thay đổi người đại diện Hộ gia đình đứng tên vay vốn

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội các tỉnh, thành phố

Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) hướng dẫn việc thay đổi người đại diện Hộ gia đình đứng tên vay vốn khi người vay chết hoặc bị tuyên bố là chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật như sau:

1. Đối tượng áp dụng và phạm vi áp dụng

Người đại diện Hộ gia đình đứng tên vay vốn chết hoặc bị tuyên bố là chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật thì Hộ gia đình phải cử 01 người đủ năng lực hành vi dân sự đại diện cho Hộ gia đình đứng tên vay vốn để nhận nợ cũ và tiếp tục thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ của hộ gia đình với NHCSXH. Việc thay đổi người đứng tên vay vốn được quy định trong văn bản này chỉ được áp dụng đối với những khoản vay không phải thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay.

2. Cách thức thực hiện

Khi người đại diện hộ gia đình đứng tên vay vốn chết hoặc bị tuyên bố là chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật NHCSXH nơi cho vay thông qua Tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp xã, Tổ tiết kiệm và vay vốn (chủ dự án) hướng dn hộ vay lập thủ tục thay đi người đứng tên vay vốn theo quy trình dưới đây:

Bước 1. Các thành viên trong hộ gia đình thống nhất cử một thành viên trong hộ gia đình đã đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật thay mặt cho hộ gia đình đứng tên vay vốn để thay thế cho người đang đứng tên vay vốn NHCSXH đã chết hoặc bị tuyên bố là chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Việc cử người đại diện cho hộ gia đình đứng tên vay vốn phải có sự thng nht của các thành viên đủ 18 tui trở lên trong hộ gia đình và cùng ký tên trên “Giy đ nghị thay đi người đứng tên vay vốn NHCSXH” có sự chứng kiến của Tổ trưởng Tổ TK&VV, Trưởng thôn và được UBND cấp xã xác nhận theo mẫu Giấy đề nghị đính kèm.

Bước 2. Tổ trưởng Tổ TK&VV gửi Ngân hàng nơi cho vay hồ sơ đề nghị thay đổi người đứng tên vay vn gồm: “Giấy đề nghị thay đổi người đứng tên vay vốn NHCSXH”, Sổ vay vốn và bản sao (có công chứng hoặc chứng thực) một trong các giấy tờ liên quan khác, như: Giấy chứng tử; Quyết định tuyên bố chết, mt tích, mất năng lực hành vi dân sự của Tòa án (sau đây gọi là hồ sơ đề nghị thay đổi người đứng tên vay).

Bước 3. Tại NHCSXH nơi cho vay, cán bộ tín dụng theo dõi địa bàn xã tiếp nhận hồ sơ đề nghị thay đổi người đứng tên vay, tiến hành kiểm tra nếu đảm bảo đầy đủ các yếu tố, đảm bảo hợp lệ, hợp pháp theo quy định tại văn bản này thì trình Giám đốc xem xét, phê duyệt.

Bước 4. Sau khi được Giám đốc phê duyệt, cán bộ kế toán ghi vào Sổ vay vốn (cả Sổ vay vốn NHCSXH lưu giữ và Sổ vay vốn khách hàng lưu giữ) tại PHẦN GHI BỔ SUNG HÀNG NĂM KHI CÓ THAY ĐỔI, mục 2. những thay đổi khác (nếu có) như sau: “K từ ngày …/…/…, người đng tên vay vốn là ……………….., sinh năm ……………, CMND số……………..  cấp ngày …/…/…, nơi cấp ……………. theo Giấy đề ngh ngày …/…/…”, có chữ ký của cán bộ kế toán vào sau phần ghi này và thực hiện điều chỉnh tên người vay trên hệ thống Intellect theo quy định hiện hành của NHCSXH để đảm bảo hiển thị thông tin của người đứng tên vay vốn mới trên hệ thống.

Cán bộ kế toán lưu hồ sơ đề nghị thay đổi người đứng tên vay vốn vào hồ sơ vay vốn của hộ gia đình và chuyển Sổ vay vốn khách hàng lưu giữ cho cán bộ tín dụng để trả lại khách hàng.

Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung liên quan đến việc thay đi người đứng tên vay vn đã ban hành trước đây trái với nội dung văn bản này đều hết hiệu lực thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội LHPN, HND, ĐTN, HCCB (để p/hợp thực hiện);
- Tổng Giám đốc; Trưởng ban Kiểm soát NHCSXH;
- Các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán Trư
ng;
-
Các Ban CMNV tại HSC;
- Sở giao dịch, TTĐT, TTCNTT;
- Ban Kiểm tra, kiểm soát NB khu vực miền Nam;

- Lưu: VT, TDNN.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Lý

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…….., ngày tháng năm ……………

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Thay đi người đại diện Hộ gia đình đứng tên vay vốn

Kính gửi: Ngân hàng Chính sách xã hội ……………………….

Hiện nay, hộ gia đình chúng tôi đang cư trú tại: thôn ………………… …………………… huyện ………………………….. tỉnh ………………………….. do ông (bà) ………………………………… là người đại diện cho hộ gia đình đứng tên vay vốn, thuộc Tổ tiết kiệm và vay vốn do ông (bà) ………………………………………. là Tổ trưởng. Tổng số tiền hộ gia đình chúng tôi còn dư nợ tại NHCSXH là: …………………………………………. đồng (Bằng chữ ……………………………….). Nay do ông (bà) ……………………………
………………
không thể thực hiện được các giao dịch với Ngân hàng, vì lý do: …………………………………………………………………………….

Vì vậy, hộ gia đình chúng tôi đã thỏa thuận, thống nhất cử ông (bà)………………………………..  sinh năm ………………………………… là thành viên trong hộ gia đình, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, có Giấy Chứng minh nhân dân số ………………………………….. cấp ngày..../.../……. nơi cấp ……………………………. làm đại diện cho hộ gia đình chúng tôi đứng tên vay vốn NHCSXH, đồng thời xác nhận, cam kết thực hiện nghĩa vụ trả nợ toàn bộ gốc, lãi tiền vay của hộ gia đình và các vấn đề liên quan khác với NHCSXH.

Các thành viên trong hộ gia đình (từ 18 tuổi trở lên) cùng nhất trí ký tên dưới đây:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Quan hệ với người vay

Ký tên

1

Nguyn Văn A

1960

Người vay

A

2

Lê Th B

1962

Vợ

B

3

Nguyn Văn C

1938

B

C

4

Nguyễn Th D

1990

Con gái

D

5

 

 

 

 

 

Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng thôn
(Ký, ghi rõ họ tên)

UBND cấp xã
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

 

PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….


Cán bộ tín dụng
(Ký, ghi rõ họ tên)


Trưởng phòng
(Tổ trưởng) TD
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày ….. tháng ….. năm …..
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 147/NHCS-TDNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu147/NHCS-TDNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2015
Ngày hiệu lực16/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 147/NHCS-TDNN thay đổi người đại diện Hộ gia đình đứng tên vay vốn 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 147/NHCS-TDNN thay đổi người đại diện Hộ gia đình đứng tên vay vốn 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu147/NHCS-TDNN
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Chính sách Xã hội
        Người kýNguyễn Văn Lý
        Ngày ban hành16/01/2015
        Ngày hiệu lực16/01/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 147/NHCS-TDNN thay đổi người đại diện Hộ gia đình đứng tên vay vốn 2015

              Lịch sử hiệu lực Công văn 147/NHCS-TDNN thay đổi người đại diện Hộ gia đình đứng tên vay vốn 2015

              • 16/01/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/01/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực